Reklamsız Sözcü

Erdoğan’ın komşularına mahkemeden iyi haber!

Cumhurbaşkanı için restore edilen Vahdettin Köşkü’nün yanındaki evler için alınan yıkım kararı, idare mahkemesi tarafından iptal edildi

android-time 07:04 7 Temmuz 2015
Erdoğan’ın komşularına mahkemeden iyi haber!
Cumhurbaşkanı için restore edilen Vahdettin Köşkü’nün yanındaki evler için alınan yıkım kararı, idare mahkemesi tarafından iptal edildi

Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­a ça­lış­ma ofi­si ola­rak res­to­re edi­len İs­tan­bul Çen­gel­kö­y'­de­ki Vah­det­tin Köş­kü'nün bi­ti­şi­ğin­de­ki ev­le­re çı­kan yı­kım ka­ra­rı yar­gı ta­ra­fın­dan ip­tal edil­di.

İNCELEME YA­PIL­MA­MIŞ

Ku­le­li Ma­hal­le­si'n­de İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye (İBB) en­cü­me­ni­nin 13 ha­ne­nin tah­li­ye ve yı­kı­mı­na iliş­kin Ma­yıs 2014'te al­dı­ğı ka­rar ma­hal­le­li­nin bi­rey­sel ola­rak aç­tı­ğı da­va­ları­da yar­gı­ya ta­şın­mış­tı. İda­re mah­ke­me­le­rin­den 7 ha­ne­nin yı­kı­mı­na iliş­kin ip­tal ka­rar­la­rı gel­di. Mah­ke­me­ler, be­le­di­ye­nin her­han­gi bir in­ce­le­me yap­ma­dan bi­na­la­rın yı­kı­mı­na ka­rar ver­me­si­ni hu­ku­ka ay­kı­rı bul­du. İBB'nin yaptığı sa­vun­ma­da Ku­le­li Ma­hal­le­si'n­de­ki yı­kım ka­ra­rı çı­ka­rı­lan ha­ne­le­rin Bo­ğa­zi­çi Sa­hil Şe­ri­di ve Ön­gö­rü­nüm Böl­ge­si Uy­gu­la­ma imar pla­nı­nın “e­ğim ve Bo­ğa­zi­çi yö­nün­den ye­şil ol­ma­sı ge­re­ken alan­da ve yol­da kal­dı­ğı­”, in­şa­at ruh­sa­tı ol­ma­yan ya­pı­la­rın ise yı­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği sa­vu­nul­du.

“DİRENECEĞİZ” DEMİŞLERDİ, KAZANDILAR
Çengelköy Kuleli'de oturan mahalle sakinleri, “60 yıldır yaşadığımız evleri 15 günde boşaltmamızı istiyorlar. Buralar tapulu arazimiz, nasıl yıkarsınız? Gidecek yerimiz yok. Direneceğiz” demişti. Mahallelinin yüzüne mahkeme güldü.

HUKUKSUZ BULUNDU

Ma­hal­le­li ev­le­ri­nin 1957'den ön­ce in­şa edil­di­ği­ni ve İmar Ka­nu­nu'nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği 1957 yı­lın­dan ön­ce ya­pıl­mış ya­pı­la­rın imar mev­zu­atı­na uy­gun in­şa edi­le­rek kul­lan­ma iz­ni al­mış ya­pı­lar ola­rak ka­bul edil­di­ği­ni be­lirt­ti. Mah­ke­me­ler ise ma­hal­le­li­yi hak­lı bu­la­rak be­le­di­ye­nin ya­pı­la­rın in­şa edil­di­ği ta­ri­he iliş­kin araş­tır­ma yap­ma­dan bi­na­la­rın yı­kı­mı­na ka­rar ver­me­si­ni hu­kuk­suz bul­du.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more