2024 yılı dünyada “dönüşüm” yılı...

97 ülkede seçim oldu/ olacak: Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Pakistan, Rusya, ABD, Almanya, Fransa, İrlanda, Kanada, İspanya, Şili, Cezayir, Uruguay, Venezuela, İran, Avusturya, Çekya, Avustralya, Suriye, vd...

Bu sene 3.5 milyar insan sandık başına gitti/gidecek...

Sandıklarda “tek oylama” yapılıyor aslında: Neoliberalizmin dünyadaki kırk yıllık yıkımı!

İnsanlar yoksullaştıkça merkez partilerden uzaklaşıyor, neoliberalizmin yarattığı -mülteciler gibi- sorunları kökten çözeceğine inandığı popülist partilere yöneliyor.

İşte asıl gerçekle yüzleşmek istemeyenler/ yüzleşilmesini istemeyenler “eyvah aşırı sağ geliyor” korkusu yayıyor... 

Evet, sebep sonuç ilişkisi üzerinde kimse durmuyor. Biz duralım:

Milliyetçilik kavramı ilk kez 1774 yılında Johann Gottfried Herder tarafından kullanıldı. 17. yüzyılda İngiltere’de, 18. yüzyılda ABD ve Fransa’da, 19. yüzyılda Almanya’da halkın siyasal katılımının giderek yaygınlaşması milliyetçiliğin ortaya çıkmasına katkıda bulundu... 

★★★

Kuşkusuz milliyetçilik “bukalemunvari” kavram, rengini bağlamından alıyor. Bu nedenle:

Milliyetçilik ortaya çıkışından itibaren tartışmalı. Oldukça geniş bir literatür var. Yurttaşlık, yurtseverlik, halkçılık, popülizm, etnisite, şovenizm, emperyalizm hep birbirine karıştırılıyor...

Milliyetçilik genellikle dönemsel sınıflandırmalara tabi tutuluyor.  Örneğin:

1815- 1871 birleştirici milliyetçilik, 

1817- 1900 dağıtıcı milliyetçilik, 

1900- 1945 saldırgan milliyetçilik,

1945- günümüz modern milliyetçilik olarak adlandırılıyor kimi siyasal bilimci tarafından...

Bu devrelere ulusalcı, hümanist, geleneksel, jakoben, liberal, halkçı-iktisadi milliyetçilik vs. diyenler de var. 

20.yüzyılda en çok konuşulan etnik milliyetçilik, temelde milliyetçiliğin olumsuz boyutunu belirtmekte ve önyargıyı ifade etmektedir. Bizim de başımıza bela olanbu etnik milliyetçilik; ortak köken, dil, din gibi unsurların milletolmanın giderek belirleyici ölçütleri haline gelmesiyle ayrılıkçı niteliğe dönüştü/dönüşüyor... 

Aslında, milliyetçiliğin kökeninde halk egemenliği fikri vardır. Çünkü:

Milliyetçilik, kapitalizmin dünyayı hızla etkisi altına almasının tarihsel-toplumsal bedelidir. Milliyetçiliği doğuran kapitalist ekonominin, 18. yüzyıldan bu yana eşit olmayan, dengesiz kalkınmasıdır. Burayı biraz açmalıyım:

★★★

Günümüzde ideolojiler, teoriler bilinçli olarak birbirine karıştırıldı. Kavramların, çarpıtılarak içi boşaltıldı. Sağcı, solcu, faşist, komünist, ulusalcı, ülkücü, demokrat, liberal vs. gerçek anlamlarından çıkarıldı. Kim sağcı, kim solcu problematik hale getirildi. Böylece “zihinsel yol haritaları” yok edildi. 

Amaç, gerçekliğin yanlış anlaşılmasını sağlayarak toplumsal hayatı yeniden -yine istedikleri gibi- kurgulamak!

Bunun “mucidi” neoliberalizm, salt ekonomiyi değil siyaseti- kültürü kökten dönüştürdü. En büyük propaganda aracı küresel medya ne derse, yerel ölçekteki “tercüme aydınları” halka onu dayattı. Örneğin:

Sömürgeci küreselleşmeye karşı ulusal pazarını/ülkesini korumaya çalışanlara “faşist” dendi! Böylece faşizm, finans kapitalist sömürünün yarattığı düzenin dışına çıkarıldı. Oysa faşizm; kapitalizmin, totaliter yönetim tekniği/ sömürü ideolojisidir. Ekonomik kriz sonucu kârları düşen kapitalist sınıfın, sömürü düzeyini yükseltmesi için işçi sınıfı direncini kırmak amacıyla uyguladığı rejimdir.

İtibariyle... Kapitalizmin “zulüm silahı” olarak tarih sahnesine çıkarılan faşizm ile küreselleşme arasındaki ekonomik yapı benzerliği kaçınılmazdır. O halde:

Küresel sömürüye karşı; tarlasını-atölyesini koruyan üretici, emeğinin hakkını isteyen işçi-köylü faşist olabilir mi? Faşizmi ekonomi alanından çıkarıp salt ahlaki-kültürel alanla sınırlamak gerçekte olanı maskelemektir!

Tüm bu seçmenlere “faşist” denebilir mi?

Ulus devlete düşman küreselciler, milli devletini-pazarını korumak isteyen herkesi faşist olarak itham ediyor. Oysa asıl “tek tipçi” olan küreselleşmeci neoliberalizmdir...