“Korkunç para eğilimi vardı. Kendine odaklı kişiliğe sahip. Bu kadar kire batmış
bir insan her şeyi kendini ayakta tutacak şekilde ayarlar. Hukuk düzenini tanımaz.”
Ab­dül­la­tif Şe­ner, AK­P’­nin ku­ru­cu üye­le­rin­den­di. Par­ti­nin ha­ya­ta geç­ti­ği 2002 yı­lın­dan 2007’ye ka­dar Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın en ya­kı­nın­da­ki ki­şi­ler­den bi­riy­di. An­cak ge­çen 5 yı­lın so­nun­da par­ti­den ay­rıl­dı. Si­ya­si ya­şa­mı­na ken­di­si de­vam eden Ab­dül­la­tif Şe­ner, Bir­Gün ga­ze­te­sin­den Se­ba­hat Ka­ra­ko­yu­n’­a 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan Er­do­ğa­n’­ın tav­rı­nı de­ğer­len­dir­di. İş­te Şener’in çarpıcı tespitleri:

‘Ka­setler mon­taj de­ği­l’

AKP ku­rul­duk­tan son­ra 5 yıl bo­yun­ca Er­do­ğa­n’­la be­ra­ber­dim. Kor­kunç bir pa­ra eği­li­mi ol­du­ğu­nu o gün­ler­de tes­pit et­tim. En çok da bu hu­yun­dan ra­hat­sız ol­dum. Er­do­ğan ile oğ­lu ara­sın­da geç­ti­ği id­di­a edi­len ka­set­ler­de mon­taj ih­ti­ma­li sı­fır. Er­do­ğan ta­pe­ler ya­yım­lan­dık­tan son­ra, “K­rip­to­lu te­le­fon­la­rı­mı­zı bi­le din­le­miş­le­r” de­di. Bu, ses ka­yıt­la­rı­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nun iti­ra­fıy­dı. Bu ül­ke, ta­ri­hin­de hiç gö­rül­me­di­ği ka­dar so­yul­muş ve yağ­ma­lan­mış­tır.

‘Kanlı çatışmaya sokar’

Er­do­ğan, o ka­dar ken­di­si­ne odak­lı bir ki­şi­li­ğe sa­hip ki, düş­me­mek, dev­ril­me­mek, ayak­ta kal­mak, koltuğu kaybetmemek için ge­re­kir­se ül­ke­yi iç sa­va­şa bi­le sü­rük­ler. Kan­lı sa­va­şa bi­le so­kar. Bu ka­dar ki­re bat­mış bir in­san bu ka­dar güç mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tük­ten son­ra her ­şe­yi ken­di­si­ni ayak­ta tu­ta­cak şe­kil­de ayar­la­mak is­ter. Hu­kuk dü­ze­nini ta­nı­maz.

‘30 Mart seçimleri önemli’

Tayyip Erdoğan, 30 Mar­t’­ta yapılacak olan yerel seçimlerde ön­gör­dü­ğü oran­da bir oy alır­sa cum­hur­baş­ka­nı ol­ma is­te­ğin­den vaz­geç­mez. Ya­ni Erdoğan bu ko­nu­da­ki ke­sin ka­ra­rı­nı, ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re ve­rir.