Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Suriye’den farkımız kalmadı!..

15 Mart 2016

Or­ta­do­ğu'da mez­hep­çi­li­ğe da­ya­lı dış po­li­ti­kay­la Su­ri­ye'nin içi­ni ka­rış­tı­rır­ken…
So­nun­da Tür­ki­ye'yi Su­ri­ye'ye dön­dür­dü­ler!..
Yi­ne de Su­ri­ye'ye hak­sız­lık yap­ma­ya­lım, on­la­rın baş­ken­ti Şa­m'­da, Tür­ki-
­ye'nin baş­ken­ti An­ka­ra'da­ki ka­dar çok pat­la­ma mey­da­na gel­mi­yor, o ka­dar in­san ha­ya­tı­nı kay­bet­mi­yor!..

*  *  *

Şu ha­le ba­kı­nız, 5 ay için­de Tür­ki­ye'nin Baş­ken­tin­de üç pat­la­ma…
Bi­ri An­ka­ra Ga­rı önün­de…
İkin­ci­si Kuv­vet Ko­mu­tan­lık­la­rı­nın bu­lun­du­ğu mer­kez­de…
Üçün­cü­sü, ya­ni ön­ce­ki ak­şam­ki sal­dı­rı An­ka­ra'nın gö­be­ği Kı­zı­la­y'­da ve Baş­ba­kan­lık ile içiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­na 50 met­re me­sa­fe­de..
Ne­re­de bu dev­let?..
Bu ül­ke­yi kim ida­re edi­yor?..
Baş­ka bir uy­gar ül­ke­de ol­sa Baş­ba­kan, ha­di ol­ma­dı İçiş­le­ri Ba­ka­nı ay­nı gün is­ti­fa eder…
Bi­zim­ki­ler ise is­ti­fa­yı ak­lın­dan bi­le ge­çir­mi­yor!..

*  *  *

An­ka­ra Ga­rı önün­de 107…
Kuv­vet Ko­mu­tan­lık­la­rı önün­de 29…
Dün­kü pat­la­ma­da ha­ya­tı­nı kay­be­den 35 ma­sum in­san­la bir­lik­te ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin sa­yı­sı top­lam 171…
171 va­tan­da­şı­mız dev­le­ti ida­re eden­le­rin ac­zi yü­zün­den bu­gün ha­yat­ta de­ğil, be­ye­fen­di­ler Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ni yıp­rat­ma­ya ça­lış­mak­la meş­gul­ler!..
Ül­ke­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nı so­kak­la­rı po­li­se zim­met­le­ye­cek­miş…
Zim­met­le ba­ka­lım; mey­dan­la­rı, bul­var­la­rı, met­ro­la­rı, oto­büs­le­ri, hat­ta va­tan­daş­la­rı da zim­met­le de gö­re­lim…
Ge­çen­ler­de bir TV ka­na­lın­da Ba­kan bey po­li­sin kent­ler­de cay­dı­rı­cı­lık için da­ha gö­rü­nür ola­ca­ğı­nı söy­lü­yor­du; bom­ba­lı araç­la Kı­zı­la­y'­da ya­pı­lan in­ti­har sal­dı­rı­sı da za­ten gö­rü­nür du­rum­da­ki Çe­vik Kuv­vet po­lis­le­ri­nin ya­nın­da ya­pıl­dı…
ABD Bü­yü­kel­çi­li­ği ken­di per­so­ne­li­ne, va­tan­daş­la­rı­na ay­nı böl­ge­de sal­dı­rı ola­ca­ğı­nı bil­di­ri­yor, ik­ti­dar mı­şıl mı­şıl uyu­yor…

*  *  *

Te­rö­re la­net ol­sun!..
Bun­lar in­san­lık
düş­ma­nı!..
Bu laf­la­rı söy­le­ye­rek te­sel­li bul­sak bi­le ger­çe­ği de­ğiş­ti­re­me­yiz…
Te­rö­rist­ten za­ten in­san­lık bek­len­me­ye­ce­ği­ne gö­re, la­net­le­mek de bir işe
ya­ra­maz…
Tür­ki­ye, Su­ri­ye'den, Lüb­na­n'­dan, Af­ga­nis­ta­n'­dan, Ye­me­n'­den be­ter ha­le gel­di…
Biz “sa­va­ş” di­ye­mi­yo­ruz, ama Tür­ki­ye'nin için­de as­ker res­men so­kak sa­vaş­la­rı ya­pı­yor…
Si­lah­lı Kuv­vet­ler Yük­se­ko­va'ya as­ker in­di­ri­yor, Şır­nak mer­ke­ze 80 tank sevk edi­li­yor…
“Sur te­miz­len­di­” de­di­ler, tek­rar ça­tış­ma­lar baş­la­dı…
Tür­ki­ye ya­nı­yor, bun­lar 3 mil­yar Eu­ro pe­şin­de…

*  *  *

Tür­ki­ye ya­nı­yor, bun­lar vi­ze­siz Av­ru­pa ha­ya­liy­le hal­kı uyu­tu­yor!..
Tür­ki­ye bu hal­dey­ken Av­ru­pa'ya vi­ze­siz git­sen ne olur git­me­sen ne olur!..
Kim­se­nin za­ten bir ye­re gi­de­cek ha­li yok…
Her gün kan, göz­ya­şı…
Ül­ke kan gö­lü­ne dön­dü, mo­ral­ler sı­fır…
Sad­ra­zam Va­n'­da nu­tuk atıp ha­ma­set ya­pı­yor…

*  *  *

Tür­ki­ye yö­ne­ti­le­mez ha­le gel­di…
An­ka­ra'da­ki üç pat­la­ma­ya İs­tan­bul Sul­ta­nah­me­t'­te tu­riz­min kal­bi­ne ya­pı­lan in­ti­har sal­dı­rı­sı­nı da ila­ve edin…
Ney­miş, Tu­rizm Ba­ka­nı'na gö­re, bu yıl tu­rizm şah­la­na­cak­mış!..
Bu­nu söy­le­mek ak­lı­mız­la alay et­mek­tir, Tür­ki­ye dış dün­ya­ya gö­re res­men
“Te­rör ül­ke­si­” ol­du…
Bu­nu söy­le­mek çok acı, ama ger­çek bu­dur!..

*  *  *

Bu ül­ke­de her­kes yan­lış ya­pı­yor, AKP ik­ti­da­rı her şe­yi doğ­ru ya­pı­yor…
So­nun­da al­da­tıl­dık, kan­dı­rıl­dık, saf­lı­ğı­mı­za gel­di ağ­la­ma­la­rı…
Ya­hu bir ke­re de yan­lış yap­tı­ğı­nı­zı, yan­lış yol­da ol­du­ğu­nu­zu iti­raf edin de al­nı­nız­dan öpe­lim!..
Te­rör ör­güt­le­ri­ni suç­la­mak fay­da ge­tir­mez, ha­ma­set­le gü­nü kar­ma­ya ça­lış­mak bu ül­ke­ye iha­net­tir!..
Ya­zık et­ti­ler gü­ze­lim ül­ke­ye…

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more