Dü­rüst ve yi­ğit mes­lek­ta­şım Ne­ca­ti Doğ­ru­’dan son­ra, Kü­çük­çek­me­ce 2. As­li­ye Ce­za Ha­ki­mi be­ni de 11 ay hap­se mah­kum et­ti. Üs­te­lik hük­mü pa­ra ce­za­sı­na çe­vir­me­yip er­te­le­di!
Ne­den mi?
Lüt­fen oku­yun ve siz de “med­ya med­ya ola­lı böy­le zu­lüm gör­me­di­” de­yin.

* * *

17-25 Ara­lı­k’­tan son­ra baş­la­yan ses kay­dı yağ­mu­ru­na ge­rek bu kö­şe­de, ge­rek­se Halk TV’­de yap­tı­ğım Halk Are­na­sı prog­ra­mın­da hep ih­ti­yat­la yak­laş­tım.
Ka­yıt­lar top­lu­ma yan­sı­dık­tan ve ale­ni­yet ka­zan­dık­tan son­ra ka­mu ya­ra­rı bu­lu­nan bö­lüm­le­ri­ni, özet ola­rak siz­ler­le pay­laş­tım.
Hiç­bi­ri­ni sa­tır sa­tır kul­lan­ma­dım ama yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­ala­rı­nı ce­sa­ret­le di­le ge­tir­mek­ten ka­çın­ma­dım.
Ki­şi­lik hak­la­rı­na, özel ha­ya­tın mah­re­mi­ye­ti­ne, ai­le kav­ra­mı­na as­la sal­dır­ma­dım, tam ter­si say­gı­lı yak­laş­tım.
Kim­se­yi ka­ra­la­ma­dım, if­ti­ra ve is­nat­ta bu­lun­ma­dım.
Pe­ki ni­çin böy­le dav­ran­dım?
Ce­va­bı çok ba­sit:
Ev­ren­sel mes­lek il­ke­le­ri­miz ge­rek­tir­di­ği için...

* * *

Ama on­lar, ya­ni on­ca re­zil­li­ğin or­ta­ya dö­kül­me­sin­den son­ra so­ka­ğa çık­ma­ma­sı ge­re­ken­ler, so­rum­lu ga­ze­te­ci­lik an­la­yı­şı­mı­za te­şek­kür ede­cek­le­ri yer­de, aley­hi­mi­ze da­va­lar aç­ma­ya baş­la­dı­lar.
Ulaş­tır­ma eski Ba­ka­nı, Sa­ray Söz­cü­sü ve gü­nü­mü­zün AKP İz­mir mil­let­ve­ki­li ada­yı Bi­na­li Yıl­dı­rım bun­lar­dan bi­ri...
Ben­den 200 bin li­ra taz­mi­nat talep ediyor, ay­rı­ca hap­se gir­me­mi is­ti­yor.
Pe­ki iş­le­di­ğim bü­yük suç (!) ne!..
5 Ni­san 2014 ta­ri­hin­de SÖZ­CÜ­’de yer alan ya­zım!
O ya­zı­da İs­tan­bu­l’­da­ki Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na 2. pis­tin ve 112 met­re yük­sek­li­ğin­de bir uçuş kon­trol ku­le­si­nin in­şa edi­le­ce­ği­ni, 2 mil­yar do­lar­lık iha­le­nin ya­kın­da ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­miş ve de­miş­tim ki:

* * *

“Se­çim­ler ön­ce­sin­de açık­la­nan ses ka­yıt­la­rın­dan bi­ri de bu iha­ley­le il­gi­liy­di.
Ön ye­ter­li­lik bel­ge­si ve­ren grup fir­ma­lar ara­sın­da yer alan Cen­giz İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Meh­met Cen­giz, o ka­yıt­lar­da bir­lik­te ha­re­ket et­ti­ği mü­te­ah­hit ar­ka­da­şı­na “Sa­bi­ha Gök­çen işi­ni hal­let­tim. Ama yüz­de 10’la!..” di­yor­du. Ar­dın­dan da “Sı­ra­da 4’lük (4 mil­yar do­lar­lık) bir iş var. Bun­la­ra da ça­lı­şın ta­li­ma­tı ve­ril­di­” di­ye ek­li­yor­du.
Meh­met Cen­giz, Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı­’na in­şa edi­le­cek ye­ni pis­tin iha­le­si­ni ala­bil­mek için ki­me yüz­de 10 ver­di­ği­ni de ha­kim ka­ra­rıy­la din­le­ni­len o te­le­fon gö­rüş­me­sin­de ay­rın­tı­lı bi­çim­de di­le ge­ti­ri­yor­du.
An­lat­tı­ğı­na gö­re 14 Ka­sım 2013 gü­nü, Ulaş­tır­ma eski Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­la İs­tan­bu­l’­da­ki Kı­yı Em­ni­ye­ti Sos­yal Te­sis­le­ri­’n­de bu­luş­muş­lar ve ge­ce 23.00’e ka­dar pist iha­le­si­ni ko­nuş­muş­lar­dı.
Birçok pro­je­de or­tak­lık yap­tı­ğı işa­da­mı Ko­lin İn­şa­at’­ın sa­hi­bi Ce­lal Ko­loğ­lu­’na ak­tar­dı­ğı bil­gi­ye gö­re ko­nu­yu o gö­rüş­me­de hal­let­miş­ti.
Pe­ki na­sıl?
Ses ka­yıt­la­rın­da­ki id­di­aya ba­kı­lır­sa “Bey­fen­di­” de­di­ği Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­a yüz­de 10 ve­re­rek!
Zi­ra ha­kim iz­niy­le ya­pı­lan din­le­me­ler­de­ki ses kay­dı­nın son bö­lü­mün­de Meh­met Cen­giz, “Ak­şam işi bi­tir­dim ama on, on” de­miş, or­ta­ğı Ni­hat Öz­de­mir de “Yüz­de mi, top­lam mı­” di­ye so­run­ca da, o “Yüz­de...” ce­va­bı­nı ver­miş­ti.
Meh­met Cen­giz ko­nuş­ma­sı­nı ta­ri­he ge­çen şu söz­ler­le nok­ta­la­mış­tı.
“Bu mil­le­tin a...’sı­na ko­ya­ca­ğız me­rak et­me!..”

* * *

Şim­di so­ru­yo­rum:
Bun­la­rı ben mi söy­le­dim?
Kı­yı Em­ni­ye­ti­’n­de­ki top­lan­tı­yı ben mi or­ga­ni­ze et­tim?
Ar­ka­daş­la­rı­na o gö­rüş­me­yi bal­lan­dı­ra bal­lan­dı­ra an­la­tan, bu ara­da
“4 mil­yar do­lar­lık ye­ni işe ça­lı­şı­n” va­adi­ni al­dı­ğı­nı ak­ta­ran mü­te­ah­hi­te o söz­le­ri ben mi ver­dim?
“İ­şi al­dık ama yüz­de on, on...” laf­la­rı­nı söy­le­me­si­ni ben mi is­te­dim?
Ta­bi­i ki ha­yır.
O hal­de be­nim yap­tı­ğım ne?
Ga­ze­te­ci­nin yap­ma­sı ge­re­ken ney­se onu yap­tım!.. Ya­ni tü­yü bit­me­miş ye­tim hak­kı­nın bu­lun­du­ğu bir ko­nu­da, top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me­si­ne yar­dım­cı ol­dum.
İf­ti­ra at­ma­dım, ha­ka­ret et­me­dim, ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dır­ma­dım, ya­lan söy­le­me­dim.
Sa­de­ce gö­rü­nür­de­ki ger­çe­ğe ay­na tut­tum.

* * *

Ama so­nuç­ta ne ol­du?
Bun­la­rı söy­le­yen­ler, onun bu­nun hak­kın­da ina­nıl­maz laf­lar eden­ler iha­le üs­tü­ne iha­le al­dı, bi­ze de 11 ay­lık ha­pis ce­za­sı kal­dı!

* * *

Tüm de­mok­ra­tik hu­kuk dev­let­le­rin­de ödü­le de­ğer bu­lu­na­ca­ğın­dan hiç kuş­ku duy­ma­dı­ğım ha­ber­le­rim, ya­zı­la­rım ve te­le­viz­yon prog­ram­la­rım­la gu­rur du­yu­yo­rum.
Yağ­cı­lık ve ya­la­ka­lık yap­ma­dı­ğım, bi­at et­me­di­ğim için ya­şa­dı­ğım mağ­du­ri­yet­le­ri, çek­ti­ğim acı­la­rı ve al­dı­ğım ce­za­la­rı, ço­cuk­la­rı­ma en de­ğer­li mi­ras­lar ola­rak bı­ra­kı­yo­rum.
Bun­la­rı ya­şa­tan­la­rı da top­lum vic­da­nı­na, tek tük de ol­sa hâ­lâ var ol­duk­la­rı­na inan­dı­ğım ger­çek hu­kuk­çu­la­ra ve Al­la­h’­a ha­va­le edi­yo­rum.