Kim bu becerikli Abdullah?..

Sev­gi­li okur­la­rım, Çağ­daş top­lum­lar­da ka­mu dü­ze­ni­ni yar­gı sağ­lar. Eğer yar­gı­da­ki dü­zen sar­sı­lır­sa, ka­mu dü­ze­ni de sar­sı­lır, hat­ta ka­os or­ta­mı olu­şur.
Son iki üç gün­de yar­gı­da ya­şa­nan­la­ra ba­kar mı­sı­nız?
Sav­cı, 100 mil­yar do­lar­lık bir yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da 41 ki­şi­nin gö­zal­tı­na alın­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ve­ri­yor, em­ni­yet tak­mı­yor! Sav­cı bu kez jan­dar­ma­yı dev­re­ye sok­mak is­ti­yor ama ope­ras­yo­nu ya­pa­ma­dan so­ruş­tur­ma dos­ya­sı elin­den alı­nı­yor. Bu­nun üze­ri­ne sav­cı “so­ruş­tur­ma yap­mam en­gel­le­ni­yor, de­lil­ler ka­rar­tı­lı­yor, şüp­he­li­le­re kaç­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak or­tam ha­zır­la­nı­yo­r” di­ye fer­yat edi­yor. Baş­sav­cı ise sav­cı­nın hu­kuk­suz­luk yap­tı­ğı­nı, yö­net­me­lik­le­re uy­ma­dı­ğı­nı ve ken­di­si­ni bil­gi­len­dir­me­di­ği­ni söy­lü­yor. Bu­nun üze­ri­ne Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) “ül­ke­yi yö­ne­ten­ler de yar­gı ta­ra­fın­dan de­net­le­ne­bil­me­li­di­r” di­ye özet­le­ne­bi­le­cek ze­hir zem­be­rek bir me­tin ya­yın­lı­yor.
HSYK bu açık­la­ma­sıy­la sav­cı­nın gö­re­vi­ni yap­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği id­di­ası­na des­tek ve­ri­yor.
Ay­rı­ca “ül­ke­yi yö­ne­ten­ler yar­gı ta­ra­fın­dan de­net­le­ne­bil­me­li­di­r” ifa­de­siy­le de, he­sap ver­me sı­ra­sı­nın ik­ti­da­ra ve onun ba­şın­da­ki Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a gel­di­ği­ni işa­ret edi­yor.
Çok geç­me­den bu sar­sın­tı­nın ne­de­ni an­la­şı­lı­yor.
Zi­ra Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın oğ­lu Bi­la­l'­in, şüp­he­li ola­rak ifa­de ver­me­ye çağ­rıl­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor.

* * *

Pe­ki ya sav­cı­nın gö­zal­tı­na alın­ma­sı­nı is­te­di­ği di­ğer­le­ri?
İç­le­rin­de “AKP dö­ne­mi zen­gin­le­ri­” di­ye­bi­le­ce­ği­miz bir­çok ün­lü işa­da­mı var.
Po­li­sin ope­ras­yon yap­ma­mak­ta di­ren­me­si­ne kar­şın, yar­gı­nın mal var­lık­la­rı­na ted­bir koy­du­ğu AKP dö­ne­mi zen­gin­le­rin­den bi­ri de, “Be­ce­rik­li Ab­dul­la­h” ola­rak anı­lan Ab­dul­lah Tiv­nik­li…
Ge­liş­me­ler önü­müz­de­ki gün­ler­de Ab­dul­lah Tiv­nik­li adı­nı sık sık du­ya­ca­ğı­mı­zı gös­te­ri­yor.
TBMM'­de ik­ti­da­ra yö­ne­lik so­ru­la­rıy­la et­ki­li mu­ha­le­fet ya­pan si­ya­set­çi­ler­den bi­ri olan CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Dr. Ay­tun Çı­ray, ye­ni öner­ge­siy­le, çok ya­kın­da gün­de­mi sar­sa­cak bir ban­ka­cı­lık skan­da­lı­na ve iliş­ki­ler ağı­na dik­ka­ti çe­ki­yor.
Çı­ray öner­ge­sin­de, Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Tiv­nik­li'nin ka­ran­lık iliş­ki­ler için­de ola­bi­le­ce­ği­ni id­di­a edi­yor ve so­ru­yor:
“Tiv­nik­li Ban­ka­cı­lık Ya­sa­sı'nı ih­lal et­ti mi? Ay­rı­ca kim bu adam?”
So­ru­la­rı­nı Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n'­a yö­nel­ten Çı­ray, Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dul­lah Tiv­nik­li ile di­ğer yö­ne­ti­ci­le­rin Ban­ka­cı­lık Ka­nu­nu'nun 50. Mad­de­si'­ni çiğ­ne­dik­le­ri­ni öne sü­rü­yor.
Zi­ra ka­nu­nun bu mad­de­si, ban­ka­la­rın ken­di yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­nin ser­ma­ye­si­nin yüz­de 25'i ya da faz­la­sı­na sa­hip ol­duk­la­rı şir­ket­le­re ‘her ne şe­kil­de olur­sa ol­su­n' kre­di aç­ma­la­rı­nı ya­sak­lı­yor.
An­cak Çı­ray, Ku­veyt Tür­k'­ün ken­di Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Tiv­nik­li'nin yüz­de 30 ora­nın­da do­lay­lı or­ta­ğı ol­du­ğu Dic­le Ener­ji Ya­tı­rı­m'­a kre­di ver­di­ği­ni id­di­a edi­yor ve Ba­ba­ca­n'­a “Bu iş­lem hu­ku­ki mi­dir? De­ğil­se BDDK ve sav­cı­lık bu ko­nu­da iş­lem yap­mış mı­dır?” di­ye so­ru­yor.

* * *

Ab­dul­lah Tiv­nik­li'nin Türk Te­le­ko­m'­un sa­tı­şın­da Lüb­nan­lı Mu­ham­med Ha­ri­ri'nin tem­sil­ci­li­ği­ni yap­tı­ğı ve da­ha son­ra Türk Te­le­ko­m'­da Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si ol­du­ğu bi­li­ni­yor.
Türk Te­le­ko­m'­un sa­tı­şı ha­tır­lan­dı­ğın­da ise akıl­la­ra, CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun, o dö­nem­de Grup Baş­kan Ve­ki­li ola­rak ver­di­ği so­ru öner­ge­si ge­li­yor.
Kı­lıç­da­roğ­lu o öner­ge­sin­de ik­ti­da­ra “Ku­rum­lar ver­gi­si ora­nı­nı ne­den Türk Te­le­ko­m'­u özel­leş­tir­me­den ön­ce in­dir­me­di­niz de, özel­leş­tir­me bit­tik­ten son­ra in­dir­di­niz? Bu­nun kar­şı­lı­ğın­da kim ne ka­dar çı­kar sağ­la­dı? Sağ­la­nan bu çı­kar, bi­ri­le­ri­nin ser­ma­ye pa­yı ola­rak mı dü­şü­nül­müş­tür?” di­ye so­ru­yor.

* * *

Ti­ca­ri fa­ali­yet­le­ri araş­tı­rıl­dı­ğın­da Ab­dul­lah Tiv­nik­li'nin “be­ce­rik­li­” la­ka­bı­nı bo­şu­na hak et­me­di­ği gö­rü­lü­yor.
Tiv­nik­li'nin AKP dö­ne­mi zen­gin­le­riy­le fark­lı alan­lar­da fa­ali­yet gös­te­ren bir­çok şir­ket­te
or­tak­lı­ğı bu­lu­nu­yor.
Bun­la­rı ve iliş­ki­le­ri­ni say­sam ba­şı­nız dö­ner.
O ne­den­le şim­di­lik dik­kat­le­ri­ni­zi, sa­de­ce Ku­veyt Türk Ban­ka­sı'na çe­ki­yo­rum.
Ku­veyt Türk Ban­ka­sı Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­rin­den Na­dir Al­pas­lan, Cum­hur­baş­kan­lı'ğı Ge­nel
Sek­re­ter Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rü­tü­yor. Di­ğer üye Dr. Ad­nan
Er­te­m'­in ise, bir sü­re Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar Yar­dım­cı­lı­ğı yap­tı­ğı bi­li­ni­yor. Üs­te­lik Al­pas­lan ile Er­tem ara­sın­da eniş­te ka­yın­bi­ra­der iliş­ki­si de bu­lu­nu­yor.

Sev­gi­li okur­la­rım,
CHP Mil­let­ve­ki­li Çı­ray, so­ru öner­ge­si ile Baş­ba­kan­lık'­tan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na gi­den ve Tiv­nik­li'de dü­ğüm­le­nen bir iliş­ki­ler ağı­na işa­ret edi­yor.
Bu bil­gi­ler­den yo­la çı­ka­rak, Ab­dul­lah Tiv­nik­li ve Ku­veyt Türk Ban­ka­sı isim­le­ri­ni önü­müz­de­ki gün­ler­de sık­ça du­ya­ca­ğı­mız an­la­şı­lı­yor.
Hem Ay­tun Çı­ra­y'­ın öner­ge­si, hem de so­ruş­tur­ma­dan yan­sı­yan bil­gi­ler, “Be­ce­rik­li Ab­dul­la­h” ile Ku­veyt Türk Ban­ka­sı'nın rüş­vet, yol­suz­luk ve ka­ra pa­ra ope­ras­yo­nu­nun ki­lit isim­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.