Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

Öfkeli Putin akıllı mı, değil mi?

9 Aralık 2015

Öf­ke­si din­me­yen Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Pu­ti­n'­in sü­rek­li ar­tan teh­dit­le­ri sık­tı ar­tık…
Yük­sek per­de­den di­le ge­tir­di­ği söz­le­ri­ni şöy­le özet­le­mek müm­kün:
“Tür­ki­ye'yi yap­tık­la­rın­dan do­la­yı piş­man ede­ce­ğiz!”
“Tür­ki­ye'ye kar­şı tep­ki­miz do­ma­tes am­bar­go­suy­la sı­nır­lı kal­ma­ya­cak.”
“Tür­ki­ye, bi­zim tep­ki­mi­zin sa­de­ce ti­ca­ri yap­tı­rım­lar­la sı­nır­lı ka­la­ca­ğı dü­şü­nü­yor­sa ya­nı­lı­yor.” v.s.
Bu di­diş­me­nin so­nun­da sa­vaş ola­sı­lı­ğı bi­le var!

* * *

As­lın­da Tür­ki­ye'nin Rus uça­ğı­nı dü­şür­mek­te hu­ku­ken hak­lı ol­du­ğu­nu Pu­tin de bi­li­yor ama ka­ba­da­yı­lı­ğa toz kon­dur­mu­yor, “Biz güç­lü­yüz, bi­ze bu na­sıl ya­pı­lır?” di­ye öf­ke­le­ni­yor.
Pu­tin, uçak dü­şü­rül­me­si­ni ba­ha­ne ede­rek oran­tı­sız de­niz ve ha­va gü­cü­nü Ak­de­ni­z'­e yol­la­dı. Bu ge­mi­ler­den bi­ri (6 Ara­lık Pa­zar gü­nü) “fü­ze­li şo­v” ya­pa­rak İs­tan­bul Bo­ğa­zı'n­dan geç­ti.
Su­ri­ye'nin Laz­ki­ye Li­ma­nı Rus sa­vaş ge­mi­le­riy­le do­lu!
Or­tam, her ge­çen gün bi­raz da­ha ısı­nı­yor!

* * *

Rus sa­vaş ge­mi­le­ri­ne kar­şı­lık Do­ğu Ak­de­ni­z'­de AB­D'­nin bir­çok sa­vaş ge­mi­si var. Ay­rı­ca Fran­sa “C­har­les De Ga­ul­le­” ge­mi­si­ni Su­ri­ye­ye ya­kın­la­rı­na yol­la­dı.
Böl­ge­de, dün­ya si­ya­se­tin­de adı geç­me­yen Da­ni­mar­ka'nın bi­le sa­vaş ge­mi­si bu­lu­nu­yor.
Al­man­ya Ada­na'nın İn­cir­lik Üs­sü'­ne ‘Tor­ne­do' ti­pi uçak­lar gön­der­me­ye ka­rar ver­di. İn­gil­te­re de Gü­ney Kıb­rı­s'­ta­ki as­ke­ri ha­va üs­sün­den kal­dır­dı­ğı uçak­lar­la IŞİD güç­le­ri­ni bom­ba­lı­yor.

* * *

As­lın­da Rus­ya, Tür­ki­ye'yi ba­ha­ne ede­rek “Ak­de­ni­z'­de ben de va­rım!” di­ye Ba­tı'ya göv­de gös­te­ri­si ya­pı­yor.
So­nuç­ta bu ha­zır­lık, sı­cak bir sa­va­şa dö­ner mi?
Böy­le bir çıl­gın­lık ola­bi­lir mi?
Sa­vaş akıl­lı işi de­ğil­dir ama, Pu­ti­n'­in ne ka­dar akıl­lı bir dev­let ada­mı ol­du­ğu bel­li de­ğil!
Rus Dev­let Baş­ka­nı, sa­va­şın ken­di­si­ne de fe­lâ­ket ge­ti­re­ce­ği­ni id­rak et­mez­se, dün­ya yan­dı de­mek­tir!

Ata­tür­k'­ün kü­tüp­ha­ne­ci­si Nu­ri Ulu­su, Ata­tür­k'­ün öl­dü­ğü an­da da ya­nı ba­şın­day­dı. Bu fo­toğ­raf 10 Ka­sım 1938 gü­nü sa­at 9'u 5 ge­çe Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı'n­da çe­kil­miş­ti. 

Ata­tür­k'­ün Ya­nı Ba­şın­da

Mus­ta­fa Ke­mal Ulu­su'nun, ilk bas­kı­sı 2008 yı­lın­da ya­pı­lan “A­ta­tür­k'­ün Ya­nı Ba­şın­da­” ad­lı ki­ta­bı­nın ge­niş­le­til­miş ye­ni bas­kı­sı ya­pıl­dı.
Ki­tap­ta, ya­za­rın ba­ba­sı Nu­ri Ulu­su'nun il­ginç anı­la­rı yer alı­yor.
Nu­ri Ulu­su, Çan­ka­ya Köş­kü'nün, ya­ni Ata­tür­k'­ün kü­tüp­ha­ne­ci­si­dir.
Ulu­su, 1926 yı­lın­dan ölü­mü­ne ka­dar 12 yıl bo­yun­ca hep Ata­tür­k'­ün ya­nı ba­şın­da gö­rev yap­tı. Ata­tür­k'­ün son ne­fe­sin­de de ya­ta­ğı­nın ba­şın­day­dı.
Ata­türk, kü­tüp­ha­ne­ci­si Nu­ri Ulu­su'yu tüm yurt ge­zi­le­rin­de, tat­bi­kat­lar­da ve ma­nev­ra­lar­da hep ya­nın­da bu­lun­dur­muş­tu.
310 say­fa­lık ki­tap, okur­la­rı, Ata­tür­k'­ün meş­hur sof­ra­sı­na, es­pri­le­ri­ne, ge­zi­le­ri­ne, dost­luk­la­rı­na, kır­gın­lık­la­rı­na, rü­ya­la­rı­na, ide­al­le­ri­ne or­tak edi­yor.
Nu­ri Ulu­su'nun oğ­lu Mus­ta­fa Ke­mal Ulu­su'nun uzun yıl­lar sü­ren araş­tır­ma­la­rıy­la ye­ni bas­kı­sı­na ula­şan bu ki­tap, Ata­tür­k'­ün ar­dın­da­ki ger­çek in­san­lı­ğı an­la­tı­yor.
Hem de ona en çok ih­ti­yaç duy­du­ğu­muz bu­gün­ler­de…

Gü­nün Sö­zü

Tüm des­pot li­der­ler in­san­lı­ğı de­ğiş­tir­me­yi dü­şü­nür ama ken­di­le­ri­ni de­ğiş­tir­me­yi düşünmez!

 

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Rahmi Turan
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more