Sözcü Plus Giriş

Bora Erdin/SÖZCÜ

Mustafa Erdoğan ile Ziya İlgen, ham petrol taşımacılığı işine girdi. 26 Ocak'ta, 5 tankeri olan Tuzla Tanker İşletmeciliği şirketini aldı.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın kar­de­şi Mus­ta­fa Er­do­ğan ve eniş­te­si Zi­ya İl­gen, ‘ge­mi­ci­k' işi­ni bü­yüt­tü. De­niz­ci­lik ala­nın­da ken­di­ni ge­liş­ti­ren Er­do­ğan Ai­le­si'nin, de­niz ta­şı­ma­cı­lı­ğı­nın zir­ve­si ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ulus­la­ra­ra­sı su­lar­da ham pet­rol ta­şı­ma­cı­lı­ğı­na da gir­di­ği or­ta­ya çık­tı. 2007'de 13 mil­yon 760 bin li­ra ser­ma­yey­le ku­ru­lan Tuz­la Tan­ker İş­let­me­ci­li­ği A.Ş.'nin 5 adet tan­ker ge­mi­si bu­lun­du­ğu id­di­a edi­li­yor.

28 Oca­k'­ta dev­ral­dı­lar

İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı kay­dın­da şir­ke­tin iş ko­lu, “U­lus­la­ra­ra­sı su­lar­da ham pet­ro­lün, pet­rol ürün­le­ri­nin ve kim­ya­sal­la­rın tan­ker ge­mi­ler­le ta­şın­ma­sı” ola­rak be­lir­til­miş. 28 Oca­k'­ta ya­ni 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan ya­pı­lan top­lan­tı­da, or­tak ol­duk­la­rı şir­ke­tin yö­ne­ti­mi­ni dev­ra­lan kar­deş Er­do­ğan ve eniş­te İl­gen, şir­ke­ti dik­kat çe­ki­ci bir ad­re­se ta­şı­dı.

Te­sa­dü­fün böy­le­si!

Şir­ket ge­çen ay Bur­ha­ni­ye Ma­hal­le­si, Gür­gen So­kak, No:3 Üs­kü­dar ad­re­si­ne ta­şın­dı. Te­sa­düf­ler­den bi­ri ise şu ay­nı ad­res­te Baş­ba­ka­n'­ın kü­çük oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın BMZ Gro­up isim­li şir­ke­ti­nin bu­lun­ma­sı. Li­man iş­let­mek ve ge­mi in­şa et­mek gi­bi fa­ali­yet­ler­le ge­çen yıl sek­tö­re gi­ren Er­do­ğa­n'­a ait BMZ Gro­up isim­li şir­ket böy­le­ce ham pet­rol nak­li­ya­tı­na da gir­miş ol­du.

Burak'ın 6 gemisi tam yol çalışıyor

Başbakan'ın armatör oğlu Burak Erdoğan, Mecit Çetinkaya ile birlikte kurduğu MB Denizcilik'in yüzde 99 hissesine sahip… Bu şirket İstanbul Üsküdar'daki ofisten yönetiliyor. Aynı adreste, Manta Denizcilik adında bir şirket daha var. Burak Erdoğan, Safran 1, Sakarya, G. İnebolu, Cihan ve Bosna isimli gemilerine geçtiğimiz aylarda yenisini eklemişti. Malta bandralı olan Türkçe ‘Cici' anlamına gelen ‘Pretty' adındaki gemisi diğer 5 geminin toplam kapasitesi büyüklüğünde.

Cici'nin kredisi Al Baraka'dan

Pretty kendi klasmanında dev olarak nitelendirilebiliyor. Geminin uzunluğu 292 metre, genişliği ise 42 metre. Boyuyla 94 metrelik Safran 1'in 7 katı olan ‘Cici'nin piyasa değeri 20 milyon dolar. Burak Erdoğan'ın 6. gemisini Mustafa Latif Topbaş'ın yönetiminde yer aldığı Al Baraka Türk'ten 0.49 faizli krediyle aldığı iddia edildi.

Yayınlanma Tarihi:06:52,