Yunanistan işgal ettiği iki adamıza karakol kurdu!..

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı, tek kurşun atmadan işgal ettiği adalarımızdaki askerlerini teftiş etti. Bunun fotoğraflarını da resmi internet sitesinde yayımlandı
Ül­ke­mi­zin Gü­ney­do­ğu­’sun­da dev­le­tin var­lı­ğı gi­de­rek aza­lır­ken, Ege De­ni­zi­’n­de ise Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man ve 4. Meh­met dö­ne­min­de fet­he­di­len, Ata­türk ve İnö­nü­’nün Lo­za­n’­da ver­me­di­ği 16 ada ve bir ka­ya­lı­ğı Yu­nan as­ker­le­ri tek kur­şun at­ma­dan, kolayca iş­gal et­ti.

Di­di­m’­deki Bu­la­maç ve Eşek ada­la­rı­nın iş­ga­liy­le baş­la­yan ge­liş­me­le­ri, ada­la­rı­mız­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rıy­la bi­li­nen Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri Al­bay Ümit Ya­lım, gelişmeleri SÖZ­CÜ­’ye bel­ge­ler­le şöy­le an­lat­tı:

As­ke­re emir ve­ril­mi­yor

“Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­ba­kan­lık gö­re­vi sı­ra­sın­da Ba­tı’­dan bö­lü­ne­rek ta­ri­hi­nin ilk ve en bü­yük top­rak kay­bı­nı ya­şa­dı. 2004 yı­lı­nda Yu­nan Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne ait top­lam 16 ada ve 1 ka­ya­lı­ğı teker teker iş­gal et­ti. Er­do­ğan, TSK’ya iş­ga­lin ön­len­me­si için di­rek­ti­f ver­me­di­ği gi­bi, Yu­na­nis­ta­n’­a da ada­la­rın bo­şal­tıl­ma­sı için bir tek no­ta bi­le ve­ril­me­di. İş­ga­le ses­siz ka­lan Er­do­ğan ve AKP Hü­kü­me­ti, 17 Ara­lık 2004’te Av­ru­pa Bir­li­ği­’n­den mü­za­ke­re ta­ri­hi al­dı. Ya­ni mü­za­ke­re ta­ri­hi, 16 Türk ada­sı ve 1 ka­ya­lı­ğın kar­şı­lı­ğın­da alın­dı.

Pa­sa­port­la gi­di­yo­ruz

Yu­na­nis­ta­n’­a ale­nen ve­ri­len ada­lar ve ka­ya­lık­lar, 1936 yı­lın­da dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Şük­rü Ka­ya ta­ra­fın­dan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti­’nin en­van­te­ri­ne kay­det­ti­ril­miş­tir. İz­mir, Ay­dın ve Muğ­la il sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan bu ada­lar­da Yu­nan Bay­ra­ğı dal­ga­la­nı­yor, Yu­nan as­ker­le­ri do­la­şı­yor. İş­gal al­tın­da­ki ada­la­rı­mı­za pa­sa­port ile gi­ri­yo­ruz. Ada­la­rı­mı­zın çev­re­sin­de­ki ka­ra­su­la­rı­mız Yu­nan Sa­hil Gü­ven­lik Bot­la­rı ta­ra­fın­dan her­gün ih­lal edi­li­yor.

Bur­nu­mu­zun di­bin­de

Bu şahıslar Türk ka­ra­su­la­rı­nın 6 mil için­de bu­lu­nan ada­la­ra na­sıl gi­di­yor? Tür­ki­ye yol ge­çen ha­nı mı? Do­ğu Ak­de­ni­z’­de­ki hak ve men­fa­at­le­ri­miz ko­ru­mak­la gö­rev­li, Türk De­niz Kuv­vet­le­ri Do­ğu Ak­de­niz Özel Gö­rev Gru­bu, Gi­rit Ada­sı­’nın et­ra­fın­da­ki 5 Türk ada­sı­nı ne­den ko­ru­mu­yor? Gü­ney De­niz Sa­ha Ko­mu­tan­lı­ğı, Ege De­ni­zi­’n­de­ki 11 Türk ada­sı­nı ve 1 Türk ka­ya­lı­ğı­nı ne­den ko­ru­mu­yor? De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı ne­den gö­re­vi­ni yap­mı­yor?

YURTTA ÜÇÜNCÜ BAYRAK

TÜR­Kİ­YE top­rak­la­rın­da dev­le­tin tek bay­ra­ğı olan Türk Bay­ra­ğı­’nın ya­nı sı­ra Gü­ney­do­ğu­’da PKK pa­çav­ra­sı­nın da ba­zı il­ler­de dal­ga­lan­ma­sı­na göz yu­mul­du­ğu­nu söy­le­ye­rek du­ru­ma is­yan eden Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri Al­bay Ümit Ya­lım, şöy­le ko­nuş­tu: “16 ada­mız­da da Yu­nan Bay­ra­ğı­’nın yurt­ta­ki üçün­cü bay­rak ola­rak dal­ga­lan­ma­sı­na se­yir­ci ka­lı­yo­ruz. Ül­ke­miz­de bay­ra­ğı­mız­dan baş­ka bay­rak dal­ga­lan­dır­mak is­te­yen­ler iha­net için­de­dir. 2004 yı­lın­dan be­ri tam 10 yıl­dır, İz­mir Ay­dın ve Muğ­la il sı­nır­la­rı için­de Yu­nan Bay­ra­ğı dal­ga­la­nı­yor ve va­tan top­rak­la­rın­da Yu­nan as­ker­le­ri do­la­şı­yor. Bu­na se­yir­ci ka­lan­lar enin­de so­nun­da bu iha­ne­tin be­de­li­ni öde­ye­cek­tir.”

Yu­nan­lı ko­mu­tan ile ba­kan böy­le tef­ti­şe git­ti

En­gel olan yok

YU­NA­NİS­TAN Ka­ra Kuv­vet­le­ri­’nin o dö­nem­de­ki ko­mu­ta­nı Kor­ge­ne­ral At­ha­na­si­os Tse­li­os ve Sa­vun­ma Ba­ka­nı Yardımcısı Konstantinos Da­va­kis, 4 Ey­lül 2013 ta­ri­hin­de, Yu­nan iş­ga­li al­tın­da­ki Ka­lo­lim­noz ve Bu­la­maç ada­la­rı­nı tef­ti­şe git­ti. Türk ka­ra­su­la­rı için­de­ki ada­la­ra he­li­kop­ter­le inen ko­mu­tan ile ba­kan, bur­nu­mu­zun di­bin­de ku­ru­lan ka­ra­kol­da­ki Yu­nan as­ker­le­ri­ni zi­ya­ret edip ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di. Zi­ya­re­tin fo­toğ­raf­la­rı, Yu­na­nis­tan Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­’nın in­ter­net si­te­si­ne de ko­nul­du.