Veli TOPRAK- Türkiye, 89 yılda İsrailliler’e toplamda 12 dönüm arazi sattı. Son
iki yılda ise rekor kırıldı. İsrail vatandaşları, tam 59 dönüm toprak aldı.

Her fırsatta İsrail’in Filistin halkına yönelik terörünü kınayıp ‘soykırım’ yapmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP kadroları, bu ülke ile var olan ekonomik ve askeri ilişkileri gözden uzakta tutmak için çaba sarf etti. Hatta Cumhurbaşkanı’nın oğlu Burak Erdoğan, İsrail ile ticaretini kesintisiz sürdürdü. İsrail ile ilişkilerin sürdüğüne dair bir başka delil ise MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun soru önergesi ile ortaya çıktı: 89 yıl boyunca sadece 12 dönüm toprak alan İsrail vatandaşları, son 2 yılda 59 dönümün sahibi oldu.


RAKAMLARI BAKAN GÜLLÜCE AÇIKLADI
MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, Çevre Bakanı İdris Güllüce’ye, 18 Mayıs 2012’de yürürlüğe giren yüzde 10 sınırlaması öncesi ve sonrasında İsrail vatandaşlarının Türkiye’de aldıkları taşınmazları sordu. Bakan Güllüce’nin verdiği bilgiye göre İsrail vatandaşlarının 1 Kasım 1923 ve 18 Mayıs 2012 tarihleri arasında 40 adet parseli bulunuyordu. Bunların büyüklüğü de yaklaşık 12 dönüm idi. Ancak yasadan sonra rekor bir alım yapıldı. İsrail vatandaşları 57 ayrı adet parsel daha satın aldı. Son iki yılda alınan taşınmazların büyüklüğü ise yaklaşık 59 dönüm olarak gerçekleşti. Halaçoğlu’nun, “Filistin’de yaşanmakta olan katliama rağmen İsrail vatandaşlarına toprak satışını halen düşünülmekte midir? İsrail vatandaşlarına satılmış bulunulan taşınmazlarla ilgili bir yaptırım düşünülmekte midir?” sorusuna Çevre Bakan Güllüce, “Belirtilen hususlara ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır” cevabını verdi.

Patrik’le baş başa görüştü

Cum­hur­baş­ka­nı Tayyip Er­do­ğan ve Baş­ba­kan Ahmet Da­vu­toğ­lu ile gö­rüş­mek için Tür­ki­ye­’ye ge­len ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Jo­e Bi­den, se­ya­ha­ti­nin üçün­cü ve son gü­nün­de İs­tan­-bu­l’­da Fe­ner Rum Pat­rik­ha­ne­si ve Sü­ley­ma­ni­ye Ca­mi­i’­ni zi­ya­ret et­ti.


BARTHOLOMEOS KAPIDA KARŞILADI
Pat­rik­ha­ne­ye 11.45’te ge­len Bi­den ve eşi­ Jill Biden’ı, Fe­ner Rum Pat­ri­ği Bart­ho­lo­me­os kar­şı­la­dı. Bir sa­at 40 da­ki­ka sü­ren zi­ya­ret­te Bi­de­n, Bart­ho­lo­me­os ile baş ba­şa gö­rüş­tü. Bi­den gö­rüş­me­nin ar­dın­dan eşi ile Aya Yor­gi Ki­li­se­si­’ni ge­ze­rek mum yak­tı.
Bi­den Çif­ti, Pat­rik­ha­ne­’nin ar­dın­dan Sü­ley­ma­ni­ye Ca­mi­i’­ne geç­ti. Çev­re­sin­de ge­niş gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı ca­mi­ye gi­riş­ler, zi­ya­ret­ten 40 da­ki­ka ön­ce ka­pa­tıl­dı. Ca­mi gö­rev­li­le­ri eş­li­ğin­de Sü­ley­ma­ni­ye­’yi ge­zen Bi­den ve eşi, yetkililerden ca­mi hak­kın­da bil­gi al­dı. ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Biden, eşiy­le bir­lik­te, ABD Baş­kan­lık fi­lo­su­na ait özel bir uçak­la sa­at 15.00’te Tür­ki­ye­’den ay­rıl­dı.