Bü­yük Fran­sız dü­şü­nür ve ya­zar An­dre Gi­de “Her şey üç beş ay­dı­nın ka­fa kal­dır­ma­sıy­la baş­lar!” der.
Tak­si­m’­de tam da öy­le ol­du!
Ön­ce “üç beş ça­pul­cu (!)” ka­fa kal­dır­dı, ar­dın­dan mil­yon­lar...
Adı­nı koy­mak ge­re­kir­se;
Ge­zi Par­kı (bun­dan böy­le adı Öz­gür­lük ve De­mok­ra­si Par­kı ol­ma­lı) ey­le­mi, hal­kın de­mok­ra­tik ka­fa kal­dır­ması­dır!
Tüm ül­ke­ye dal­ga dal­ga ya­yı­lan ola­yın açı­lı­mı bu­dur.

* * *

De­mok­ra­tik ka­fa kal­dır­ma­nın ki­me kar­şı ve ni­çin ya­pıl­dı­ğı­na ge­lin­ce:
1. Ata­tür­k’­e ve Cum­hu­ri­ye­t’­in ka­za­nım­la­rı­na dil uza­tan­la­ra...
2. Ona ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­na ay­yaş ima­sın­da bu­lu­nan­la­ra...
3. Ata­türk sev­gi­si­ni ve ulu­sal bay­ram­la­rı­mı­zı ya­sak­la­ma­ya kal­kı­şan­la­ra...
4. Ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın sim­ge­si olan bay­ra­ğı­mı­za sa­hip çık­ma­yı ne­re­dey­se suç ola­rak gö­ren­le­re...
5. La­ik­lik il­ke­si­ni tas­fi­ye et­me­ye ça­lı­şan­la­ra...
6. İn­san­la­rın özel ya­şa­mı­na mü­da­ha­le et­mek is­te­yen­le­re...
7. Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı or­ta­dan kal­dı­ran­la­ra...
8. An­ti­em­per­ya­list, Ata­türk­çü, yurt­se­ver ay­dın­la­rı, ko­mu­tan­la­rı, ga­ze­te­ci­le­ri ve bi­lim in­san­la­rı­nı düz­me­ce ka­nıt­lar­la tut­sak eden­le­re...
9. Yüz­de el­liy­le se­çil­me­yi an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­lar için hak gö­ren­le­re...
10. Hal­kın ger­çek­le­ri öğ­ren­me hak­kı ye­ri­ne si­ya­si ik­ti­da­ra hiz­met eden tüm med­ya ku­ru­luş­la­rı­na...
11. Bu ül­ke­nin öz kay­nak­la­rı­nı em­per­ya­liz­me peş­keş çe­ken­le­re, Cum­hu­ri­ye­tin tüm ka­za­nım­la­rı­nı ho­var­da bir mi­ras­ye­di gi­bi sa­tıp, ik­ti­dar­da ka­la­bil­mek için har­ca­yan­la­ra...
12. Ata­tür­k’­ümü­zün “Yurt­ta sulh, ci­han­da sulh” il­ke­siy­le dal­ga ge­çe­rek, Tür­ki­ye­’nin ba­şı­na bir yı­ğın be­la açan­la­ra...
13. Kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu yo­luy­la ifa­de öz­gür­lü­ğü­nü, de­mok­ra­tik tep­ki hak­la­rı­nı, ki­şi­sel hak ve öz­gür­lük­le­ri bas­kı al­tı­na alan­la­ra...
14. En ma­sum ve de­mok­ra­tik ey­lem­le­ri ya­pan­la­rı bi­le “ka­os or­ta­mı ya­rat­ma” suç­la­ma­sıy­la gö­zal­tı­na alıp sin­dir­me­ye ça­lı­şan­la­ra...
15. Ba­rış için­de kar­deş­çe ya­şa­yan kit­le­ler ara­sın­da mez­hep ay­rım­cı­lı­ğı­nı kö­rük­le­yip, mez­hep­ler ve din üze­rin­den si­ya­si rant el­de et­mek is­te­yen­le­re...
16. Üni­ver­si­te­ler­de öz­gür dü­şün­me­yi ya­sak­la­yıp, ak­si­ni ya­pan­la­rı ce­za­lan­dı­ran­la­ra...
17. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su ve var­lık se­be­bi­miz olan Ata­tür­k’­ü de­ğer­siz­leş­tir­me­ye, yıp­rat­ma­ya, sil­me­ye ça­lı­şan­la­ra...
18. Çe­şit­li tez­gah­lar­la Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni böl­mek is­te­yen em­per­ya­list­le­re ve on­la­rın yer­li iş­bir­lik­çi­le­ri­ne kar­şı ya­pı­lı­yor!

* * *

Ey­lem­ci­le­rin ma­ni­fes­to­sun­da bun­lar gi­bi bir­çok mad­de bu­lu­nu­yor.
Gü­cü­nü geç­mi­şin­den ve ulu­sal kur­tu­luş sa­va­şın­dan alan halk, özet­le­di­ğim ma­ni­fes­toy­la, baş­ta AKP ik­ti­da­rı ol­mak üze­re tüm si­ya­set ak­tör­le­ri­ne; yurt­se­ver, la­ik, ay­dın­lık­çı, ba­rış­çıl, Ata­türk­çü, de­mok­ra­tik ve çağ­daş me­saj­lar ve­ri­yor.
Bu de­mok­ra­tik ka­fa kal­dır­ma, sa­de­ce bir di­re­ni­şi de­ğil, ya­şa­dı­ğı kim­lik bu­na­lı­mı­nı kı­sa sü­re­de at­lat­mış, ölü top­ra­ğın­dan sil­kin­miş onur­lu bir hal­kın ye­ni­den di­ri­li­şi­ni yan­sı­tı­yor.
Yurt­taş­lar her yer­de “Ben bö­cek de­ğil, in­sa­nım!” di­ye hay­kı­rı­yor.
Not: Ya­zı­ma kat­kı­sı ne­de­niy­le ken­di­si­ni “vatanko­lik ça­pu­list” ola­rak ta­nı­tan say­gın bi­lim in­sa­nı, de­ğer­li oku­rum Prof. Dr. Can Cey­la­n’­a te­şek­kür ede­rim.