Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Çoban Sülü

18 Haziran 2015

Ata­tür­k'­ün kur­du­ğu cum­hu­ri­yet, Is­par­ta'nın bir kö­yün­de dün­ya­ya ge­len “Ço­ban Sü­lü­”yü ön­ce Baş­ba­kan, son­ra Cum­hur­baş­ka­nı yap­tı…
O Ço­ban Sü­lü, Tür­ki­ye'nin de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en önem­li si­ya­set­çi­le­rin­den bi­ri ol­du…
Dün sa­bah onun ölüm ha­be­ri Tür­ki­ye'ye ya­yıl­dı­ğın­da hiç şüp­he yok ki mil­yon­lar­ca in­san yü­re­ğin­de bir sı­zı his­set­miş­tir!..
Ona gö­nül ve­ren­ler de, ona kar­şı olan­lar da o sı­zı­yı duy­muş­lar­dır…
Ço­ban Sü­lü'yü, Ba­raj­lar Kra­lı­nı, Sü­ley­man De­mi­re­l'­i, bir ta­rih abi­de­si­ni kay­bet­tik…
* * *
Yıl­lar­ca onu iz­le­dik, 60'lı yıl­lar­da bir­çok se­çim ge­zi­sin­de pe­şin­dey­dim…
Cum­hur­baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra
yurtdı­şı ge­zi­le­ri­ne ka­tıl­dım…
Si­ya­set­te­ki üs­lu­bu ba­zen çok sert ol­sa da, in­sa­nın içi­ni ısı­tan ba­ba­can, iyi yü­rek­li bir si­ya­set ada­mıy­dı…
Ata­türk ve İs­met İnö­nü­'den baş­ka, De­mi­rel ka­dar iş­lek ze­ka ürü­nü es­pri­le­ri olan bir si­ya­set ada­mı gör­me­dik…
He­le gü­nü­mü­ze ba­kı­nız, bı­ra­kın in­ce es­pri­ler yap­ma­yı, ha­ka­ret, aşa­ğı­la­ma, if­ti­ra, öte­ki­leş­tir­me ik­ti­dar­da­ki­le­rin si­ya­set di­li ha­li­ne gel­di…
De­mi­re­l'­i Baş­ba­kan­lı­ğı dö­nem­le­rin­de çok eleş­tir­dik, ama Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da­ki dev­let adam­lı­ğı müt­hiş­ti…
Ar­ka­sın­da çok uzun yıl­la­rın tec­rü­be­si ve bi­ri­ki­mi var­dı…
Ne ya­zık ki bu­gün­kü­ler onu ör­nek ala­ma­dı!..
* * *
De­mi­rel her yön­den eleş­ti­ri­le­bi­lir, ama ona kim­se “Va­ta­na iha­net et­ti, ana­ya­sa­yı çiğ­ne­di, ül­ke­yi et­nik kim­lik­ler­le di­lim di­lim doğ­ra­dı, ba­sı­nı kor­ku­ta­rak yıl­dı­ra­rak sus­tur­ma­ya kal­kış­tı, hu­ku­ku yer­ler­de sü­rün­dür­dü, de­mok­ra­si­nin ır­zı­na geç­ti, yar­gı­yı ken­di­ne gö­re di­zayn et­ti, pa­ra­lel­ci­ler­le or­tak­lık ya­pıp dev­le­ti bö­lüş­tü­” di­ye­mez…
* * *
Bu­gün ik­ti­dar­da olan­lar Tür­ki­ye'de ne var­sa ken­di­le­ri­nin yap­tı­ğı gi­bi bir pa­lav­ra­cı­lık için­de­ler…
Oy­sa koa­lis­yon dö­nem­le­rin­de bi­le oto­yol­lar, vi­ya­dük­ler, Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü, elek­trik­te en­ter­kon­nek­te sis­tem, ba­raj­lar, GAP ya­pıl­dı…
O za­man­lar dün­ya böy­le de­ğil­di…
Tür­ki­ye'nin 70 cen­te muh­taç ol­du­ğu za­man­lar da onun dö­ne­min­de ya­şan­dı, yurtdı­şı tem­sil­ci­lik­le­ri­ne pa­ra gön­de­ri­le­mi­yor­du…
Bu­gün pa­ra­yı bol bu­lan­lar ve Tür­ki­ye'yi özel şir­ket­ler­le bir­lik­te borç ba­ta­ğı­na sü­rük­le­yen­ler or­ta­lık­ta ki­bir abi­de­si ha­lin­de do­la­şı­yor­lar… 20 yıl ön­ce ya­pı­lan Manş Tü­ne­li'ni unu­tup “De­niz al­tın­dan tren ge­çir­di­k” di­ye 3 da­ki­ka­lık de­ni­zal­tı tü­ne­li ve ya­rım kal­mış Mar­ma­ra­y'­la övü­nür­ken hız­lı tre­nin Pen­di­k'­te kal­dı­ğı­nı, Trak­ya'da ray kal­ma­dı­ğı­nı halk­tan sak­lı­yor­lar…
* * *
De­mi­re­l'­in ölü­müy­le bir­lik­te ba­zı­la­rı­nın ne bü­yük iki­yüz­lü­lük için­de ol­du­ğu­nu da gö­re­cek­si­niz!..
Biz şap­ga­yı alıp git­me­di­k” di­yen­ler; onun şi­ve­si­ni tak­lit edip dal­ga ge­çen­ler;
Al­tı ke­re gi­dip ye­di ke­re ge­len­ler­den de­ği­li­z” di­ye ha­va atan­lar…
Şim­di onun ne ka­dar bü­yük bir dev­let ada­mı ol­du­ğu­nu an­la­ta­cak­lar…
De­mi­re­l'­i ha­fı­za­lar­dan ka­zı­mak is­te­yen­ler, “çok ve­fa­lı si­ya­set­çi­le­rsah­te­kar­lı­ğıy­la ce­na­ze tö­re­ni için kol­la­rı­nı sı­va­ya­cak­lar; hat­ta dün “U­lu­sal ya­s” bi­le ilan et­ti­ler!..
Pa­ça­la­rın­dan ri­ya aka­cak, ama utan­ma­ya­cak­lar!..
* * *
Kur­tar bi­zi ba­ba­” öte­ki ale­me göç­tü, Naz­mi­ye Ha­nı­mı­na ka­vuş­tu…
Bu ül­ke­ye çok hiz­me­ti ol­du, Al­lah rah­met ey­le­sin…

Er­gin As­ya­lı
Onun ka­ri­ka­tür­le­ri­ni sık sık
SÖZ­CÜ'nün bi­rin­ci say­fa­sın­da ve ya­rım say­fa ha­lin­de gö­rü­yor­su­nuz…
O, SÖZ­CÜ­'de­ki ka­ri­ka­tür­le­riy­le in­san­la­rı hem gül­dü­rü­yor, hem dü­şün­dü­rü­yor…
Her gün ka­ri­ka­tür­le­riy­le ay­rı bir kö­şe ya­zı­sı ya­zı­yor…
Uzun yıl­lar bir­lik­te ça­lış­tı­ğı­mız sev­gi­li kar­de­şim Er­gin As­ya­lı, ta­ri­he ışık tu­ta­cak ka­ri­ka­tür­le­ri­ni bü­yük bir emek ürü­nü ola­rak “Ben de Çiz­di­m” ad­lı ki­ta­bın­da top­la­dı…
Ner­giz Ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nıp pi­ya­sa­ya çı­ka­rı­lan ki­tap Er­gin As­ya­lı'nın em­sal­siz ka­ri­ka­tür­le­ri­ni oku­yu­cu­ya su­nu­yor…
351 say­fa­lık ki­tap­ta Er­gin As­ya­lı'nın ka­ri­ka­tür­le­riy­le bir­lik­te kel­le kol­tuk­ta de­mok­ra­si mü­ca­de­le­si ve­ren SÖZ­CÜ ya­zar­la­rı­nın ba­zı ya­zı­la­rı­nı da bu­la­cak­sı­nız…
Bu­gün Tür­ki­ye'nin en iyi ka­ri­ka­tür sa­nat­çı­sı olan Er­gin As­ya­lı kar­de­şi­min her ka­ri­ka­tü­rü baş­lı ba­şı­na bi­rer ma­ka­le­dir…
Eli­ne, yü­re­ği­ne sağ­lık…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more