Muk­te­dir sa­de­ce ev­de­ki pa­ra dağ­la­rı­nı sı­fır­la­mak­la ye­tin­me­di, ül­ke­de ne­re­ye el at­tıy­sa ora­yı çö­kert­ti!
Ör­ne­ğin yar­gı­yı si­ya­sal­laş­tı­ra­rak ka­rar­la­rı­na du­yu­lan gü­ve­ni yok et­ti!..
Yar­gı­da­ki si­ya­sal­laş­ma öy­le­si­ne da­ya­nıl­maz bo­yut­la­ra var­dı ki, Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ali Al­kan, ön­ce­ki gün yaş had­din­den emek­li­ye ay­rı­lır­ken yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da da­ya­na­ma­yıp pat­la­dı:
“Kork­tu­ğu ve bek­len­ti­si ol­du­ğu için doğ­ru ol­du­ğu­nu bil­di­ği ka­ra­rı ve­re­me­yen­ler, he­men cüb­be­le­ri­ni çı­ka­rıp, gö­rev­le­ri­ni bı­rak­ma­lı­dı­r” de­di.
Böy­le­ce ba­zı sav­cı ve yar­gıç­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma kor­ku­su ve­ya ma­kam bek­len­ti­siy­le doğ­ru ka­rar ver­me­dik­le­ri­ni, vic­dan­la­rı­nın ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nün onay­la­ma­dı­ğı ka­rar­la­ra im­za at­tık­la­rı­nı ilan et­ti.
“Ben bi­le yar­gı ka­rar­la­rı­na gü­ve­ne­mi­yo­ru­m” de­me­ye ge­tir­di.
Yar­gı­nın en te­pe­sin­de­ki ki­şi ola­rak cüm­le ale­me, tu­zun kok­tu­ğu­nu ilan et­ti.
Bir hu­kuk dev­le­tin­de ya­şa­na­bi­le­cek en bü­yük fe­la­ke­ti apa­çık di­le ge­tir­di.

* * *

Pe­ki çö­küş sa­de­ce yar­gı­ya du­yu­lan gü­ven­de mi ya­şan­dı?
Kuş­ku­suz ha­yır.
Ya­zı­nın ba­şın­da da be­lirt­ti­ğim gi­bi, AK­P’­nin el at­tı­ğı her alan­da bü­yük çö­küş ger­çek­leş­ti.
Ör­ne­ğin ik­ti­da­rın Or­ta­do­ğu po­li­ti­ka­sı, ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la tuş ol­du!
Coğ­raf­ya­sı­nın en güç­lü dev­le­ti Tür­ki­ye, AK­P’­nin din­ci te­rör ör­güt­le­riy­le ka­ran­lık iliş­ki­le­ri ne­de­niy­le tüm say­gın­lı­ğı­nı kay­bet­ti.
Bu po­li­ti­ka­lar­da ak­tif rol alan ve Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın sır­daş­lı­ğı­nı ya­pan MİT Müs­te­şa­rı Ha­kan Fi­dan bi­le so­nun­da da­ya­na­ma­yıp “pe­s” et­ti.
Fi­da­n’­ın is­ti­fa­sı, onun yü­rüt­tü­ğü Kürt açı­lı­mı ko­nu­sun­da zi­hin­le­re yer­le­şen bir yı­ğın so­ru­ya, ye­ni­le­ri­nin ek­len­me­si­ne yet­ti.

* * *

Ya eko­no­mi­nin ha­li?
Tüm alan­lar­da­ki çö­küş eko­no­mi­de de sü­rü­yor.
Da­ha ön­ce “Bir do­lar bir li­ra­ya eşit­len­me­li­” di­yen Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Er­dem Baş­çı ile mi­ting alan­la­rın­da zıt­laş­ma­sı so­nu­cun­da pa­ra­mız sü­rat­le de­ğer kay­bı­na uğ­ra­dı. Türk Li­ra­sı, baş­ta do­lar ol­mak üze­re ya­ban­cı pa­ra bi­rim­le­ri kar­şı­sın­da ade­ta ye­re ça­kıl­dı.
Sa­na­yi­de üre­tim aza­lır­ken, bü­yü­me ora­nı düş­tü ve bu­na bağ­lı ola­rak iş­siz­lik çığ gi­bi arttı.
Sev­gi­li okur­la­rım,
AK­P’­nin çok id­di­alı ol­du­ğu sağ­lık ala­nın­da de­ğir­me­nin su­yu tü­ke­ni­yor, sis­tem be­yaz bay­rak çe­ki­yor­sa, va­rın siz di­ğer­le­ri­nin pe­ri­şan­lı­ğı­nı dü­şü­nün.

* * *

La­ik an­la­yış­tan sü­rat­le uzak­la­şan Mil­li Eği­ti­m’e “ka­li­te­siz­li­k” dam­ga vur­du.
Ce­ha­let öy­le­si­ne yay­gın­laş­tı ki, de­ğer­li sa­nat­çı Cem Dav­ra­n’­ın de­yi­şiy­le çap­sız­lık ne­re­dey­se öl­çü bi­ri­mi ha­li­ne gel­di!
Pa­ha­lı­lık ar­tar­ken, in­san ha­ya­tı ucuz­luk­ta zir­ve­ye tır­man­dı.
Ge­çen haf­ta ma­li­ye­ti 100 li­ra­yı geç­me­yen yan­gın alar­mı alı­na­ma­dı­ğı için üç iş­çi­miz, ça­lış­tık­la­rı in­şa­at şan­ti­ye­sin­de ca­yır ca­yır yan­dı.
Kor­ku, kamp­laş­ma ve ku­tup­laş­ma do­ru­ğa çı­kar­ken po­lis, ik­ti­da­rın so­pa­sı ol­du.

* * *

İk­ti­da­rın Tür­ki­ye­’yi yö­net­mek­te­ki ac­zi ne­de­niy­le her alan­da ya­şa­dı­ğı­mız di­be ça­kıl­ma, is­ter is­te­mez ak­la şu Te­mel fık­ra­sı­nı ge­ti­ri­yor:
“New Yor­k’­ta bir gök­de­len in­şa­atın­da ça­lı­şan Te­mel, den­ge­si­ni kay­be­dip düş­me­ye baş­la­mış. Dü­şer­ken bir ta­raf­tan da 50, 49, 48, 47, 46....9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 di­ye sa­yı­yor­muş! 2. ka­ta ge­lin­ce “Rab­bim sa­na şü­kür­ler ol­sun, bu­ra­ya ka­dar sağ sa­lim in­dim, bun­dan son­ra 1-2 met­re kal­dı­” de­miş!...

UĞUR DÜN­DA­R’­DAN ÖNEM­Lİ AÇIK­LA­MA:


ŞİRKETİM ve hiç­bir ti­ca­ri fa­ali­ye­tim yok. Halk TV’­de­ki prog­ram­la­rım­dan da hiç pa­ra al­mı­yo­rum. An­cak son gün­ler­de ba­zı sah­te­kar­la­rın “Si­zi Halk TV”­den arı­yo­ruz. Eğer ki­tap alır­sa­nız Uğur Dün­da­r’­ın ön­der­li­ğin­de şu ka­dar öğ­ren­ci­yi oku­ta­ca­ğı­z” di­ye­rek do­lan­dı­rı­cı­lık yap­tık­la­rı­nı öğ­ren­dim.
Sev­gi­li okur­la­rım, be­nim ve Halk TV’­nin adı­nı kim çı­kar ama­cıy­la kul­la­nı­yor­sa, bi­lin ki sah­te­kar­dır, do­lan­dı­rı­cı­dır.
Lüt­fen bu ah­lak­sız­la­rı sav­cı­lık­la­ra ih­bar edin.