Kültürpark florası kaybolmaya yüz tuttu

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Kültürpark hakkında uyarı ve çağrıda bulundu. 21 meslek odasının imzası ile yayımlanan açıklamada, 100 yıllık flora ve faunanın kaybolmaya yüz tuttuğu belirtilerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark’ı korumak için gerekli işlemlere bir an önce başlaması gerektiği ifade edildi.

Kültürpark florası kaybolmaya yüz tuttu

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Kültürpark'taki flora ve faunanın yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya olduğunu açıkladı. 21 meslek odasının ortak açıklamasında, İzmir Büyükşehir
Belediyesi'ne düşen görev, koruma amaçlı imar planı ve bürokratik işlemlere ilişkin süreci
meslek odaları, kültürpark platformu ve Koruma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeleri
dikkate alarak çalışmaları hiçbir tereddüte yer bırakmadan hızla tamamlamasıdır” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2020 Yılından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında, Kültürpark'ın taşıma kapasitesi,
ekolojik eşikleri, flora ve fauna karakteri, hayvan popülasyonlarının yayılımı ve benzeri
analizler göstermiştir ki, Kültürpark doğal ve kültürel bir miras olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahiptir.
* Böylesine yaşlı ve yorgun bir alanda; yeni proje girişimleri, kabul görmeyen koruma amaçlı imar planı çalışmaları ve bürokratik sıkıntıların oluşturduğu zaman kaybı göz önünde bulundurulduğunda, kaybedilen değerlerin ne yazık ki sadece yapı ölçeğinin çok ötesinde olduğu, neredeyse 100 yıllık flora ve faunanın kaybolmaya yüz tuttuğu çok açık görülmektedir.

* Kaybolmaya yüz tutmuş bu değerlere yönelik ilgili meslek odalarımızın sıklıkla yaptığı alan gözlemleri neticesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin neredeyse tüm birimlerinin
Kültürpark alanı içerisine konumlanmış olmasının yarattığı baskı alan içerisinde taşıma
kapasitesinin aşımı, alanın yakın çevresinde ise trafik yoğunluğundaki artışı ve bölge için
güvenlik zafiyeti şeklinde hissedilmektedir.

* Yıllardır alandan kaldırılması ve yeşil alana dönüştürülmesi için mücadele edilen hangarların, kapsamlı olarak ve ciddi bir bütçe ile revizyonunun yapılması, belediye hizmet
binası olarak kullanıma açılması ve hatta depremde hasar gören yapı dışında konumlandırılan birimlerin de buraya taşınması, yaşanılan İzmir depreminde ortaya çıkan mücbir sebebin suistimal edilmesi olarak değerlendirilmektedir.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültürpark Koruma Amaçlı İmar Planı’nın ilgili Koruma Kurulunca kabul görmemesi ve açıklanan raporda ağırlıklı olarak yapılara ilişkin değerlendirmeler yapılması, yeni yapılanma ile bu alanlarda yetkinin Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna verilmiş olması nedeniyle, birden fazla sit statüsünü barındıran sit alanlarındaki yetki dağılımı, alanın bütünlüklü değerlendirilmesini zedelemekte olup, doğal değerleri yorumlayabilecek bir üye bulunma zorunluluğu olmadığından, ne yazık ki Koruma Kurulu konuyu, sadece yapı ölçeğinde değerlendirebilmiştir. Bu durum Kültürpark’ın kent kimliğinin ve sahip olduğu eşsiz doğal değerlerinin doğru etüd edilemediğini açıkça ortaya koymaktadır.

* Kültürpark’a ilişkin yaşanılan bu aksak süreçte, alanın canlı ve hala/mevcutta yaşayan bir
değer olduğunun hala farkına varılamaması düşündürücü ve üzücüdür. Kültürparkın yorgun ve yaşlı yapısının bürokratik gecikmeleri kaldıramayacağının çok açık olduğu konusunda kamuoyunu uyarmayı bir görev biliyoruz.

* Şimdi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşen, koruma amaçlı imar planı ve
bürokratik işlemlere ilişkin süreci meslek odaları, kültürpark platformu ve Koruma Kurulu
tarafından yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak çalışmaları hiçbir tereddüte yer
bırakmadan hızla tamamlamasıdır.

* Zaman, Kültürpark için hızla tükenmektedir ve sürecin uzaması nedeniyle doğal yapı bu
artan baskılardan zarar görmektedir.

* Uzayan süreç nedeniyle alanda envanteri yapılan doğal varlıkların daha fazla zarar görerek tükeniş noktasına gelmeden ivedilik ile çözüm planlamalarını yaparak İzmir’e ve İzmirli'ye miras bırakılan Kültürpark’ın doğal ve kültürel değerlerini korumaya yönelik kararlı adımlar atmasıdır.