Akmerkez’in içi dışına çıkıyor

Ak­mer­kez, 1993 yı­lın­da Tür­ki­ye­’nin üçün­cü alış­ve­riş mer­ke­zi (AVM) ola­rak açıl­dı.

Akmerkez’in içi dışına çıkıyor

Demet Cengiz– Uzun sü­re­dir hum­ma­lı ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü AVM, için­den son­ra dı­şı­nı da de­ğiş­ti­ri­yor. Yıl­lar­dır Ak­mer­ke­z'­in için­de ve dış cep­he­sin­de sü­ren in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ki­ra­cı­la­rın ve zi­ya­ret­çi­le­rin ca­nı­nı sı­kı­yor­du. Top­lam 22 mil­yon Eu­ro'ya mal olan ya­tı­rım­la­rın so­nu­na ge­lin­di.
Ak­mer­kez bir­kaç haf­ta­ya ka­dar ye­ni yü­züy­le, İs­tan­bu­l'­da­ki sert AVM ya­rı­şı­na de­vam ede­cek. Ye­ni cam cep­he­sin­de Bo­ğa­z'­ın dal­ga­la­rın­dan il­ham alı­na­rak su ha­re­ket­le­ri­ne yer ve­ri­li­yor.
İki New York­lu Nis­pe­ti­ye'ye

Si­ga­ra iç­me ya­sa­ğı­nın kap­sa­mı ge­niş­le­ti­lin­ce, Ak­mer­kez gi­bi tüm ye­me iç­me alan­la­rı ka­pa­lı alan­lar­da ka­lan AV­M'­ler kö­tü et­ki­len­miş­ti. Ye­ni­len­me sü­re­cin­de dış cep­he için ruh­sat sı­kın­tı­sı da gün­de­me gel­miş­ti. AV­M'­nin Nis­pe­ti­ye Cad­de­si'ne ba­kan cep­he­sin­de New Yor­k'­tan iki res­to­ran açı­la­cak. Bi­ri İtal­yan mut­fa­ğı­nın en id­di­alı tem­sil­ci­le­rin­den Sa­ra­fi­na. Di­ğe­ri ise Fran­sız mut­fa­ğı­nı mo­dern yo­rum­la Bro­ad­-wa­y'­e ta­şı­mış olan Bras­se­ri­e Cog­nac.

Ulu­s'­ta kah­ve zin­ci­ri

Her iki res­to­ra­nı da Tür­ki­ye'ye ge­ti­ren Di­nesty isim­li şir­ket. Di­nesty­’in ba­şın­da Fe­ner­bah­çe'ye baş­kan­lık da ya­pan Ali Şe­n'­in kü­çük oğ­lu Me­tin Şen bu­lu­nu­yor. Di­ğer or­tak­lar ise Ne­dim Ke­çe­li, Cenk Önal, Cem Önal ve Le­vent Bil­gin.
Ak­mer­ke­z'­in Ulus ta­ra­fın­da ise Star­bucks ve Sca­fe cad­de­ye uza­na­cak. Bü­tün bu de­ği­şik­lik­ler için ba­zı dük­kan­lar yıl­lar­ca boş bek­le­til­di.

AV­M'­nin or­tak­la­rın­dan bi­ri de
Dinç­kök­ler. Dinç­kök ai­le­si ay­nı za­man­da Ak­mer­ke­z'­de­ki Pa­per­mo­on'­un da sa­hi­bi. Top­lam ki­ra­la­na­bi­lir ala­nı 35 bin met­re­ka­re olan Ak­mer­kez, son yıl­lar­da ya­pı­lan AV­M'­le­rin ya­nın­da kü­çük ve bu­tik ka­lı­yor. Bu­ra­yı “ma­hal­le­nin AV­M'­si­” ola­rak an­mak müm­kün. Ro­man mar­ka­sı­nın sa­hi­bi Tur­gut Top­lu­soy, yıl­lar için­de ci­var­da açı­lan AV­M'­le­rin hiç­bi­ri­nin bu­ra­yı et­ki­le­me­di­ği­ni sa­vu­nu­yor. “Ma­hal­le ama ne ma­hal­le! Bu­ra­sı ka­li­te ve ta­nı­dık kav­ram­la­rı üze­ri­ne yük­se­li­yo­r” dedi.

Kodadı: Phoenix buraya mı geliyor

Zor­lu Cen­te­r'­da yak­la­şık 10 bin met­re­ka­re Bey­men açı­lın­ca da göz­ler Ak­mer­ke­z'­e çev­ril­di. Bu­ra­da hem Bey­men hem de Bey­men Club ma­ğa­za­la­rı uzun yıl­lar­dır hiz­met ve­ri­yor. Bir sü­re­dir AVM yö­ne­ti­mi ile Bey­me­n'­in bu­ra­da bir de­ği­şik­lik yap­mak için gö­rüş­tük­le­ri ku­la­ğı­mı­za ge­len bil­gi­ler ara­sın­da. Ala­nı en ve­rim­li şe­kil­de de­ğer­len­dir­mek için he­nüz ka­rar ve­ril­miş de­ğil. An­cak, Bey­men ve Boy­ner mar­ka­la­rı ara­sın­da bir yer­de du­ra­cak yep­ye­ni bir olu­şum da söz ko­nu­su ola­bi­lir­miş. Da­ha ön­ce Cem Boy­ne­r'­in açık­la­dı­ğı ‘Kod adı: Pho­eni­x'­in bu­ra­da açı­la­bi­le­ce­ği de söy­le­ni­yor.

Etiler'e yeni AVM en büyük kötülük

Le­vent Bü­yük­de­re Cad­de­si ve Eti­ler-Le­vent-Me­ci­di­ye­köy üç­ge­ni AVM yo­ğun­lu­ğu ba­kı­mın­dan sık sık gün­de­me ge­li­yor. Zor­lu Cen­te­r'­ın ar­dın­dan Öz­di­lek AVM de açıl­dı. Le­vent Met­ro is­tas­yo­nun­da iler­ler­se­niz, alt ge­çit­te­ki çar­şıy­la bir­lik­te ‘sı­nır­sız AV­M'­ler cen­ne­ti­ne' var­mış olur­su­nuz.
En son Eti­le­r'­de­ki Po­lis Mes­lek Yük­sek Oku­lu'nun ka­pa­tı­lıp, ye­ri­ne AVM ile bir­lik­te re­zi­dans ya­pı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­dik. İs­mi­nin açık­lan­ma­sı­nı is­te­me­yen pek çok pe­ra­ken­de­ci -ki ara­la­rın­da hü­kü­me­te ya­kın olan­lar da var- ağız­bir­li­ği et­miş­çe­si­ne, bu­nun hem sek­tö­re hem de şeh­re bü­yük kö­tü­lük ola­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Son yıl­lar­da açı­lan AV­M'­le­rin bek­le­nen per­for­man­sı gös­te­re­me­di­ği­ni an­la­tan iş in­san­la­rı, ye­ni ya­tı­rım­la­rın ölü do­ğa­ca­ğı­nı ve mev­cutlara za­rar ve­re­ce­ği­ni be­lir­ti­yor.