Ön­ce­ki gün, An­ka­ra­’da­ki te­rör sal­dı­rı­sın­da 28 şe­hit, 100’e
ya­kın ya­ra­lı...
Dün Di­yar­ba­kır ve Şırnak İdi­l’­de 8 şe­hit, 2 ya­ra­lı...
Sa­de­ce iki gün­lük acı bi­lan­ço, kor­kuy­la yö­ne­ti­len Tür­ki­ye­’nin, gi­de­rek kor­kuy­la ya­şa­nı­lan bir ül­ke ha­li­ne gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor.
7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den bu ya­na 300 ci­va­rın­da şe­hit ver­di­ği­miz, yüz­ler­ce ma­sum yurt­ta­şı­mı­zı yi­tir­di­ği­miz dü­şü­nül­dü­ğün­de, “kor­ku ül­ke­si­” ta­nı­mı da­ha da net­le­şi­yor.

*  *  *

An­ka­ra­’da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri men­sup­la­rı­nı he­def alan ha­in sal­dı­rı son­ra­sın­da he­nüz am­bu­lans­lar olay ye­ri­ne gel­me­den, dev­le­tin Ana­do­lu Ajan­sı tüm dün­ya­ya “ya­yın ya­sa­ğı­” ge­ti­ril­di­ği ha­be­ri­ni ge­çi­yor!..
Ama ay­nı da­ki­ka­lar­da bi­ri­le­ri, ba­zı An­ka­ra ga­ze­te­ci­le­ri­nin ku­la­ğı­na te­rör ey­le­mi­ni PKK-PYD’­nin yap­tı­ğı­nı fı­sıl­dı­yor!..
Te­le­viz­yon­la­ra çı­kıp, bu bil­gi­yi top­lum­la pay­la­şan ga­ze­te­ci­le­rin akıl­la­rı­na ne­den­se “Ma­dem böy­le­si­ne emin­si­niz, o hal­de bu can­lı bom­ba­la­rı da­ha ön­ce ne­den ya­ka­la­ma­dı­-nı­z” di­ye sor­mak gel­mi­yor!..
Çok geç­me­den en yet­ki­li ağız­lar, fai­lin PKK-PYD’­li te­rö­rist­ler ol­du­ğu­nu açık­lı­yor!..
Bun­lar ya­şa­nır­ken is­tih­ba­rat ve gü­ven­lik za­afi­ye­tin­den kim­se söz et­mi­yor!..
Ek­ran­lar­da laf cam­baz­lı­ğı ya­pan­la­rın hiç­bi­ri “Mu­ha­lif si­ya­set­çi, bi­lim in­sa­nı, ga­ze­te­ci ve sa­nat­çı­la­rı ta­kip eder­ken ser­gi­le­di­ği­niz ça­ba­nın, har­ca­dı­ğı­nız pa­ra­nın ya­rı­sıy­la te­rö­rist­le­ri iz­le­miş ol­say­dı­nız, bu kat­li­am­la­rın en azın­dan bir bö­lü­mü ya­şan­mazdı­” di­ye­mi­yor!..

*  *  *

Tür­ki­ye­’yi Or­ta­do­ğu­’nun li­de­ri yap­ma id­di­asıy­la yo­la çı­kıp, Or­ta­do­ğu­’nun ti­pik bir “kor­ku ül­ke­si­ne­” dö­nüş­tü­ren­ler, mu­ha­le­fe­te “Ey mu­ha­le­fet mil­li ol, mil­li­” di­ye hay­kı­rır­ken, hal­kın ver­gi­siy­le ya­yın ya­pan mil­li ya­yın or­ga­nı TRT, sa­at­ler­ce te­rör ey­le­mi­ni gör­mez­den ge­li­yor! Hal­kın pa­ra­sıy­la AKP bo­ra­zan­lı­ğı­nı sür­dü­ren TRT, böy­le­ce halk­tan ger­çek­le­ri bir kez da­ha sak­la­mış olu­yor!..
Mil­li (!) ha­ber­ci­li­ğin tem­sil­ci­si yan­daş ga­ze­te­ler, sal­dı­rı ye­ri­ne, ce­za­evin­de­ki Can Dün­da­r’­a ya­pı­lan kum­pa­sın de­va­mı olan “çak­ma rüş­ve­ti­” man­şet­le­re ta­şı­yor!..
Baş­ta TRT ol­mak üze­re te­le­viz­yon­lar­da vur pat­la­sın çal oy­na­sın gır­la gi­di­yor!..
Ateş yi­ne düş­tü­ğü ye­ri ya­kı­yor...

*  *  *

Hem iç hem de dış po­li­ti­ka­da­ki sa­yı­sız yan­lış so­nu­cun­da Tür­ki­ye­’yi Or­ta­do­ğu­’nun ti­pik bir kor­ku ül­ke­si ha­li­ne ge­ti­ren­ler, hiç va­kit ge­çir­me­den ay­na­ya ba­kıp “Biz ne­re­de yan­lış yap­tık, bun­lar­dan na­sıl dö­ne­bi­li­riz, ba­tak­lık­tan na­sıl çı­ka­bi­li­ri­z” di­ye ken­di­le­ri­ni sor­gu­la­mak ye­ri­ne “Ey...” di­ye ba­ğır­ma­yı sür­dü­rü­yor­lar!..
Rus uça­ğı­nı, önü­nü ar­ka­sı­nı he­sap­la­ma­dan sa­de­ce “hu­ku­ki­” hak­lı­lık ne­de­niy­le dü­şür­ten­ler, bir an ön­ce ara­yı dü­zelt­mek var­ken, ge­ri­lim üre­te­rek, Rus­ya­’yı PYD-YPG’­nin ye­ni ha­mi­si ha­li­ne ge­tir­dik­le­ri­ni gö­re­mi­yor­lar.
“Ey Oba­ma...” di­yen­ler, AB­D’­nin, PYD’­yi ta­ma­men Rus pi­yo­nu ha­li­ne ge­tir­me­mek için İn­cir­li­k’­te­ki uçak­la­rıy­la on­la­ra yar­dım yağ­dır­ma­sı­nı en­gel­le­ye­mi­yor­lar!..
Her “Ey....” hay­kı­rı­şı son­ra­sın­da sı­nı­rı­mız­da­ki Kürt ko­ri­do­ru­nun bi­raz da­ha iler­le­di­ği­ni gö­re­mi­yor­lar.

*  *  *

Üzü­le­rek, hat­ta içim ya­na­rak söy­lü­yo­rum.
Bu­gü­ne ka­dar bel­ki de bin kez la­net­le­di­ği­miz ey­lem­le­ri yo­rum­la­yan ta­raf­sız uz­man­lar, te­rör ör­güt­le­ri­nin kor­kunç sal­dı­rı­lar için ba­ha­rı bek­le­di­ği­ni öne sü­rü­yor­lar.

*  *  *

Dış po­li­ti­ka çök­tü, tu­rizm di­be vur­du, eko­no­mi dur­du, is­tih­ba­rat ve gü­ven­lik za­fi­ye­ti had saf­ha­yı bul­du...
Pe­ki ge­ri­ye ne kal­dı?
Baş­kan­lık!...
Baş­kan ola­cak, her so­ru­na çö­züm bu­la­cak!
Bi­ze de “İ­yi Uy­ku­lar Sa­yın Se­yir­ci­le­r” de­mek ka­la­cak!