Fo­toğ­raf, Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ile Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Aka­r’­ın “s­tra­te­jik or­ta­ğı­mı­z” Suu­di Ara­bis­ta­n’­ı zi­ya­ret­le­rin­de çe­kil­miş.
Kral Sal­man bin Ab­dü­la­ziz bir ya­nı­na Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı­’nı, di­ğer ya­nı­na da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin ko­mu­ta­nı­nı -hem de tat­bi­kat üni­for­ma­sıy­la- oturt­muş ol­mak­tan pek mem­nun gö­rü­nü­yor.
Os­man­lı­’yı sır­tın­dan han­çer­le­yen, Cum­hu­ri­ye­t’­i ve ku­ru­cu­su bü­yük ön­der Ata­tür­k’­ü hiç sev­me­di­ği bi­li­nen, Vah­ha­bi­li­ği yay­ma uğ­ru­na te­rör ör­güt­le­ri­ni des­tek­le­ye­rek Or­ta­do­ğu­’yu kan gö­lü­ne çe­vi­ren Su­ud­la­rın Kra­lı, bu kom­po­zis­yon­dan mem­nun ol­ma­sın da ne yap­sın!
Çün­kü tüm dün­ya­ya “Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ve onun as­ke­ri bi­zim­le bir­lik­te ha­re­ket edi­yo­r” me­sa­jı­nı ve­ri­yor.

* * *

Ka­re­ye dik­kat­le ba­kıl­dı­ğın­da tek hu­zur­suz ki­şi­nin; Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Akar ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.
Hu­lu­si Pa­şa di­ğer­le­ri gi­bi gül­mü­yor, tam ter­si­ne, otu­ruş bi­çi­min­den ve yüz ifa­de­sin­den sı­kın­tı­lı ol­du­ğu he­men fark edi­li­yor...

* * *

Da­vu­toğ­lu, Aka­r’­ın Ri­yad he­ye­tin­de ni­çin yer al­dı­ğı so­ru­su­na şu ce­va­bı ve­ri­yor:
“Bu do­ğal ka­bul edil­me­si ge­re­ken bir hu­sus. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın son zi­ya­re­tin­de, Suu­di Ara­bis­tan ile yük­sek dü­zey­li stra­te­jik iş­bir­li­ği kon­se­yi me­ka­niz­ma­sı ku­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di. O ne­den­le Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­mı­zın ol­ma­sı­nı is­te­dim. Da­ha ön­ce bu ka­ra­rı al­dık. Bun­dan son­ra da Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­mız bu tür top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­cak. Bu­nu ola­ğa­nüs­tü bir ge­liş­me ola­rak gör­me­mek la­zım...”

* * *

An­la­şı­lan bun­dan böy­le Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­’nı, Su­ud­lu mev­ki­da­şıy­la sık sık bir ara­da gö­re­ce­ğiz.
O hal­de biz de bu iş­bir­li­ği­ne bir kat­kı­da bu­lu­na­lım. Bü­yük so­ruş­tur­ma­cı ga­ze­te­ci, ay­nı za­man­da ka­tık­sız bir va­tan­se­ver ve Cum­hu­ri­yet sev­da­lı­sı olan mer­hum Uğur Mum­cu­’nun İs­lam­cı ör­güt Ra­bı­ta hak­kın­da­ki araş­tır­ma­sıy­la ödül al­dı­ğı 1987 yı­lı Se­dat Si­ma­vi Vak­fı Ödül Tö­re­ni­’n­de­ki ko­nuş­ma­sın­dan bir özet su­na­lım:

* * *

“Ra­bı­ta­’’ ya­zı di­zi­sin­de din­sel akım­la­rın yurt­dı­şın­da­ki mer­kez­le­ri­ni, bağ­lan­tı­la­rı­nı ve iliş­ki­le­ri­ni vur­gu­la­ma­ya ça­lış­tım.
Bu ya­zı di­zi­si, ge­ri­ci­li­ğin dev­let için­de­ki odak­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­dı. Sa­nı­rım bu yüz­den hı­şım çek­ti. İle­ri­de bu ge­ri­ci­li­ği ve pa­ra kay­nak­la­rı­nı da­ha net ve da­ha ge­niş bi­çim­de or­ta­ya ko­ya­ca­ğı­mı umu­yo­rum.
İs­lam fi­nans ku­rum­la­rı Tür­ki­ye­’ye ye­ni ye­ni ge­li­yor­lar. As­lın­da “Ra­bı­ta­’’ ya­yı­nı­nın dev­let ka­tın­da ya­rat­tı­ğı çal­kan­tı, Ata­tür­k­çü­lü­ğün in­ka­rı­dır.
Tür­ki­ye­’de bu­gün, yurt­dı­şın­dan mad­di yar­dım alan İs­lam­cı akım­lar ci­rit atı­yor. Bu­nu da­ha net, da­ha açık, isim isim açık­la­ya­ca­ğım.
Han­gi si­ya­sal gü­cün için­de bu­lun­duk­la­rı­nı, han­gi ser­ma­ye grup­la­rın­da ve han­gi ya­yın or­gan­la­rı­nın ar­ka­sın­da ol­duk­la­rı­nı ka­nıt­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum...”

* * *

Mum­cu 8 Ni­san 1988 ta­rih­li kö­şe ya­zı­sın­da da Su­ud­la­rın Ra­bı­ta­’nın fa­ali­yet­le­riy­le ne­yi he­def­le­di­ği­ni çok net bi­çim­de açık­lı­yor:
“İs­lam­cı ve Ame­ri­kan­cı akım­la­rın bu­gün için bir­leş­tik­le­ri iki ad­res var­dır. Bu ad­res­ler­den bi­ri Ra­bı­ta, öte­ki de ClA’­dır.
Ra­bı­ta ve CI­A bu gi­bi ko­nu­lar­da iç içe, yan ya­na ve omuz omu­za­dır.
Ra­bı­ta, ha­li­fe­li­ği­ni Suu­di Kra­lı­’nın ya­pa­ca­ğı bir ‘İs­lâm En­ter­nas­yo­na­liz­mi­’ pe­şin­de­dir...”

* * *

Fo­toğ­raf­ta Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Aka­r’­ın yü­zü­ne yan­sı­yan sı­kın­tı­nın ne­de­ni şim­di da­ha iyi an­la­şı­lı­yor de­ğil mi?..