Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Tüyler ürperten itiraflar!..

14 Eylül 2014

Şu re­za­le­te ba­kar mı­sı­nız?
Dün­kü ya­zı­mı ga­ze­te­ye gön­der­dik­ten bir­kaç sa­at son­ra, AB­D'­nin es­ki An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Fran­cis Ric­ci­ar­do­ne şun­la­rı söy­le­di:
“Tür­ki­ye ile Su­ri­ye ko­nu­sun­da an­la­şa­ma­dık. Çün­kü Tür­ki­ye, bi­zim te­rör lis­te­si­ne al­dı­ğı­mız El Kai­de ile uzan­tı­la­rı olan El Nusra ve Ah­rar el Şam grup­la­rı­na des­tek ver­di!..”
Açık­la­ma şo­ke edi­ci ol­du­ğu ka­dar, za­man­la­ma­sı açı­sın­dan da ma­ni­dar­dı!
Çün­kü Ric­ci­ar­do­ne bun­la­rı du­rup du­rur­ken de­ğil ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerr­y'­nin, IŞİD ko­nu­sun­da Tay­yip Er­do­ğa­n'­la ya­pa­ca­ğı gö­rüş­me­nin he­men ön­ce­sin­de söy­le­miş­ti!

* * * *

Dün­kü ya­zım­da, ABD Baş­ka­nı Oba­ma'nın IŞİ­D'­le na­sıl mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni ulu­su­na ve tüm dün­ya­ya du­yur­ma­sı­na sa­at­ler ka­la, ABD Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın ani bir ka­rar­la, 19 ya­şın­da­ki Shan­non Con­ley ad­lı kü­re­sel ci­hat­çı bir genç kı­zın, İs­tan­bu­l üzerinden Su­ri­ye'ye git­mek üze­re uça­ğa bin­di­ği sı­ra­da ya­ka­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı­ğı­nı yaz­mış­tım.
Bu bek­len­me­dik ge­liş­me­nin he­men ar­dın­dan Baş­kan Oba­ma, TV ka­me­ra­la­rı­nın kar­şı­sı­na ge­çip Tür­ki­ye'yi “Yol­ge­çen ha­nı ha­li­ne ge­len ha­va­li­man­la­rın­da­ki kon­trol­le­ri sı­kı­laş­tır. Kev­gi­re dö­nen sı­nır­la­rın­da­ki gü­ven­lik ön­lem­le­ri­ni artır!” an­la­mı­na ge­le­cek söz­ler­le uyar­mış­tı.
Böy­le­ce İs­tan­bu­l'­dan Gü­ney­do­ğu'ya gi­den tüm yol­la­rın IŞİ­D'­e çık­tı­ğı­nı bil­dik­le­ri­ni ima et­miş­ti.

* * * *

Tür­ki­ye'de ise sa­de­ce bir­kaç ce­sur ga­ze­te­ci bu ger­çek­le­ri hal­ka an­la­ta­bi­li­yor.
Bun­lar­dan bi­ri olan Ra­di­kal ya­za­rı Fe­him Taş­te­kin Su­ri­ye sı­nı­rı­na ka­dar gi­dip, bi­zim köy­lü­ler­le rö­por­taj­lar yap­mış.
İş­te Taş­te­ki­n'­in ka­le­min­den, yö­re­de ya­şa­yan­la­rın tüy­ler ür­per­ten iti­raf­la­rı:
“.. Si­ze uzun sü­re iş­le­yen bir çark­tan bah­se­de­ce­ğim:
Sı­nı­rın Su­ri­ye ta­ra­fın­da Ez­me­ri­n'­den baş­la­yan bo­ru hat­la­rı Asi'­den ge­çi­yor, tar­la­lar­da top­ra­ğı ya­rı­yor, be­le­di­ye­nin so­kak­la­ra dö­şe­di­ği taş­la­rın al­tın­dan uza­nıp, ev­le­rin ar­ka av­lu­sun­dan çı­kı­yor! Kar­şı ya­ka­dan pom­pa­la­nan ma­zot bu ya­ka­da av­lu­lar­da­ki de­po­la­rı dol­du­ru­yor. Hat­tın bir ucun­da­ki pom­pa­cı ile öte­ki ucun­da­ki alı­cı ara­sın­da cep­ten ce­be ‘ba­s'-'ke­s' ko­mut­la­rıy­la iş­le­yen bir hat!..
Ba­zen ko­mut­lar ge­ci­kin­ce ma­zot ye­re akı­yor. Irak-Şam İs­lam Dev­le­ti'nin (IŞİD) elin­de­ki Deyr el Zor ve Rak­ka'dan ge­lip, Tür­ki­ye'de­ki son kul­la­nı­cı­ya ula­şan ma­zo­tun fi­ya­tı lit­re ba­şı­na 1.25 li­ra. Var­sın bir va­ril top­ra­ğa ka­rış­sın, dert de­ğil. Ka­pı­nın önü­ne ge­len müş­te­ri 70 lit­re­lik bi­don­la­rı yük­le­nip gi­di­yor. Dev­le­tin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­na omuz ve­ren köy­lü­le­rin ödü­lü bu!
As­ke­ri ka­ra­kol 100 met­re öte­de. Sı­nı­ra ha­kim bir nok­ta­dan Asi'­den sal­lar­la gi­dip ge­len mül­te­ci­ler bir ya­na ma­zot, çay, zey­tin gi­bi ka­çak mal­la­rı­n ge­çi­şi­ni ra­hat­lık­la iz­li­yor!
IŞİ­D'­in il­kel yön­tem­ler­le arı­tıp sat­tı­ğı pet­ro­lün Tür­ki­ye'de tü­ke­til­di­ği­ne da­ir ha­ber­le­rin önü­nü al­mak için dev­let, mart­tan iti­ba­ren bu çar­ka mü­da­ha­le et­ti. Jan­dar­ma, bo­ru­la­rı, tar­la­la­rın için­den ge­çip yo­la çık­tı­ğı nok­ta­lar­da kes­ti çark dur­du.
Böy­le­ce or­tak­lık bo­zul­du. Üç yıl­dır çu­val­lar­la pa­ra ka­za­nan­lar şim­di is­yan­da.

* * * *

Su­ri­ye­li ka­dın­la­rın pa­zar­lan­dı­ğı id­di­ala­rıy­la gün­de­me ge­len mül­te­ci­ler­le, Su­ri­ye Or­du­su'nu terk eden as­ker­le­re tah­sis edil­miş Apay­dın Kam­pı'nın önün­den geç­tim. Vak­ti za­ma­nın­da Apay­dı­n'­da olup bi­ten­le­ri ye­rin­de gör­müş es­ki bir yet­ki­li­nin şu iti­ra­fı­nı kay­det­me­den ge­çe­me­ye­ce­ğim: “Su­ri­ye­li ko­mu­tan­lar tel­siz ve bil­gi­sa­yar­lar­la do­na­tıl­mış ma­sa­lar­dan Su­ri­ye'de­ki sa­va­şı ko­or­di­ne edi­yor­lar­dı. Kur­ta­rıl­mış böl­ge­ler oluş­tu­rul­duk­tan son­ra ko­mu­ta ça­lış­ma­la­rı Su­ri­ye içi­ne kay­dı­rıl­dı. Kamp­tan bir ge­ce­de 150 as­ke­rin sı­nı­rı ge­çip sa­va­şa ka­tıl­dı­ğı­nı ve son­ra dön­dü­ğü­nü bi­li­rim!..”

* * * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
“Ha­va­li­man­la­rı­mız yol ge­çen ha­nı ha­li­ne gel­di, sı­nır­la­rı­mız kev­gi­re dön­dü, İs­tan­bu­l'­dan Gü­ney­do­ğu'ya gi­den yol­lar IŞİD için oto­ban ol­du­” der­ken abart­mı­yo­rum.
Ay­rı­ca sı­nır­da­ki köy­lü­nün bil­di­ği­ni ABD baş­ta ol­mak üze­re AB ül­ke­le­ri, ör­ne­ğin Al­man­ya ve İn­gil­te­re bil­mi­yor mu?
Ta­bi­i ki bi­li­yor.
Çün­kü bu ül­ke­ler Tür­ki­ye'yi yıl­lar­dır din­li­yor.
Bı­ra­kın din­le­me­yi, ya­ban­cı ga­ze­te­ler ve te­le­viz­yon­lar ara­cı­lı­ğıy­la her gün açık is­tih­ba­rat ya­ğı­yor.
O ne­den­le -ve ne ya­zık ki- ki­fa­yet­siz muh­te­ris­le­rin elin­de­ki kos­ko­ca Tür­ki­ye, gi­de­rek re­hin alın­mış ül­ke mu­ame­le­si gö­rü­yor.