Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Saçlarınız dökülüyorsa bir sebebi var!
Saçlarınız dökülüyorsa bir sebebi var!
Saç diplerini temiz tutmak, haftada bir yüzümüze sürdüğümüz peelinglerle saç derisini ovalamak, saç kremini ihmal etmemek ve doğru beslenmek gür, bakımlı saçlara doğru giden yolun başlangıcı...
Yaşam 7 Ocak 2018 - 17:00

Di­şi­miz ağ­rı­sa dok­to­ra gi­di­yo­ruz, en ufak bir ra­hat­sız­lı­ğı­mız­da ça­re bul­mak için yol­la­ra çı­kı­yo­ruz fa­kat en çok önem ver­di­ği­miz sa­çı­mız dö­kü­lü­yor­sa bu­nu sa­de­ce ku­afö­rü­mü­ze so­ra­rak ya­nıt­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Sa­çlarımızı ne­den kay­bet­ti­ği­mi­zi Aka­de­mi Saç Te­ra­pi'den Tri­ko­log Ev­rim Bay­rak­ta­r'­a sor­duk…

sac-kokleri

– Saç­la­rı­mı­zı ne­den kay­bet­ti­ği­mi­ze da­ir bir açık­la­ma­nız var mı? Ki­reç­li su­lar, stres, ha­va de­ği­şi­mi, ha­va kir­li­li­ği vs…
Evet var! Sa­çı­mız vü­cu­du­mu­zun bir par­ça­sı­dır, sağ­lık de­ğer­le­ri­mi­zi et­ki­le­yen her şey sa­çı­mı­zı da et­ki­ler. Bu­gün bes­len­me şek­li, ya­şam ka­li­te­si, uy­ku dü­ze­ni, fi­zik­sel ve zi­hin­sel yor­gun­luk, si­ga­ra ve al­kol kul­la­nı­mı, sağ­lık so­run­la­rı, ilaç kul­la­nım­la­rı, stres se­vi­ye­si gi­bi saç ka­li­te­si­ne et­ki eden pek çok fak­tör var. Ki­reç­li su­lar, ha­va de­ği­şi­mi ve ha­va kir­li­li­ği gi­bi et­ken­ler sa­çı­mı­zı yü­zey­sel et­ki­li­yor ya­ni ka­lı­cı ka­yıp­la­ra yol aç­mı­yor. Sa­çı­mız kan­la be­sin al­dı­ğı için sa­çı ile şi­ka­yet­le­ri olan ki­şi­le­rin ke­sin­lik­le vi­ta­min, mi­ne­ral ek­sik­li­ği olup ol­ma­dı­ğı araş­tı­rıl­ma­lı.

– Es­ki­si gi­bi gür ve par­lak saç­la­rı­mız yok. Ye­te­rin­ce ba­kım yap­sak bi­le bu böy­le? Ne­re­de ha­ta ya­pı­yo­ruz?
Sa­çı­mı­zın dö­kül­me­si­nin art­tı­ğı du­rum­lar­da ev ti­pi ka­rı­şım­lar ha­zır­la­ya­rak ço­ğu za­man va­kit ve saç kay­be­di­yo­ruz. Ço­ğu­muz sa­çı­mı­zı doğ­ru ta­nı­mı­yo­ruz. Saç de­ri­si yağ­lı olan ki­şi saç uç­la­rı ku­ru di­ye ku­ru saç­lar için şam­pu­an kul­la­nıyor. Bu du­rum­da saç de­ri­si iyi arın­mı­yor. Pek çok ki­şi sa­çın sık yı­kan­ma­sı­nın sa­ça za­rar ver­di­ği­ni dü­şü­nü­yor ak­si­ne sa­çı çok ku­ru ol­ma­dı­ğı tak­dir­de saç de­ri­si ne sık yı­ka­nır­sa saç­ o ka­dar sağ­lık­lı olu­yor.

sac

BAKIMLA DESTEK ÖNEMLİ

– Her der­ma­to­log saç uz­ma­nı de­ğil ya da her iyi­yim di­ye yo­la çı­kan saç ürü­nü? Na­sıl ka­rar ve­ri­le­cek doğ­ru­su­na?
En doğ­ru­su ki­şi­nin ku­afö­rü, he­ki­mi ve bir tri­ko­lo­ğun iş­bir­li­ği için­de ça­lış­ma­sı­. Sa­ça et­ki ede­bi­le­cek vi­ta­min ek­sik­li­ği, kan­sız­lık vb dok­to­r gö­ze­ti­min­de çö­zü­le­bi­lir. Sa­çın güç ka­zan­ma­sı için de dı­şa­rı­dan ba­kım­lar­la des­tek­len­me­si ge­re­kir.

PROTEİN ZENGİNİ BESLENME ŞART

– Saç­la­rı kur­tar­mak için for­mül­le­ri­niz ne­ler?
Saç de­ri­si sağ­lı­ğı saç ka­li­te­sin­de ve ge­li­şi­min­de bir nu­ma­ra önem ta­şır. Saç de­ri­miz saç kö­kü­nün top­ra­ğı gi­bi­dir, ne ka­dar te­miz ve sağ­lık­lı olur­sa saç o ka­dar sağ­lık­lı olur. Özel­lik­le aşı­rı yağ­lı, ke­pek­li ve ka­şın­tı so­ru­nu olan ki­şi­le­rin saç­la­rı da­ha so­run­lu­dur. Ço­ğu za­man saç de­ri­si açık ve te­miz ol­du­ğun­da saç ken­di­li­ğin­den iyi­le­şir. Sa­çın te­mel ya­pı­sı pro­te­in­dir, bu ne­den­le pro­te­in zen­gi­ni et, ba­lık, yu­mur­ta, bak­li­yat tü­ke­til­me­si sağ­lık­lı bes­le­nil­me­si saç için te­mel­dir. Ani ki­lo ka­yıp­la­rı mut­la­ka sa­çı vu­rur.

KALİTELİ BİR SAÇ İÇİN EVDE YAPILMASI GEREKENLER

• Mut­la­ka sa­çın te­miz­li­ği­ne önem ve­ril­me­li, saç yağ­lı bı­ra­kıl­ma­ma­lı­dır.
• Saç yı­ka­mak za­rar­lı de­ğil­dir, saç ge­re­kir­se her gün yı­ka­na­bi­lir. Özel­lik­le sa­çı ko­lay yağ­la­nan ki­şi­ler yü­zü­nü yı­ka­dı­ğı sık­lık­ta saç­la­rı­nı yı­ka­ya­bi­lir­ler.
• Sa­çı­nı uzun ve iş­lem­li kul­la­nan ki­şi­ler mut­la­ka saç kre­mi kul­lan­ma­lı­dır. Saç kre­mi saç dök­mez. Saç­la­rın yıp­ran­ma­sı­nı ön­ler ve sa­çı ya­pı­lan­dı­rır.
• Ki­şi­nin saç dö­kül­me­si art­tı­ğın­da ez­be­re ürün kul­lan­mak ye­ri­ne ilk yap­ma­sı ge­re­ken en ya­kı­nın­da­ki sağ­lık oca­ğın­da ba­sit bir kan tes­ti yap­tır­ma­sı­dır.
• Hiçbir şam­pu­an saç dö­kül­me­si­ni ön­le­mez. Sa­ça dı­şar­dan yağ sür­mek, sa­rım­sak sür­mek bi­li­nen ak­si­ne dö­kül­me­yi ön­le­yi­ci bir fay­da ge­tir­mez.
• Özel­lik­le kır­mı­zı et, de­mir , pro­te­in ve B12 yö­nün­den çok zen­gin­dir ve haf­ta­da 2-3 kez tü­ket­me­nin sa­ça çok fay­da­sı var­dır.
• Saç de­ri­si­ne haf­ta­da bir kez , “pee­ling ya­pa­n” (yüz­de de kul­la­nı­lan) ürün­ler­le ma­saj ya­pıl­ma­sı saç kök­le­ri­ni uya­rı­cı ni­te­lik­te­dir.
• Saç de­ri­si yağ­lı olan ki­şi saç uç­la­rı ku­ru di­ye ku­ru saç­lar için şam­pu­an­la­rı kul­lan­ma­ma­lı.

sac-spreyi

 

ERKEKLER SAÇINI KAYBEDİYOR, ÇÜNKÜ… 

Er­kek saç ka­yıp­la­rın­da ön saç çiz­gi­si­nin bir mik­tar ge­ri­le­me­si er­kek be­de­ni­nin ge­li­şi­mi­nin bir par­ça­sı. Er­gen­lik son­ra­sı tes­tos­te­ron hor­mo­nu­nun da­ha bas­kın üre­ti­miyle vü­cut tüy­le­ri güç ka­za­nır­ken, saç tel­leri de ön çiz­gi­nin iki ya­nın­dan bi­raz ge­ri­le­ye­bi­lir. An­cak da­ha be­lir­gin saç kay­bı  ya­şa­yan ki­şi­le­rin er­ken ön­lem olarak saç kay­bı­nı kon­trol et­me­le­ri müm­kün.

vucudunuz-hastaliginizi-ele-veriyor-1-custom

 

Son güncelleme: 17:43 - 07.01.2018