Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Bilinçli ilk yardım hayat kurtarır
Bilinçli ilk yardım hayat kurtarır
İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemi tartışılmaz.
Yaşam 17 Nisan 2016 - 02:14

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, 112 Acil Servis aranmadan önce yapılması gereken ilk yardım uygulamalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

İlk yardımın hayat kurtarmadaki önemi tartışılmaz. Doğru ve bilinçli şekilde uygulandığında kişiyi yaşama döndürebilir. Hatalı uygulamalar ve panik hali ise sakatlıklara ve hatta ölümlere yol açabilir…

BiLiNÇ KAYBI

Bu du­rum­da­ki bir ki­şi ken­di­si­nin ve çev­re­si­nin far­kın­da de­ğil­dir. So­ru­la­ra ma­kul ve man­tık­lı ce­vap­lar ve­re­mez; yer, za­man ve me­kan or­yan­tas­yo­nu yok­tur. Bi­linç kay­bı olan bir has­ta­da ka­fa trav­ma­la­rı, ze­hir­len­me­ler, kalp kri­zi, şe­ker ko­ma­sı, hi­pog­li­se­mi ko­ma­sı, be­yin da­mar­la­rın­da yay­gın tı­kan­ma ve­ya ka­na­ma, en­se­fa­lit gi­bi du­rum­lar söz ko­nu­su­dur. Böy­le bir has­ta kar­şı­sın­da he­men 112 Acil Ser­vi­si ara­na­rak yar­dım is­ten­me­li­dir. Has­ta­nın uya­nık olup ol­ma­dı­ğı, ses­li uya­ran­la­ra ve ağ­rı­lı uya­ran­la­ra ce­vap ve­rip ver­me­di­ği sor­gu­lan­ma­lı­dır. He­men ha­va­yo­lu­nun açık olup ol­ma­dı­ğı, na­bız ve so­lu­num du­ru­mu kon­trol edil­me­li­dir.

KALP KRiZi

Kalp krizi geçirdiğini düşünen kişi hemen dil altı ya da 2 çocuk aspirini almalı. Hareket etmemeli, fenalık hissi varsa ayaklarını yukarı kaldırmalı veya nefes darlığı yaşıyorsa oturmalı. Şikayetler 15 dakika içinde geçmezse ilaçlar tekrar alınmalı. Telefonla ambulans çağırılmalı. Çünkü kalp krizinin ilk bir saatinde yapılacak müdahale, hasarı en aza indirir.
Bilinçli ilk yardım çok önemli… Hastanın kalp krizi geçirdiği anlaşıldığında öncelikle düz bir zemine yatırılması ve hastaneye transferinin planlanması gerekir. Bu sırada hastanın boynu geriye, çenesi ise sol tarafa çevrilir. Eğer tansiyonu düşükse, soğuk soğuk terliyorsa ayaklarını yükseğe kaldırmak önemlidir. Kusma ihtimaline karşı başını yana çevirmek gerekir. Eğer kişinin bilinen bir kalp hastalığı varsa ve takip altındaysa, yanında çoğunlukla dil altı tabletleri veya sprey taşımaktadır. Bu durumda ilaçlardan hastaya verilmesi, krize ilk müdahale için gereklidir. Daha ileri aşamalarda eğer örneğin kalbin durması gibi bir sorun söz konusuysa ve hastanın yanındaki kişi doğru kalp masajını biliyorsa profesyonel ekip yetişinceye kadar bunu uygulamalı ve kalp masajı yapmalıdır. Yakınları kalp hastası olanların suni solunum ve kalp masajını öğrenmesi çok önemlidir ve hayat kurtarıcı olabilir.

KESiKLER

Antiseptik solüsyona batırılmış bir gazlı bez veya temiz bir bez ile kesik yerinin üzerine 5 dakika kadar basınç yapmak uygun bir işlemdir. Bu tampona rağmen kanama durmamış ise yaralanan yerin üst kısmına sıkı bir bandaj yapılması gerekli olacaktır.

FELÇ

Bey­ni bes­le­yen kan da­mar­la­rın­dan bir ve­ya bir­ka­çı­nın pıh­tıy­la tı­kan­ma­sı ve­ya da­mar yır­tıl­ma­sı so­nu­cu or­ta­ya çı­kan felç (in­me) tab­lo­su kri­tik bir du­rum­dur. Bey­nin et­ki­le­nen böl­ge­le­ri­ne gö­re fark­lı fark­lı be­lir­ti­ler or­ta­ya çı­kar. Ani ve şid­det­li baş ağ­rı­sı, ko­nuş­ma bo­zuk­lu­ğu, ağız­da ve yüz­de asi­met­ri, kol ve ba­cak­lar­da ha­re­ket güç­lü­ğü ve güç kay­bı be­lir­ti­leridir­. Has­ta­nın bi­lin­ci ye­rin­de ola­bi­lir ve­ya ko­ma­da ola­bi­lir. Bu durumda 112 aran­ma­lı.

BAYILMA

Ba­yıl­ma ken­di ken­di­ne kı­sa sü­re­de iyi­le­şen bi­linç ka­yıp­la­rı­dır. Ge­çi­ci ola­rak be­yin kan­lan­ma­sı­nın azal­ma­sı­na bağ­lı­dır. Şid­det­li ağ­rı, se­vinç, üzün­tü, he­ye­can ve aç­lık bu tab­lo­ya ne­den ola­bi­lir. Yi­ne 112 he­men aran­dık­tan son­ra has­ta­nın sır­tüs­tü ye­re uzan­ma­sı sağ­lan­ma­lı ve ba­cak­la­rı yu­ka­rı­ya kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Bu po­zis­yon ile bey­ne kan akı­şı sağ­la­nır ve has­ta ken­di­ne ge­lir. Ba­yı­lan ki­şi­nin ayak­la­rı yu­ka­rı­ya kal­dı­rı­lır.

BURUN KANAMASI

Has­ta­nın ba­şı öne doğ­ru ha­fif­çe eğil­me­li ve has­ta­ya ka­nı­nı yut­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği söy­len­me­li­dir. Sağ elin işa­ret ve baş­par­ma­ğı ile bu­run ka­nat­la­rı­nın et­li kı­sım­la­rı­na sı­kı sı­kı­ya ba­sınç uy­gu­lan­ma­lı ve 10 dk ka­dar bu po­zis­yon sür­dü­rül­me­li­dir. So­nuç­ta bü­yük bir ih­ti­mal­le bu­run ka­na­ma­sı du­ra­cak­tır. Son­ra bir has­ta­ne­ye gi­dil­meli.

BiLiNÇ KAYBI

Şe­ker has­ta­la­rı için en önem­li bi­linç kay­bı ne­de­ni kan şe­ke­ri­nin ani ola­rak düş­me­si­dir. İlaç ve­ya in­sü­lin kul­la­nan bir has­ta söz ko­nu­su­dur. İlaç­la­rın do­zu­nun faz­la gel­me­si, öğün at­la­ma böy­le bir tab­lo­ya ne­den ola­bi­lir. Ki­şi­de aç­lık his­si, si­nir­li­lik, an­lam­sız ko­nuş­ma­lar, gör­me bo­zuk­luk­la­rı söz ko­nu­su ola­bi­lir. Has­ta bi­lin­ci­ni yi­tir­miş ola­bi­lir. Böy­le bir du­rum­da 1-2 bar­dak mey­ve su­yu ha­yat kur­ta­rı­cı­dır.

YANIKLAR

Bü­tün vü­cut yü­ze­yi­nin yüz­de 10'un­dan faz­la­sı­nı il­gi­len­di­ren bir ya­nık du­ru­mu ol­duk­ça cid­di­ye alın­ma­lı­dır. Bü­yük ya­nık­lar­da de­ri­den cid­di sı­vı kay­bı ve en­fek­si­yon teh­li­ke­si söz ko­nu­su­dur. Ya­nık faz­la ve de­rin ise te­miz bir bez­le ka­pa­tı­la­rak he­men bir sağ­lık ku­ru­lu­şu­na ula­şıl­ma­lı­dır.

KiMYASAL MADDE iÇiLMESi

Yan­lış­lık­la ça­ma­şır su­yu gi­bi kim­ya­sal­lar içil­di­ğin­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken tek şey has­ta­nın as­la kus­tu­rul­ma­ma­sı ve ağız­dan bir şey ve­ril­me­me­si­dir. Çün­kü ku­sar­ken ağı­za ge­len ya­kı­cı kim­ya­sal mad­de­ler ye­mek bo­ru­su­nu ikin­ci bir kez da­ha ya­ka­bi­lir. Hasta he­men bir sağ­lık ku­ru­lu­şu­na ulaştırılmalı.