Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Yılda bir kez açan güllerin sihri
Yılda bir kez açan güllerin sihri
Isparta’da açan Rosa Damascena güllerini elleriyle topluyor, 4 bin kg. gülden sadece bir litre gülyağı elde ediyor ve bu eşsiz özü kadınların kullanımına sunuyorlar
Yasemin CANDEMİR
Moda 12 Haziran 2016 - 01:25

De­de­le­ri Is­par­ta'da gül üre­ti­ci­siy­ken şans ge­tir­sin di­ye onu kü­çük­ken ha­sat za­ma­nı gül­le­rin içi­ne atar­lar­mış. Bü­yü­dük­çe işin içi­ne de kat­mış­lar. Par­füm üre­ti­ci­le­ri ile top­lan­dık­la­rı Fran­sa'ya gi­der­ken yan­la­rın­da her za­man Gül­şah Gür­kan da var­mış. O ge­le­cek plan­la­rı­nı mü­hen­dis­lik üze­ri­ne kur­muş ama gül­le­rin et­ki­sin­den uzak­laş­ma­dan yap­mış bu­nu. Dön do­laş mem­le­ke­ti­ne dön­müş so­nun­da. En iyi bil­di­ği işi ken­di mar­ka­sı­nı çı­ka­ra­rak yap­ma­ya ka­rar ver­miş. Şim­di in­ter­net­te ve ec­za­ne­ler­den ula­şa­bi­le­ce­ği­niz Güls­ha da
böy­le doğ­muş.
Gül­şah Gür­ka­n'­ın tek mot­to­su “Ken­di yü­zü­me sür­me­ye­ce­ğim şe­yi hiç­bir ka­dı­na öne­re­me­m” ol­muş ki de­di­ği­ni de yap­mış. Gül ­su­yu­nun ko­ku­sun­dan çe­ki­nen­le­re de söy­le­ye­cek bir çift la­fı var; Sen­te­tik ko­ku­la­rı du­ya du­ya ger­çe­ği­ni muh­te­me­len hiç de­ne­me­miş­si­niz, de­ne­yin öy­le ko­nu­şa­lım…”

52

GÜLLERİN İÇİNDE BÜYÜDÜM

Gül­le­rin için­de ge­çen na­sıl bir ço­cuk­luk si­zin­ki?
Ai­le işi­miz ge­re­ği gül­le­rin için­de doğ­dum ve gül­le­rin için­de bü­yü­düm. Do­ğum gü­nüm tam gül mev­si­mi baş­lan­gı­cın­da ol­du­ğun­dan is­mi­mi Gül­şah koy­muş­lar. Şu an tut­kuy­la üret­ti­ğim “Güls­ha­”, ha­ya­tı­mın gül­le örü­lü ol­ma­sı­nın so­nu­cu ol­du.
Ba­ba­an­nem sa­de­ce yü­zü­nü de­ğil tüm vü­cu­du­nu, hav­lu­la­ra dök­tü­ğü gül­ su­yuy­la si­ler­di. 75 ya­şın­da ne yü­zün­de ne vü­cu­dun­da tek bir yaş­lı­lık le­ke­si vardı.

54

50 YILDA USTALAŞTIK

Na­sıl ka­rar ver­di­niz mar­ka­laş­ma­ya?
Ai­le ola­rak 1965'ten be­ri gül özü üre­ti­yor, ham­mad­de ola­rak par­füm ve koz­me­tik üre­ti­ci­le­ri­ne ih­raç edi­yo­ruz. 50 yıl­dan uzun bir sü­re­yi gü­lün şi­fa sır­la­rı­nı keş­fet­me­ye ada­dık. Bu sü­reç­te gül yap­rak­la­rın­da­ki esan­si­yel yağ­la­rı en saf ha­liy­le el­de et­me be­ce­ri­miz­de us­ta­laş­tık. 2011'de gü­lün ben­zer­siz fay­da­la­rı hak­kın­da edin­di­ği­miz tec­rü­be­yi özel bir cilt ba­kım se­ri­si­ne ak­tar­ma­ya ka­rar ver­dik.

53

Elle toplanan güller

İçe­rik­le­ri­niz­de ne gi­bi fark­lar var? Bu na­sıl bir ça­ba ve öz­ve­ri ge­rek­ti­ri­yor?
Pi­ya­sa­da­ki bir­çok ürün, stan­dart for­mül­le­re “ko­ku­” ka­tı­la­rak el­de edi­li­yor ve se­ri hal­de üre­ti­li­yor. Biz her bi­ri uzun ve de­tay­lı ça­lış­ma­lar ge­rek­ti­ren özel for­mül­ler ha­zır­la­ya­rak sı­fır­dan üre­tim ya­pı­yo­ruz. Ürün­le­ri­miz­de, Is­par­ta'da­ki bah­çe­ler­den el­le top­la­nan ta­ze “Ro­sa Da­mas­ce­na­” gül­le­ri­ni kul­la­nı­yor, çi­çek­ler­de­ki esan­si­yel mad­de­le­ri en saf ha­liy­le el­de edi­yo­ruz. Bu­nun dı­şın­da, tüm içe­rik­le­ri­mi­zin, Skin De­ep gi­bi çev­re­ci grup­lar ta­ra­fın­dan ve­ri­len ba­ğım­sız de­ğer­len­dir­me not­la­rı­nı kon­trol edi­yo­ruz.
Fran­sız uz­man­lar­la mı ça­lı­şı­yor­su­nuz?
Bu işin ham­mad­de ta­ra­fın­da yıl­lar­dır var­dık ama bit­miş ürün ta­ra­fı bam­baş­ka ve çok dev bir dün­ya. En ba­şın­da en iyi­si­ni yap­ma he­de­fi ve gay­re­tiy­le yo­la çık­tı­ğım için Fran­sa'da, İs­viç­re'de ve Al­man­ya'-da bir­çok uz­man­la gö­rüş­tüm. Şan­sım ya­ver git­ti; uzun yıl­lar­dır bi­li­nen mar­ka­la­rın ürün ge­liş­tir­me uz­man­lı­ğı­nı yap­mış Fran­sız bir kim­ya­ge­rin ye­ni aç­tı­ğı fir­ma­ya ka­bul et­ti­ği üç müş­te­ri­den bi­ri ol­dum.
Ro­sa Da­mas­ce­na'nın na­sıl bir ener­ji­si var?
As­lın­da he­pi­miz bir ener­ji­yiz. Dün­ya­da­ki tüm var­lık­la­rın ener­ji­le­ri­ni ölç­tük­le­rin­de, 320 MHz ile Ro­sa Da­mas­ce­na'nın esan­si­yel ya­ğı bi­rin­ci sı­ra­da ge­li­yor.

55

Dermatolog Betül Şengör “Gül suyu, cilt için mükemmel bir yatıştırıcı”

Gül suyu ve gül yağı, dermatoloji problemleri için yazdığımız reçetelerin birçoğunda tercihimiz olmuştur. Peki neden gül? Kullanıldığı bölgelerdeki etkilerine göre açıklamak gerekirse; örneğin göz makyajı temizliğinde hassas olan bu bölgenin ideal solüsyonu. Gözlerdeki yorgunluk, hatta koyu renkli halkaların oluşumunu engellemek için, gülsuyu içeren kompresler uygulanabilir. Cilt için mükemmel bir yatıştırıcı ve temizleyici. Bu sebeple makyaj temizliğinden kızarıklık yatıştırmaya ve cilt yenileme amaçlı nemlendirici etkisine kadar türlü nedenlerle kullanılabilir.

50

Üç adımlık seriyle cildinize canlılık katın…

Şu an için, te­mel cilt ba­kı­mı ru­ti­ni­ni kap­sa­yan 3 adım­lık bir se­ri­le­ri var. Arın­dı­rı­cı gül to­zu, tam gül su­yu ve gül yüz ya­ğı ile cil­di arın­dı­rı­yor, ta­ze­li­yor ve bes­le­ye­rek can­lan­dı­rı­yor­lar. Yüz yağ­la­rı için­de ba­rın­dır­dı­ğı ger­çek gül­ya­ğı ve ome­ga 3, 6, 9 esan­si­yel yağ asit­le­riy­le cil­de yu­mu­şak­lık ve­ri­yor. Ürün ay­rı­ca cilt ba­ri­ye­ri­ni güç­len­di­ren ve elas­ti­ki­ye­ti ar­tı­ran li­pid­ler de içe­ri­yor.  Arın­dı­rı­cı gül to­zu, bir gün­lük te­miz­le­me ürü­nü ve ex­fo­li­ant.