Reklamsız Sözcü

Restoranda 20 milyar dolarlık yemek yedik

Tüm ekonomik ve siyasi kaosa rağmen yeme-içme sektörü büyüdü. 37 milyon turistin desteği ile sektörün geçen yılki cirosu 20 milyar dolar oldu.

android-time 01:39 4 Mayıs 2014
Restoranda 20 milyar dolarlık yemek yedik
Tüm ekonomik ve siyasi kaosa rağmen yeme-içme sektörü büyüdü. 37 milyon turistin desteği ile sektörün geçen yılki cirosu 20 milyar dolar oldu.

Türkiye'de ev dışında yeme içme cirosu yıllık 20 milyar doları aştı. Yiyecek içecek işletmeleri 2013 yılında siyasi ve ekonomik dalgalanmalardan en az etkilenen sektörlerin başında geldi. Yerli ve yabancılar Türkiye'deki 40 bin restoranla 500 bin kişiye istihdam sağlayan dev sektörde yatırımlarını ertelemeden gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan siyasi ve ekonomik kaos tüketicilerde eğlenme ve tüketim isteğinin azalmasına neden olsa da yabancı turistler sektöre can simidi oldu.
Geçen yıl frene bastı
Turizm, Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) verilerine göre, 2009'dan 2012'ye dek yıllık bazda yüzde 20-25 büyüyen sektör frene basarak, 2013'te yüzde 15 büyüdü.
Markalara yiyecek içecek konusunda danışmanlık yapan Gastronomi ustası Osman Serim, Türkiye'nin 37 milyon turist sayısıyla 2013'te dünyada en fazla turist girişinin olduğu altıncı ülke olduğunu hatırlatarak, bunun İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ev dışı yemek sektörünü büyüttüğünü söyledi. Serim, “Siyasi ve ekonomik durum ne olursa olsun yabancılar Türkiye'nin yeme içme konusundaki potansiyelinin farkında. Yatırım yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Her 10 kişiden 4'ü dışarıda yiyor

TGI Tür­ki­ye'nin yap­tı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re, ül­ke­nin kent nü­fu­su­nun her 10 ki­şi­den yak­la­şık 4'ü dı­şa­rı­da ye­me yi­yor. 10 ki­şi­den 3'ü fast fo­od res­to­ran­la­rı­na gi­di­yor ve­ya eve ha­zır ye­mek alı­yor. Dört ki­şi­den bi­ri kah­ve içi­len me­kan­la­ra gi­di­yor.
İç­ki içi­len yer­le­re gi­den­le­rin sa­yı­sı ise 100 ki­şi­den beş ki­şi. Bu ve­ri­le­re gö­re, dı­şar­da ye­me iç­me alış­kan­lık­la­rı res­to­ran­la­ra gi­den yak­la­şık 17 mil­yon ki­şi ile iç­ki içi­len yer­le­re gi­den yak­la­şık 2 mil­yon ki­şi ara­sın­da şe­kil­le­ni­yor.

Yiyecek içecek sektörü değişiyor

MUTFAK Sanatları Akademisi Yönetici Şefi Cem Erol'a göre, ne istediğini bilen, bilinçli olarak mutfak geleceğini, kariye-rini planlamış, yurtdışında eğitim görmüş, okuyan araştıran sorgulayan mut- fak şefleri her geçen gün artıyor.
Erol, “Bu şefler hem ekiplerini oluşturuyor, hem de mutfağa yeni bir bakış açışı getiriyor. Müşteri profili de hazır ha- le geldi. Onlar da gezdi, gördü, denedi, bilinçlendi ve damakları gelişti” dedi.

Steak house'lar  yaygınlaşıyor

GAS­TRO­NO­Mİ uta­sı Os­man Se­rim, yurt­dı­şın­da ya­şa­yan 4.5 mil­yon Türk va­tan­da­şı­nın ya­şa­dık­la­rı yer­ler­de­ki ye­me iç­me kül­tü­rü­nü Tür­ki­ye'ye ta­şı­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di. Se­rim şun­la­rı söy­le­di:
“Yurt­dı­şın­da 50 bin öğ­ren­ci eği­tim gö­rü­yor. On­lar ora­da­ki kül­tü­rü bu­ra­ya ta­şı­yor. Bu ne­den­le son yıl­lar­da su­şi (çiğ ba­lık) res­to­ran­la­rın ve ste­ak ho­use'la­rın (et res­to­ran­la­rı) sa­yı­sın­da ar­tış ol­du. Türk ge­le­nek­sel da­mak ta­dı­na çok ay­kı­rı olan su­şi üze­ri­ne ça­lı­şan 40 res­to­ran var İs­tan­bu­l'­da. Yi­ne ste­ak ho­use'­lar yurt­dı­şın­da uzun sü­re ya­şa­mış iş adam­la­rı ve öğ­ren­ci­le­rin ge­tir­di­ği lez­zet­ler. Şu ­an İs­tan­bu­l'­da 10-15 ste­ak hou­se mar­ka­sı var. Bu­tik ve pa­ha­lı ham­bur­ger res­to­ran­lar açıl­ma­ya baş­lan­dı.”

 

 

 

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more