Biz, Atatürk’ü ders kitaplarından çıkartırken, Çin’de Atatürk okutuluyor

İş adam­la­rı üze­rin­de bas­kı kol ge­zer­ken, bun­la­rı gö­ze alan CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun hem yur­ti­çin­de­ki, hem de yurt­dı­şın­da­ki ge­zi­le­rin­de ar­tık iş adam­la­rı­nı da­ha çok gör­me­ye baş­la­dık. Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti ge­zi­si­ne, iş adam­la­rı ken­di pa­ra­sıy­la ka­tıl­dı, top­lan­tı­lar yap­tı, ken­di sek­tör­le­ri­ni in­ce­le­di. He­men her şe­yin ger­çe­ği gi­bi “çak­ma­”sı­nın ya­pıl­dı­ğı ül­ke­de, iş adam­la­rı gör­dük­le­ri ya­kın­lık kar­şı­sın­da “a­ca­ba bun­lar da çak­ma ola­bi­lir mi­” di­ye dik­kat­li­ce bak­tı.
“Ce­sur yü­rek iş adam­la­rı­” de­ni­li­yor ama on­la­rın kim ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­su­nuz. İn­şa­at, elek­trik-elek­tro­nik, tu­rizm, teks­til, ya­pı sek­tö­rü, gı­da, oto­mo­tiv yan sa­na­yi, ge­mi­ci­lik, ma­ki­ne ima­lat, ma­den, ener­ji ve tu­rizm ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ren, Çi­n'­de­ki ge­zi­den de çok mem­nun ka­lan iş adam­la­rı­nın isim­le­ri­ni sı­ra­la­ya­lım:
Ba­hat­tin Ata­lay, Si­nan Ay­dın, Mu­rat Ba­kan, Hak­kı Bay­rak­tar, Dur­sun Bu­lut, Ca­fer Bu­lut, Mu­sa Bu­lut, Ce­mal Can­po­lat, İl­ke Ça­kar, İb­ra­him Çe­tin, Mec­nun Do­ğan, İl­ker Do­ğu­lu, Sü­ley­man Ekin­ci, Der­viş Er­doğ­muş, Do­ğan­can Erol, Hil­mi Gi­re­sun, Es­ra Bu­lut Gün­doğ­du, Za­hit Gür­dal, Rıf­kı Gü­ve­ner, Sü­ley­man Gü­zel, Ke­mal Işık, Yu­nus Işın, Öz­gür İnam, Er­tuğ­rul Kap­lan, Ad­nan Kes­kin, Mu­rat Ser­dar Koç, Ak­yurt Nu­hoğ­lu, Ali Öz­de­mi­roğ­lu, Meh­met Öz­men, Meh­met Sak­lı­av­cı, Tu­gay San­car, Ha­san Şer, Mu­rat Te­miz, Meh­met Sa­lih Top, Hü­se­yin Kut­si Tun­cay, Na­zif Ün­lü, Arif Cey­hun Yağ­lı­cı­oğ­lu, Kök­sal Yıl­dı­rım, Bek­taş Yıl­dız, Tun­cer Yü­cel…

İş bağ­lan­tı­sı da kur­du­lar

Çin Ko­mü­nist Par­ti­si, Kı­lıç­da­roğ­lu'nun ge­zi­si­ne bü­yük önem ve­ri­yor. Dev­let pro­to­ko­lü uy­gu­la­nı­yor. Ge­çiş­le­rin­de yol­lar tra­fi­ğe ka­pa­tı­lı­yor. Bu du­ru­mu, Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­rak, “CHP, ez­ber bo­zu­yor, bun­dan son­ra da boz­ma­ya de­vam ede­ce­k” cüm­le­siy­le açık­lı­yor.
İş adam­la­rı­mız, Çin­li iş adam­la­rıy­la bir ara­ya ge­ti­ril­di, sek­tör­le­riy­le il­gi­li ko­nuş­tu. Ge­mi­ci­lik ala­nın­da fa­ali­yet gös­te­ren fir­ma sa­hi­bi, bir tür­lü bağ­lan­tı ku­ra­ma­dı­ğı fir­ma­nın tem­sil­ci­siy­le top­lan­tı­da kar­şı kar­şı­ya ge­le­bil­di. O fir­ma­nın sa­hi­bi iş bağ­lan­tı­sı­nı ku­ra­bil­di. Bu du­rum kuş­ku­suz iş adam­la­rı­nı da mut­lu et­ti. Çin­li iş adam­la­rı ve Ko­mü­nist Par­ti­si'nin ön­de ge­len isim­le­ri üçün­cü ül­ke­ler­le iş bağ­lan­tı­la­rın­da Tür­ki­ye'de­ki iş adam­la­rıy­la iş­bir­li­ği ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni an­lat­tı. Kar­şı­lık­lı kart­vi­zit­ler ve­ril­di.
Çin ge­zi­si­ni, CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­ra­k'­la ko­nu­şu­yo­ruz. O, ge­zi­nin üç ge­rek­çe­si­ni sı­ra­lı­yor:
“1- Tür­ki­ye'yi ulus­la­ra­ra­sı alan­da tem­sil et­mek. 2- Türk iş dün­ya­sı­nın ulus­la­ra­ra­sı sa­ha­da ha­re­ket alan­la­rı­nı ge­niş­let­mek. 3- CHP ola­rak, ya­rın­lar­da ik­ti­da­ra gel­di­ği­miz­de ül­ke­yi na­sıl yö­ne­te­ce­ği­mi­zi gös­ter­mek.”
Mu­ha­le­fet­te olun­sa bi­le, si­ya­si par­ti­le­rin önem­li mis­yon­lar yük­le­nip ül­ke­si için fark­lı dev­let­ler­den des­tek alı­na­bil­di­ği­ni, CHP gös­ter­mek is­te­di. İş ada­mı­mız da­ha çok iş yap­sın, da­ha çok dı­şa açıl­sın, ih­ra­ca­tı­mız da­ha da art­sın di­ye ça­ba gös­te­ril­di­ği, bu ge­ziy­le de or­ta­ya ko­nul­du.
Top­rak, bu ge­zi­le­rin de­vam ede­ce­ği­ni be­lir­ti­yor, “Ye­te­nek ve or­ga­ni­zas­yo­nu­mu­za gü­ve­ni­yo­ruz ve ik­ti­dar pro­va­sı ya­pı­yo­ru­z” di­yor. Bu ge­zi­den, Çin Ko­mü­nist Par­ti­si'nin, CHP'­yi de çok iyi ana­liz et­ti­ği an­la­şı­lı­yor. Kı­lıç­da­roğ­lu'nu Pe­ki­n'­de “Sin­can sa­lo­nu­”n­da ağır­la­dı­lar. Uy­gur Böl­ge­si, Çi­n'­in en has­sas ko­nu­su… Sa­lon­da, Uy­gur Böl­ge­si'y­le il­gi­li ka­bart­ma re­sim­ler hay­li et­ki­le­yi­ciy­di.

Ders ki­tap­la­rın­da, Ata­türk var

Ül­ke­miz­de ders ki­tap­la­rın­dan Ata­türk ya­vaş ya­vaş çı­ka­rı­lır­ken, onu an­mak, ulu­sal bay­ram­la­rı­mı­zı kut­la­mak bi­le so­run olur­ken, Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti'n­de, ders ki­tap­la­rın­da Ata­türk yer alı­yor. Bu bil­gi­yi, Çin Ko­mü­nist Par­ti­si Şang­hay Ko­mi­te­si Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Yin Yi­cu­i, Kı­lıç­da­roğ­lu'na an­la­tı­yor.
Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çe­r'­e, Ta­lim ve Ter­biy­le Ku­ru­lu'n­dan Ata­tür­k'­ü ses­siz se­da­sız çı­kar­tan Ta­lim ve Ter­bi­ye Ku­ru­lu Baş­ka­nı ve üye­le­ri­ne du­yu­ru­lur.

Bağ­dat se­fe­ri­ne ha­zır­la­nı­yor

Tür­ki­ye'nin Pe­kin Bü­yü­kel­çi­si Mu­rat Esen­li'den son­ra, Şang­hay Baş­kon­so­lo­su­muz De­niz Eke de, ör­nek bir ev sa­hip­li­ği yap­tı. Bu­gün, ge­zi­nin son du­ra­ğı Urum­çi'de­yiz. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­ün gi­di­şin­de ba­zı pro­tes­to­lar ol­muş­tu. Kı­lıç­da­roğ­lu'na, Urum­çi Üni­ver­si­te­si ta­ra­fın­dan fah­ri dok­to­ra ve­ri­le­cek ve ay­nı ak­şam An­ka­ra yol­cu­lu­ğu baş­la­ya­cak.
Sin­can-Uy­gur Özerk Böl­ge­si'­ne git­me öne­ri­si CHP'­den geldi. An­cak, he­ye­te ora­da “şöy­le dav­ra­nın, böy­le dav­ra­nı­n” gi­bi tel­kin­ler ol­ma­dı­ğı­nı, Er­do­ğan Top­rak be­lir­ti­yor.
Pe­ki sı­ra­da ne­re­si var? CHP Ge­nel Baş­ka­nı'na Ira­k'­tan, Mı­sı­r'­dan da­vet­ler var. İlk­ba­har­da, Ira­k'­a gi­di­le­cek. Gi­di­le­cek yer ise Bar­za­ni böl­ge­si de­ğil Ira­k'­ın baş­ken­ti Bağ­dat ola­cak. Kı­lıç­da­roğ­lu, Af­ri­ka'yı da unut­mu­yor. Ge­çen yıl, So­ma­li­li­le­rin ya­şa­dı­ğı Ken­ya'da­ki Daa­dap kam­pı­nı zi­ya­ret eden Kı­lıç­da­roğ­lu'nun gün­de­min­de bir Af­ri­ka ül­ke­si­ne git­mek de var. Kı­lıç­da­roğ­lu'nun bu ge­zi­le­ri­nin uçak or­ga­ni­zas­yo­nu­nu üst­le­nen Gök­çe­han Da­çe ve Za­fer Ye­şil­gü­l'­e şim­di­den ko­lay gel­sin…

Loading...