GERÇEK KİŞİLER İÇİN VERGİ REHBERİ - 8 -

Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması, söz konusu indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor.

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler, Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

HAYAT/ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

- Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,

- Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır.

- Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının indirim konusu yapılması mümkün değildir.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2023 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 140.535 TL’dir).

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI

Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

- Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

- Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.

- Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır.

“Küçük çocuk” tanımından anlaşılması gereken; mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklardır.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

Tamamı veya bir kısmı indirilebilecek bağış ve yardımlar

- Sponsorluk harcamaları,

- Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar,

- İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

- Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların indirimi,

- Bireysel katılım yatırımcısı indirimi,

- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bazı bağış ve yardımlar;

- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’a göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik göre yapılan bağış ve yardımlar,

- 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’a göre yapılan bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları,

- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a göre yapılacak bağış ve yardımlar.

YARIN: ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ KAPSAMI NEDİR?