Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Sevgililer Günü’nde yalnızım
Sevgililer Günü’nde yalnızım
Paramparça dizisinin Ozan’ı Sözcü Pazar’a açıkladı
Magazin 14 Şubat 2016 - 00:30

Yüksel ŞENGÜL

Hesapta Aşk adlı ilk filmi vizyona giren yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan “Aşksız
yaşamaya alıştım. Hayranım çok sevgilim yok. Evimin kapısına dayanan kızlar çığlık atıyorlar, ağlıyorlar. Onları çok seviyorum, iyi ki varlar” dedi

Paramparça dizisinin Ozan'› Burak Tozkoparan, şu günlerde çok heyecanl› ve ayn› zamanda da çok mutlu. 12 Şubat Cuma günü Hesapta Aşk adl› ilk filmi vizyona giren Tozkoparan'la önce filmiyle dizisini, ard›ndan da Sevgililer Günü'yle aşk› konuştuk.

– Bu ilk filmin oldu.
Evet, aş›r› heyecanl›y›m, mutluyum ve gururluyum. Bu filmle sinemaya ad›m att›m. Biliyorsunuz bugüne kadar beni sadece Paramparça dizisindeki Ozan karakteriyle tan›d›n›z. Bu filmle beyaz perdenin sihirli dünyas›na girmiş oldum.
n Film nas›l oluştu, teklif nas›l geldi?
Hesapta Aşk, bana göre Türkiye'nin en güzel gençlik filmidir. Zafer Külünk'ün yazd›ğ› senar-yoyu okuyunca çok sevdim. Bu filmde mutlaka
olmal›y›m diye düşündüm. Filmi, Kristal Elma ödülü olan Gönenç Uyan›k yönetti.

BU BENİM HAYATIMDAKİ İKİNCİ ROL OLDU

– Diziden yana problem olmad› m›?

Yok, zaten geçen yaz mevsimiydi çektiğimizde. Üç dört gün Datça'da kaldık, diğer günlerde de ‹stanbul'dayd›k.
– Filmde Mert karakterini oynuyorsun.
Mert, bisiklet tasar›mc›s›, özgür ruhlu, dövüş ustas›, çok yarat›c› ve özgüvenli bir genç. Mert karakterini çok sevdim.
– Paramparça'daki Ozan'dan sonra Hesapta Aşk'›n Mert'i oyunculuk hayat›n›n ikinci rolü mü oldu?
Evet, Ozan'dan sonra Mert karakteri oyunculuk hayat›m›n ikinci rolü oldu.
– Mert'le Ozan farkl› karakterler mi?
Mert de Ozan'a benziyor. Tabii Ozan'›n biraz daha keskin ç›k›şlar› var, Mert s›cakkanl› ve sevecen.
– Filmin oyuncu kadrosu da zengin.
Medcezir dizisinden tan›d›ğ›m›z Meriç Aral, Ferhan Şensoy'un k›z› Derya Şensoy, halk müziği sanatç›s› ‹zzet Alt›nmeşe'nin oğlu F›rat Altınmeşe ve çocuk y›ld›z Kutay Kalabal›k bana eşlik ediyor. Aram›zda iyi bir sinerji oluştu, bu da filme yansıdı.

– Sevgililer Günü'nde bir mesaj vermek ister misin?
Evet, Sevgililer Günü'nde tüm sevenlere bir mesaj vermek isterim. Sevgi, hayat›m›z› güzelleştiren bir duygudur. Ancak gelir geçer ilişkileri değil, gerçek aşk› yaşamal›s›n›z. Aşk› bulunca da k›ymetini bilmelisiniz. Bugün (14 Şubat) sevgilinizle birlikte size en yak›n sinemaya giderek Hesapta Aşk filmini izleyin.

ŞİZOFREN ROLÜ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

– Hayat›nda müzik de var.
Müziği çok seviyorum. Liseleraras› müzik yar›şmas›nda davul şampiyonluğum var. Pervane grubunda davul çald›m. Evimde davulum var, çal›yorum ve stres at›yorum. Davul zevki inşaatç›l›k yapan babamdan geçti. Babam hep Bat› Müziği şark›lar› dinlerdi. Müziği babam aş›lad› bana.

KIVANÇ'A BENZETİYORLAR

– Artık oyunculuk önemli…
Yüzümü iyiden iyiye oyunculuğa döndüm. Önce oyunculuk.
– Ailenle mi yaş›yorsun?
Evet, bekar evine ç›kmad›m, ailemle birlikte yaş›yorum.
– Seni Kerem Bürsin'e ve K›vanç Tatl›tuğ'a benzetiyorlar.
Zaten ilk kamera önüne geçtiğim banka reklam›nda K›vanç Tatl›tuğ'un ilk gençlik halini oynam›şt›m. K›vanç Tatl›tuğ'a benzetildiğimi biliyorum. Ancak, onlara değil,
kendime benzemek isterim.
– Oyunculuk nasıl başladı?
Sinema televizyon bölümünde hocam olan ünlü sinema yazar› Burçak Evren “Sen oyuncu ol” dedi. ‹şte ç›k›ş noktam budur. Oyunculuk hiç hayalim olmad›.
– Oynamak istediğin rol…
Ak›l hastas›n›, şizofreni oynamak isterim. Bu roller çok önemli.

Aşkı yaşamayı çok ama çok istiyorum!

– Ayn› sinerjiyi Paramparça dizisinde de yaş›yorsun, değil mi?
Erkan (Petekkaya) ağabey, Ebru (Özkan) abla, Civan (Canova) hoca, Cemal (Hünal) ağabey, her zaman destek oluyorlar, yard›m ediyorlar. Paramparça dizisi benim için gerçek bir oyunculuk okulu oldu.
– Filmin konusunu k›saca öğrenebilir miyiz?
Ezgi (Meriç Aral), sosyal medyada tan›şt›ğ› sevgilisi Mert'i görmek için annesinden habersiz Ankara'dan ‹stanbul'a arkadaş› Didem (Derya Şensoy) ve kardeşiyle birlikte gidiyor. Macera da böylece başl›yor.
– 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinle buluşacak mısın?
Sevgilim olmad›ğ› için Sevgililer Günü'nde ne yazık ki yaln›z›m.
– Sevgilin olmas›n› istemiyor musun?
Elbette sevgilimin olmas›n› ve aşk› yaşamay› çok ama çok isterim. Ancak aşks›z yaşamaya al›şt›m. Hayran›m çok, sevgilim yok.
– Sevgili başka ama…
Elbette sevgili başka, aşk başka. Aşık çiftleri görünce onları çok kıskanıyorum.
Yüzlerce k›z benim, ben gerçek aşk›n peşindeyim. Oturduğumuz apartman soyad›m›z›n ad›n› taş›yor. Genç k›zlar kap›m›z› çal›yor. Evimin kap›s›na dayanan k›zlar ç›ğl›k at›yorlar, ağl›yorlar, fotoğraf çektirip gidiyorlar. Onlar› seviyorum, iyi ki de varlar.