Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Turizmde işler fena

21 Temmuz 2015

Tu­riz­min kri­ze gir­me­si de­mek eko­no­mi­nin tek­le­me­si de­mek­tir. So­nuç­ta ca­ri açı­ğı 45 mil­yar do­la­rı aşan Tür­ki­ye için ge­çen yıl 34 mil­yar do­lar ge­lir sağ­la­yan bir sek­tör­den bah­se­di­yo­ruz. Bah­se­di­yo­ruz ama ki­min umu­run­da? Ge­çen yıl İs­pan­ya, ka­sım ayın­da ge­len tu­rist sa­yı­sın­da yüz­de 3.5 ora­nın­da azal­ma ol­du­ğu­nu gö­rün­ce, ko­nu­su tu­rizm olan ba­kan­lar ku­ru­lu­nu top­lan­tı­sı yap­mış­tı. Rek­lam büt­çe­si­ni iki ka­tı­na çı­kar­dı­lar. Biz­de ge­nel dü­şüş yüz­de 15'le­re ulaş­tı kı­lı­nı kı­pır­da­tan yok!
Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, 5 mil­yar 442 mil­yon li­ra­lık büt­çe­si var­ken, Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si 1 mil­yar 843 mil­yon li­ra­da… Ar­tık bu­nun yo­ru­mu­nu si­ze bı­ra­kı­yo­rum.

TÜR­Kİ­YE'DE SA­VAŞ VAR!

Rus­lar gel­mi­yor. Adam­lar­da kriz var, ge­le­me­ye­cek­le­ri ge­çen yıl­dan be­ri bel­li. Av­ru­pa'dan ge­len­ler­de azal­ma var. Ke­za Uzak­do­ğu'dan ge­len­ler­de de… Ko­re­li­yi, Ja­po­nu, Çin­li di­ye dö­vü­yo­ruz. Ga­ze­te­le­ri­ne ha­ber olu­yo­ruz. Ge­lir­ler mi?
Ül­ke­ler va­tan­daş­la­rı­nı Tür­ki­ye ve IŞİD ko­nu­sun­da uya­rı­yor­lar. Adam­lar biz­de sa­vaş var zan­ne­di­yor­lar.
Gel de an­lat… Kim an­la­ta­cak? Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı… Sa­hi on­lar ne­re­de? Aran­dı­ğı­nız Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'na bir tür­lü ula­şı­la­mı­yor. Av­ru­pa'dan Arap Emir­lik­le­ri­ne uy­gu­la­nan vi­ze ko­lay­lı­ğı ne­de­niy­le, ora­dan da bi­ze ge­len sa­yı­sın­da yüz­de 15 azal­ma var.

OTEL BÜT­ÇE­LE­Rİ KE­SİN­Tİ­DE

Mil­yon­lar­ca do­la­ra mal olan otel­ler yük­sek se­zo­nu oda­la­rın ya­rı­sı boş ge­çi­ri­yor. Da­ha da önem­li­si tu­rizm ge­li­rin­de­ki dü­şüş, zi­ya­ret­çi sa­yı­sın­dan da­ha hız­lı bü­yü­yor. Ni­te­kim ge­len tu­rist­le­rin ge­ce­le­me sa­yı­la­rın­da da azal­ma­ söz ko­nu­su…
Nor­mal­de otel­ler yük­sek se­zo­na gi­rer­ken ye­ni per­so­nel alır. Bu yıl sek­tör yük­sek se­zo­na gi­rer­ken per­so­nel çı­ka­rı­yor. Ge­çen yıl 20 ton et alan otel­ler bu yıl 10 ton ta­lep­te bu­lu­nu­yor­lar.

KÖR TUT­TU­ĞU­NU…

Es­naf­lar, lo­kan­ta­cı­lar da süt­ten çık­ma­dı­lar. Kör tut­tu­ğu­nu öper mi­sa­li kül­lük bo­yu­tun­da­ki me­ze­le­rin her bi­ri­ne 20 li­ra is­te­yen, al­kol­süz ma­sa­da ki­şi ba­şı­na 150 li­ra ta­lep eden­ler yi­ne on­lar… Yu­nan ada­la­rı hem 4 kat da­ha ucuz hem de da­ha mi­sa­fir­per­ver…
Mem­le­ke­te pa­ra bı­ra­ka­cak tu­rist gel­mi­yor. Ya­ban­cı de­sen gır­la… So­kak­lar­da do­la­şan, tu­rizm bel­de­le­rin­de di­le­nen, in­san ka­çak­çı­la­rı­na pa­ra ka­zan­dı­ran üç mil­yo­na ya­kın Su­ri­ye­li, Irak­lı mi­sa­fir­le­ri­miz var ya! Da­ha ne is­ti­yo­ruz?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more