Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Kadınları satılabilen ete çevirdiler!..

26 Aralık 2015

Çar­şam­ba ge­ce­si Halk TV'­de Ay­şe­nur Ars­lan ve Hüs­nü Ma­hal­li'nin ba­şa­rı­lı “Ma­ni­ki Dün­ya­” ad­lı prog­ram­la­rı­nı sey­re­di­yo­rum.
Bir ara ek­ra­na, IŞİD iş­ga­lin­den son­ra Mu­su­l'­da çe­kil­miş bir vi­de­o ge­li­yor.
El­le­ri oto­ma­tik tü­fek­li mas­ke­li hay­dut­lar, çok sa­yı­da ai­le­yi bir bi­na­nın av­lu­su­na top­la­mış­lar, kız ço­cuk­la­rı­nı an­ne ve ba­ba­la­rın­dan ite ka­ka uzak­laş­tı­rı­lı­yor­lar.
Ara­la­rın­da 12-13 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rın da bu­lun­du­ğu kız­lar git­me­mek için yal­va­rı­yor, çığ­lık atı­yor­lar ama na­fi­le…
Te­rö­rist­ler, si­lah zo­ruy­la ken­di­le­rin­den ko­pa­rı­lan yav­ru­la­rı­nın ar­dın­dan ba­ka­ka­lan ai­le­le­ri da­ya­nıl­maz acı­lar­la baş ba­şa bı­ra­kıp, kur­ban­la­rı­nı sü­rük­le­ye­rek gö­tü­rü­yor­lar.
Ne­re­ye mi?
Onu da ya­şa­dı­ğı tüy­ler ür­per­ten iş­ken­ce ve te­ca­vüz­le­ri Bir­leş­miş Mil­let­le­r'­de göz­ya­şı se­li ara­sın­da an­la­tan 21 ya­şın­da­ki Ezi­di Nad­ya Mu­ra­d'­ın açık­la­ma­la­rın­dan öğreniyoruz:
“Te­ca­vüz, ka­dın ve kız­la­rın bir da­ha nor­mal ha­yat sü­re­me­me­si­ni sağ­la­mak için bir si­lah ola­rak kul­la­nıl­dı. IŞİD, Ezi­di ka­dın­la­rı sa­tı­şı ya­pı­la­bi­len ete çe­vir­di! Be­ni ilk baş­ta dev cüs­se­li ‘ca­na­va­r' gi­bi bir adam al­mak is­te­di. O sı­ra­da bi­le da­yak atı­yor­du. Ar­dın­dan da­ha ufak te­fek bi­ri gel­di. Ona be­ni al­ma­sı için yal­var­dım, çün­kü o ‘ca­na­va­r'­dan çok kork­muş­tum. An­cak o ki­şi de ilk gün­den döv­me­ye baş­la­dı. Mu­ha­fız­lar­la bir oda­ya ka­pa­dı, ben ba­yı­la­na ka­dar suç­la­rı­nı iş­le­me­ye, te­ca­vü­ze de­vam et­ti­ler…”

* * *

Pe­ki, yaş or­ta­la­ma­sı 24-25 olan IŞİ­D'­li te­rö­rist­ler, in­san ol­mak­tan na­sıl çı­kı­yor ve na­sıl ca­na­var­la­şı­yor­lar?
Bu so­ru­nun ce­va­bı­nı da IŞİD sem­pa­ti­zan­la­rı­nın in­ter­net­te en çok pay­laş­tık­la­rı pro­pa­gan­da vi­de­ola­rın­dan bi­ri ve­ri­yor.
Vi­de­oda IŞİD ima­mı ce­ma­ate şu tel­kin­de bu­lu­nu­yor.
“Su­ri­ye'ye gi­dip şe­hit düş­me­niz ha­lin­de, cen­net­te 70 hu­ri ve her hu­ri­nin 70 ca­ri­ye­si si­zi bek­li­yor ola­cak. Eğer bu dün­ya­da ev­liy­se­niz, 70×70 hu­ri ve ca­ri­ye­yi ek­le­yin. İki, üç ve­ya dört eşi­niz var­sa, he­sa­bı ona gö­re ya­pı­n” di­yor!
Ho­ca gü­le­rek ke­sin ra­ka­mı da ve­ri­yor:
“Top­lam 24.504 ka­dı­nı­nız ola­cak!”
Ce­ma­at­ten bi­ri çı­kıp “Ho­cam bir er­kek bu ka­dar hu­ri ve ca­ri­ye­ye na­sıl ye­ti­şe­ce­k” di­ye so­run­ca yi­ne te­bes­süm ede­rek şun­la­rı söy­lü­yor:
“Al­lah ona sü­rek­li mo­tor gü­cü na­sip ede­cek!..”

* * *

Bu­na ben­zer bin­ler­ce Yo­uTu­be gö­rün­tü­süy­le sü­rek­li ola­rak cin­sel­lik vur­gu­su ya­pı­lı­yor ve in­san­la­rın be­yin­le­ri yı­ka­nı­yor. Bun­la­rı gö­ren genç kız­lar bi­le Su­ri­ye'ye gi­di­yor ve ci­hat ni­ka­hıy­la ev­le­ne­cek­le­ri er­kek­ler­le cen­net­te hu­ri ola­rak ya­şa­ma­nın ha­ya­li­ni ku­ru­yor.
Seks içe­rik­li ha­yal­le­rin pe­şin­den koş­ma­yan­lar ise, Al­lah yo­lun­da düş­man olan her­ke­si öl­dür­mek için ör­gü­te ka­tı­lı­yor. Yok­sa bir ki­şi­nin ha­ya­tın­da ilk kez gör­dü­ğü bir baş­ka in­sa­nın ka­fa­sı­nı yol or­ta­sın­da bı­çak­la kes­me­si na­sıl açık­la­na­bi­lir?

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Da­ha faz­la ya­za­mı­yo­rum. Çün­kü klav­ye­ye her do­ku­nuş­ta gö­zü­mün önü­ne çığ­lık­lar ara­sın­da ai­le­le­rin­den ko­pa­rı­lan o za­val­lı kız ço­cuk­la­rı ge­li­yor.
Ve zih­nim­de kor­kunç bir so­ru do­la­şıp du­ru­yor:
Ara­la­rın­da çok sa­yı­da Tür­k'­ün de bu­lun­du­ğu bu mas­ke­li ca­na­var­lar Su­ri­ye'de­ki ku­şat­ma­dan ka­çıp ne­re­ye gi­de­cek­ler?
Han­gi ül­ke­nin ma­sum ço­cuk­la­rı­nı doğ­duk­la­rı­na bin piş­man edip, satılık et haline getirecekler?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more