Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

TV ekranında kara ekim

Ha­yır, ne film, ne de di­zi adı.
Sa­de­ce du­rum tes­pi­tin­den iba­ret.
TV sek­tö­rü ekim ayın­da ta­ri­hi za­rar yaz­dı.
Bil­di­ğim ka­da­rıy­la, tek bir ka­nal bi­le kâr et­me­di.
“Ka­ra eki­m” ifa­de­si bu yüz­den.

* * * *

İlk 9 ay TV'­ler açı­sın­dan par­lak geç­me­di.
Ekim ayı top­lam za­ra­rın üze­ri­ne tuz bi­ber ek­ti.
Çün­kü TV yö­ne­ti­ci­le­ri­nin çok iyi bil­di­ği gi­bi…
TV'­ler yıl­da 6 ay za­rar eder.
Üç ay ne kâr, ne de za­rar­la ka­pa­nır.
Kâ­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı ka­lan üç aya sı­ğar.
Han­gi ay­lar der­se­niz…
Ekim, ka­sım, ara­lık.
Rey­ting ve rek­lam­lar bu ay­lar­da yük­se­lir.
Ka­ra ekim bu açı­dan önem­li bir is­tis­na…
Böy­le gi­der­se, 2014 top­tan “ka­ra yı­l” ola­cak.

* * * *

Du­rum bu, ge­le­lim se­bep­le­re…
Ön­ce sek­tör­de­ki aman­sız re­ka­be­ti an­la­ta­lım.
En çok TV iz­le­nen ge­ce sa­at­le­rin­de rey­ting­ler çok ya­kın. İlk sı­ra­da­ki ka­nal 10.5 rey­ting ya­pı­yor­sa, se­ki­zin­ci sı­ra­da­ki 7.5'tan aşa­ğı düş­mü­yor.
Es­ki­den en yo­ğun re­ka­bet dört ana ka­nal ara­sın­day­dı.
Rek­lam pas­ta­sı bu dört­lü­yü bi­le zor ta­şır­dı.
Şim­di ay­nı pas­ta­yı se­kiz ka­nal pay­la­şı­yor.
Rek­lam ha­vu­zun­da­ki su hiç­bi­ri­ne yet­mi­yor.

* * * *

Ge­lir ye­rin­de sa­yar­ken ma­li­yet­ler ar­tı­yor.
Bu­gün AB ül­ke­le­rin­de­ki di­zi ma­li­ye­ti 700-800 bin Eu­ro.
Türk ek­ran­la­rın­da­ki di­zi ma­li­ye­ti 700-800 bin li­ra.
Mil­li ge­lir ve sa­tın al­ma güç­le­ri kı­yas­lan­dı­ğın­da…
Eu­ro-Türk Li­ra­sı far­kı­nı unu­tun, ma­li­yet ne­re­dey­se ay­nı.
Di­zi eko­no­mi­si­nin bu den­ge­de de­va­mı müm­kün de­ğil.
Za­ten top­lu if­las baş­la­dı.
Se­zo­nun ilk 2 ayın­da on­dan faz­la di­zi er­ken fi­nal yap­tı.

* * * *

Ra­kam­la­rı pe­şi­nen sı­ra­la­dım…
TV eko­no­mi­si­ni yer­le yek­san eden asıl se­be­bi so­na sak­la­dım.
Bu ra­kam­la­rın ar­dın­da­ki ger­çek şu ki; ay­nı ek­ra­na ba­ka­maz ol­duk.
Kim­lik si­ya­se­ti he­pi­mi­zi ve ek­ra­nı pa­ram­par­ça et­ti.
Di­zi­de­ki yö­re­sel ağız­lar, kı­lık kı­ya­fet, ba­şör­tü­sü, al­kol, ya­şam tar­zı…
Ar­tık ak­lı­nı­za ne ge­lir­se, her ay­rın­tı bir ke­sim iz­le­yi­ci­yi ek­ra­na küs­tür­dü.
Kom­şu­su­nun ek­ra­nı­na ba­kan, iz­le­yen kal­ma­dı.
Mil­li maç rey­tin­gi­ni ya­ka­la­yan di­zi­ler ta­ri­he ka­rış­tı.
Ek­ra­n, sü­per kah­ra­man­lar ye­tiş­tir­mez ol­du.

* * * *

Sa­nı­rım bu ana­li­zi id­di­alı bu­lan­lar çı­ka­cak.
“TV di­zi­si ile si­ya­se­tin ne ala­ka­sı var?” iti­ra­zı…
İlk ba­kış­ta hak­lı ge­le­bi­lir.
Ama iz­ni­niz­le ben de so­ru ker­va­nı­na ka­tı­la­yım.
Si­ya­se­tin ala­ka­sız kal­dı­ğı ko­nu var mı bu ül­ke­de?
Mil­li ta­kım sa­ha­da ba­şa­rı­sız, si­ya­set tar­tı­şı­lı­yor.
Ama ne tar­tış­ma!
Onun­cu da­ki­ka­da dev­le­tin te­pe­si­ne ta­şı­nı­yor.
İki genç si­ga­ra tüt­tü­rür­ken ya­ka­la­nı­yor.
Me­se­le dev­let bü­yü­ğü­ne ha­ka­ret kap­sa­mı­na alı­nı­yor.
Ame­ri­ka'nın keş­fi­ne hiç gir­mi­yo­rum!
Ne­re­den ba­kar­sa­nız ba­kın…
Bu cen­net ül­ke­de si­ya­set ka­bı­na sı­ğa­mı­yor.
Üs­tü­ne va­zi­fe ol­sun, ol­ma­sın her şe­ye ka­rı­şı­yor.
Her gir­di­ği ala­na ni­zam ve in­ti­zam ge­tir­mek is­ti­yor.
Ka­fa­sı­na gö­re, hoy­rat­ça, iş­gal­ci gi­bi iler­li­yor.
Bas­tı­ğı yer­de ot bit­mi­yor.

* * * *

Ge­lin bir de baş­ka tür­lü de­ne­ye­lim. Mil­li maç zev­ki adı­na, TV'­de en az beş yıl sü­re­cek di­zi­ler iz­le­mek için, nar­gi­le­nin ve dub­le­nin key­fi aş­kı­na, ta­rih me­ra­kıy­la…
Ar­tık ak­lı­nı­za ne ge­lir­se, lis­te­yi uza­tın…
Ye­ter ki si­ya­se­tin te­ca­vü­zü­ne di­re­ne­lim.

Loading...