Konkordato konusunda deneyimli Avukat Cenk Akdoğan sozcu.com.tr okurları için 11 soruda konkordatoyu anlattı:
1

Konkordato borçlarını zamanında ödemeyen veya ödememe riski bulunan şirketlerin süre istemek veya tenzilat yapılmak suretiyle muhtemel bir iflastan kurtulmak için şirket merkezinin bağlı bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurmasına verilen addır.

2

a-Şahıs firmaları,
b-Sermaye şirketleri , kooperatifler, dernekler , vakıflar
c- Alacaklılar
d- Şahıslar

3

Şahıs firmaları için öncelikli koşul vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyecek veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunmaktır.

4

a-Borçlarını ödeyebilmek için alacaklılarından indirim yapması,
b-Borçlarını ödeyebilmek için alacaklarının zamana yayılmasını,
c-Borçlarını ödeyebilmek için hem indirim ve hem de zaman talep edebilir.

5

Borçlu aleyhine devletin alacakları dahil icra takibi yapılamaz, yapılanlar durur.

İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz.

Rehinli mallar hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir.

SGK, vergi borcu ve sair her türlü kamu alacağı tedbir kapsamındadır.

Teminat mektuplarının paraya çevrilmesi önlenebilir.

Leasing ile alınan malların iadeleri durdurulabilir.

Borçlu şirket aleyhine olan sözleşmeler fesh edilebilir.

6

Konkordato talebi üzerine mahkeme üç aylık geçici mühlet verir.

Gerekli görüldüğünde 2 ay daha uzatılabilir. Konkordato sürecinde şirkete üç kişiye kadar bir geçici konkordato komiseri görevlendirir.

Geçici mühlet süresinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Kesin mühlet kararı ile beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda 7 alacaklıyı geçmeyecek, bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Borçlu uzatma talebinde bulunursa; komiserin de görüşü alınarak kesin mühlet uzatılabilir.

7

a) Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara raporlar sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel malî durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

8
Komiserin faaliyetlerine nezaret eder;
Komisere tavsiyelerde bulunabilir,
Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirir.
Komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini gerekçeli bir raporla isteyebilir.
Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra kesin olarak karar verir

9
Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte 18 ay kesin süre konkordato süresi, sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlikte 23 aylık bir süreyi kapsayabilir. Mahkeme süreleri uzatmadığı takdirde toplam süre 1 yıl 3 ay olacaktır.

Bu süreler ile borçların ödenme vadeleri farklılık gösterebilir.

10

Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin , kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen kesin mühletin kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine karar verilir.

11
İflasa tabi borçlu bakımından kesin mühletin verilmesinden sonra komiserin yazılı raporu sonucunda talebin reddine ve borçlunun iflasına resen karar verir.
1

'KİM TALEP EDİYOR İYİ İNCELENMELİ'


Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu konkordato ilanlarında incelemelerin iyi yapılması gerektiğini bazı şirketlerin hileli iflas uygulamalarını hatırlatırcasına konkortadoyu kullandıklarını yazdı.

Muratoğlu, "Batanlar da var batmış numarası yapanlar da var... Konkordato iş insanlarına geniş imkanlar tanıyor. Borçlar yapılandırılıyor, krediler rahatlıyor. Bazı durumlarda fatura alacaklıya çıkıyor olabilir" diye konuştu.

mumay@sozcu.com.tr