Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Uykuya değil güzelliğe yatma zamanı
Uykuya değil güzelliğe yatma zamanı
Kırışıklık görünümünü azaltan, morlukları hafifleten kremler söylem gücünü kaybetti.
Yasemin CANDEMİR
Yaşam 3 Nisan 2016 - 01:04

Kırışıklık görünümünü azaltan, morlukları hafifleten kremler söylem gücünü kaybetti. Enerji veren, pırıltı katan krem ve gece maskeleri herkesin dilinde…

Ki­eh­l's dün­ya­nın en fark­lı koz­me­tik mar­ka­la­rın­dan… Ne­re­dey­se hiç rek­lam yap­maz­lar çün­kü rek­lam büt­çe­si ye­ri­ne sa­tı­lan her ürün­den sos­yal so­rum­lu­luk kam­pan­ya­la­rı­na yar­dım eder­ler. İçe­rik­le­ri bit­ki­sel öz­ler­le zen­gin­le­şen tek­no­lo­jik krem­ler­den olu­şur ama ha­fif­lik­le­riy­le di­ğer mar­ka­lar­dan ay­rı­lır. Son dö­nem çı­kar­dık­la­rı ge­ce mas­ke­le­ri, mil­yon­ca ka­dın ta­ra­fın­dan se­vi­len Mid­night Re­co­ver­y'­le­ri ve SPF 50 içe­ren renk­li BB krem­le­ri lis­te­min ba­şın­da. Mar­ka mü­dü­rü İrem Ka­ra­oda ile cil­di­mi­zi de ma­sa­ya ya­tır­dık…

– Ka­dın­la­rın kur­ta­rı­cı­sı ol­ma ro­lü­nü üst­le­nen Ki­eh­l'­s'­ta bu yıl han­gi de­ği­şik­lik­ler var?
Tüm Tür­ki­ye'de­ki müş­te­ri­le­ri­mi­ze ula­şa­bil­mek için in­ter­net si­te­mi­zi alış­ve­ri­şe aç­tık. Bu­nun dı­şın­da yi­ne müş­te­ri­le­ri­miz ile olan bağ­la­rı­mı­zı güç­len­dir­mek ve ki­şi­ye özel da­ha da iyi hiz­met ve­re­bil­mek adı­na CRM sis­te­mi­miz­de ye­ni­len­me­ye gi­di­yo­ruz. For­mül­le­ri­miz­de do­ğal içe­rik­ler yük­sek oran­da kul­la­nı­lı­yor ve ge­liş­miş tek­no­lo­ji­den des­tek alı­nı­yor. 2016 yı­lı­nın ikin­ci ya­rı­sın­da da­ha ön­ce gö­rül­me­miş ye­ni­lik­le­re im­za ata­ca­ğı­mı­zı ve bir ne­vi özü­mü­ze dö­ne­ce­ği­mi­zi söy­le­ye­bi­li­rim.

YORGUNLUK VE STRESE KARŞI

– Sos­yal med­ya­da ko­nu­şu­lan iki ye­ni mas­ke­ni­zi an­la­tır mı­sı­nız?
Tur­me­ric & Cran­berry Se­ed Ener­gi­zing Ra­di­an­ce Mas­qu­e içe­ri­ği ne­de­niy­le cil­de anın­da et­ki ile can­lı, ay­dın­lık bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­rır­ken, bir yan­dan cil­di arın­dı­rı­yor. Ci­lan­tro & Oran­ge Ex­tract Pol­lu­tant De­fen­ding Mas­qu­e ise cil­di çev­re­sel et­ken­le­re kar­şı ko­rur­ken dü­zen­li kul­la­nım­da cilt ba­ri­ye­ri­ni güç­len­di­ri­yor ve cil­di yaş­lan­dı­ran et­ken­le­re kar­şı ko­ru­yor. Be­ra­ber kul­la­nım­la­rın­da hem kı­sa sü­re­li hem de uzun sü­re­li çö­züm­ler üre­tip, yor­gun­luk ve stre­se kar­şı et­ki edi­yor­lar.

Ge­ce bo­yu ona­rım

– Özel­lik­le ge­ce bo­yu cilt­te ka­lan mas­ke­ni­zin et­ki­le­ri na­sıl? Cilt­te han­gi prob­lem­le­rin çö­zü­mü­ne yar­dım­cı olu­yor?
Ge­ce sü­rü­len ve ge­ce bo­yu cil­de nü­fuz eden Ci­lan­tro & Oran­ge Ex­tract Pol­lu­tant De­fen­ding mas­ke­si 3 fark­lı ko­ru­ma sağ­lı­yor. Ön­ce­lik­le dü­zen­li kul­la­nım­da gün­lük ko­ru­ma sağ­lı­yor. Ek ola­rak ge­ce bo­yun­ca cil­de et­ki ede­rek cilt ba­ri­ye­ri­nin ona­rım sü­re­ci­ne des­tek olu­yor ve ba­ri­ye­ri güç­len­di­ri­yor. Son ola­rak da çev­re­sel fak­tör­le­rin cilt­te oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği ha­sa­rı en­gel­li­yor.
– İçe­rik­le­rin­de ne­ler var?
Cil­de can­lı ve ay­dın­lık bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­ran, ener­jik bir gö­rü­nüm ver­me özel­li­ği olan mas­ke­miz Tur­me­ric&Cran­berry Se­ed Ener­gi­zing Ra­di­an­ce Mas­qu­e kı­zıl­cık çe­kir­dek­le­ri ve zer­de­çal içe­ri­yor. Ay­dın­la­tan ve ener­jik bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­ran özel­lik­le­ri­ni güç­lü bir an­ti­ok­si­dan ola­rak da bi­li­nen zer­de­çal­dan alı­yor, kı­zıl­cık çe­kir­dek­le­ri­nin arın­dı­rı­cı et­ki­si ile de cilt­te pee­ling et­ki­si ya­ra­tı­yor. Ci­lan­tro&Oran­ge Ex­tract Pol­lu­tant De­fen­ding Mas­qu­e ise 99.7 ora­nın­da por­ta­kal öz­le­ri ve kiş­niş­ten olu­şu­yor.

Günlük bakım rutini nasıl olmalı?

Te­mel cilt ba­kım ru­ti­nin­den bah­set­mek ge­re­kir­se gün­düz kul­la­na­ca­ğı­nız cilt ba­kım ru­ti­ni cil­di te­miz­le­me, to­nik­le­me, en­di­şe­le­ri­ni­ze yö­ne­lik se­ru­mu­nu­zu kul­lan­ma, nem­len­dir­me ve son ola­rak ge­nel­de göz­den ka­ça­bi­len ama çok önem­li bir adım olan cil­di gü­neş­ten ko­ru­ma­yı içe­rir. Ge­ce ru­ti­ni­niz­de ise ay­nı şe­kil­de te­miz­le­me, to­nik­le­me, se­rum kul­la­nı­mı, nem­len­dir­me adım­la­rı bu­lu­nur. Ek ola­rak haf­ta­da en faz­la 2-3 de­fa mas­ke kul­la­nı­mı ek­lenebilir.

Bağdat Caddesi mağazası ile öze dönüş!

Müş­te­ri­le­ri­mi­zin ula­şı­mı­nın ko­lay ol­ma­sı ve da­ha ge­niş bir alan­da ra­hat ile­ti­şim ku­ra­bil­mek en bü­yük ön­ce­lik­le­ri­miz­di. Ye­ni ma­ğa­za­mı­zın Bağ­dat Cad­de­si'nin tam mer­ke­zin­de yer al­ma­sı var olan müş­te­ri­le­ri­mi­ze ko­lay­lık sağ­lar­ken, çok sa­yı­da ki­şi ile ta­nış­ma­mı­za da kat­kı sağ­la­dı. Mar­ka DNA'mı­zı yan­sı­ttı­ğı, her kö­şe­sin­de mi­ra­sı­mı­za, ta­ri­hi­mi­ze ve kim­li­ği­mi­ze yö­ne­lik do­ku­nuş­lar­la di­zayn edil­di­ği için mar­ka ru­hu­mu­zu en iyi şe­kil­de yan­sı­tan ma­ğa­za­la­rı­mız­dan bi­ri ol­du.

 

Son güncelleme: 01:07 - 03.04.2016
Etiketler