Hür­ri­yet Ga­ze­tesi­ne sal­dı­ran­la­rı yön­len­di­ren­ler­den bi­ri olan AKP Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı ve Mil­let­ve­ki­li Ab­dur­ra­him Boy­nu­ka­lı­n’­ın sos­yal med­ya­da pay­laş­tı­ğı me­saj­la­rı bi­li­yor­su­nuz.
Açı­lım (!) sü­re­ci­ne denk ge­len o me­saj­lar­da te­rör ör­gü­tü PKK’­nın İm­ra­lı­’da­ki ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­ı övü­yor, Ata­türk hey­kel­le­ri­ni ya­kıp yı­kan te­rö­rist­le­re met­hi­ye­ler dü­zü­yor.
Ama ay­nı ki­şi, çev­re­si­ne top­la­dı­ğı ka­la­ba­lı­ğa ga­ze­te­nin PKK des­tek­çi­si (!)
ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek Hür­ri­ye­t’­i he­def gös­te­ri­yor, va­tan ha­in­li­ğiy­le suç­lu­yor.
Bun­la­rı ya­par­ken PKK’­ya en bü­yük ar­ka çı­ka­nın ken­di­si ol­du­ğu­nun kim­se ta­ra­fın­dan bi­li­ne­me­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.
En va­hi­mi de çev­re­sin­de­ki gö­zü dön­müş ki­şi­le­rin “Ya­hu biz Hür­ri­ye­t”­e sal­dı­rı­yo­ruz ama, asıl PKK öv­gü­cü­sü ya­nı­ba­şı­mız­da du­ru­yor?” di­ye bir sor­gu­la­ma ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor.
O ne­den­le öf­ke­li ka­la­ba­lı­ğa ga­zı ver­dik­çe ve­ri­yor.

* * *

İn­sa­nın tüy­le­ri­ni ür­per­ten o gö­rün­tü­le­ri iz­le­dik­çe ak­lı­ma şu ib­ret ve­ri­ci hi­ka­ye ge­li­yor:
“...Gü­nün bi­rin­de Hz. Ali ta­raf­tar­la­rı­nın yo­ğun ola­rak ya­şa­dı­ğı Kü­fe­’den bir Arap, de­ve­siy­le Şa­m’­a gel­miş. Şam so­kak­la­rın­da do­la­şır­ken bi­ri ona yak­la­şıp; “Ver o di­şi de­ve­yi ba­na!” de­miş... Tar­tış­ma bü­yü­müş, Kü­fe­li adam; “Bu de­ve be­nim­dir, üs­te­lik de di­şi de­ğil er­kek­ti­r” di­ye iti­raz et­se de an­la­şa­ma­mış­lar.
Ko­nu Mu­avi­ye­’ye yan­sı­mış. Mu­avi­ye­’nin ne di­ye­ce­ği­ni me­rak eden halk mey­dan­da top­lan­mış...
Mu­avi­ye, Kü­fe­’den ge­len­le, Şa­m’­da de­ve­yi onun elin­den al­ma­ya kal­kan yer­li­yi din­le­dik­ten son­ra ka­ra­rı­nı açık­la­mış:
“Bu di­şi de­ve Şam­lı­nın­dır!..”
Son­ra da top­la­nan­la­ra dö­nüp sor­muş:
“Ey ce­ma­at, bu di­şi de­ve ki­min­dir?..”
Ce­ma­at hep bir­lik­te ba­ğır­mış:
“Şam­lı­nın­dır!..”
Kü­fe­li, şaş­kın bir va­zi­yet­te de­ve­si­nin ar­dın­dan ba­ka­ka­lır­ken, Mu­avi­ye onu ya­nı­na ça­ğır­mış:
“Bak Kü­fe­li, be­ni iyi din­le!.. Sen de ben de bi­li­yo­ruz ki, bu de­ve se­nin­dir, di­şi de­ğil, er­kek­tir! Ama sen Kü­fe­’ye dö­nün­ce Ali­’ye de ki; “Ey Ali, Mu­avi­ye­’nin di­şi de­ve­yi er­kek­ten ayırt ede­me­yen, ama o ne der­se evet di­yen on bin ada­mı var! Bu­nu bil, aya­ğı­nı denk al!..”

* * *

Gü­nü­müz Tür­ki­ye­’sin­de de muk­te­di­rin Mu­avi­ye­’nin­ki­le­re ben­ze­yen, o ne der­se hiç sor­gu­la­ma­dan ina­nan adam­la­rı var.
Bun­lar, ar­tık bir de­kor­dan iba­ret olan AKP ik­ti­da­rı­nın ül­ke­yi yö­ne­te­me­di­ği­ni, yan­lış üs­tü­ne yan­lış yap­tı­ğı­nı, hat­ta fe­la­ke­te sü­rük­le­di­ği­ni gö­re­mi­yor.
Sö­züm kuş­ku­suz AK­P’­ye oy ve­ren tüm seç­men­le­re de­ğil. Ama sor­gu­la­ma­dan ina­nan bir ke­sim, gi­de­rek ar­tan fa­şi­zan bas­kı­la­rın, ik­ti­da­rın öm­rü­nü uza­ta­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor.
Bi­ri­le­ri­nin dol­du­ru­şu­na ko­lay­ca ge­li­yor, ör­ne­ğin AK­P’­ye oy ver­me­yen her­ke­si PKK’­lı ilan ede­bi­li­yor.
He­def gös­ter­mek­le kal­ma­yıp, te­tik­çi­lik de ya­pı­yor.

* * *

Ne ya­zık ki asıl so­run da bu­ra­da sev­gi­li okur­la­rım.
Zi­ra için­den geç­ti­ği­miz kri­tik sü­reç­te han­gi si­ya­si par­ti­yi des­tek­ler­se des­tek­le­sin, Tür­ki­ye­’de ya­şa­yan ve va­ta­nı­nı se­ven her­ke­sin, ür­kü­tü­cü se­nar­yo­yu gör­me­si ge­re­ki­yor.
Sah­ne­len oyun tek ke­li­me ile kor­kunç!
Bi­zi böl­mek, par­ça­la­mak ve Su­ri­ye­’ye dön­dür­mek is­ti­yor­lar.
Ana­liz ye­ti­le­ri pa­ra­li­ze ol­muş AKP me­ka­niz­ma­la­rı, yan­daş med­ya­nın pa­ra­ya adan­mış ka­lem­le­ri ve bin­di­ril­miş öf­ke­li kı­ta­lar da yan­gı­na kö­rük­le gi­di­yor.
Böy­le­ce fe­la­ket se­nar­yo­su­nu kur­gu­la­yan kü­re­sel mü­el­lif­le­rin ve PKK’­nın ek­me­ği­ne yağ sü­rü­yor­lar.

* * *

Ey muk­te­dir tit­re ve ken­di­ne gel.
De­mok­ra­si tram­va­yın­dan in­dik­ten son­ra bin­di­ğin kin, öf­ke ve ih­ti­ras tram­va­yın­dan in. Hem de hiç va­kit ge­çir­me­den in!
Bel­ki çok geç ama; bi­ne­bi­lir­sen ba­rış, kar­deş­lik, sev­gi ve hoş­gö­rü tram­va­yı­na bin!..
Zi­ra va­ta­nı kan­lı kar­deş kav­ga­sı­nın ve bö­lün­me­nin eşi­ği­ne ge­tir­din...