Reklamsız Sözcü

Ensar Vakfı’na AKP’den manidar destek

EN­SAR Vak­fı TÜR­GE­V’­in izin­de. Spor­la il­gi­si yok ama İs­tan­bu­l’­da be­da­va te­si­se kon­du...

android-time 02:45
Ensar Vakfı’na AKP’den manidar destek
EN­SAR Vak­fı TÜR­GE­V’­in izin­de. Spor­la il­gi­si yok ama İs­tan­bu­l’­da be­da­va te­si­se kon­du...

Hande Zeyrek- İBB Spor'un eski tesisinde şimdi sporcu yerine öğrenci var. Soyunma odaları depo oldu.  Karagümrükspor tesisi isteyince “Yıkılacak” denildi.

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­yes­por (İBB Spor), be­le­di­ye bün­ye­sin­den çı­ka­rı­la­rak Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü ol­du. Ku­lüp ye­ni is­miy­le Ba­şak­şe­hir Fa­tih Te­rim Stad­yu­mu'na ta­şın­dı. İBB Spor'un 1995'ten bu ya­na kul­lan­dı­ğı Fa­tih Ye­ni­ka­pı'da­ki “Lan­ga Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri­” de bo­şal­tıl­dı. Fa­tih ve çev­re il­çe­ler­de­ki tek do­ğal çi­me sa­hip fut­bol te­si­si­nin kul­la­nı­mı­nı ise il­çe­de­ki pro­fes­yo­nel spor ku­lü­bü Ka­ra­güm­rük Spor ta­lep et­ti.

İBB Spor, Yenikapı'daki Lan­ga Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri'ni tam 19 yıl kul­lan­dı. Be­le­di­ye bün­ye­sin­den çı­ka­rı­lıp Ba­şak­şe­hir Fut­bol Ku­lü­bü olun­ca Fa­tih Te­rim Stad­yu­mu'na ta­şın­dı.

‘TÜNEL GEÇECEK' DENİLDİ
Stat­la­rı, “T­ri­bün çök­me ris­ki va­r” di­ye kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lan Ka­ra­güm­rük Spor, 350 ki­şi­lik spor­cu kad­ro­su için stat ara­mak zo­run­da kal­dı. Te­si­sin kul­la­nı­mı­nı geçtiğimiz ha­zi­ran ayın­da isteyen Ka­ra­güm­rük Spo­r'­a, İB­B‘­den ve Fa­tih Be­le­di­ye­si'n­den ve­ri­len ce­vap­ta te­si­sin al­tın­dan tü­nel ge­çe­ce­ği için yı­kı­la­ca­ğı söy­len­di.

GÜL'ÜN DAMADI KURUCUSU
Te­si­sin yı­kı­mı 3-5 yı­lı bu­la­ca­ğı için te­si­si kul­lan­mak is­te­yen Ka­ra­güm­rük Spor so­nuç ala­ma­dı. Çün­kü yıl­lar­dır fut­bol ça­lış­ma­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı, genç fut­bol­cu­la­rın ye­tiş­ti­ği te­si­sin kul­la­nı­mı, ara­la­rın­da 11. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­ün da­ma­dı Meh­met Sa­rı­mer­mer ile İBB Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş'­ın da bu­lun­du­ğu ve bir­çok AK­P'­li­nin ku­ru­cu­su ol­du­ğu En­sar Vak­fı'na ve­ril­di.

“EN AZ 3 YIL BURADAYIZ”
Va­kıf, fi­zi­ki ola­rak fut­bol ku­lü­bü için ta­sar­la­nan Lan­ga'da Kamp ve Eği­tim Te­si­si'nin 15 spor­cu oda­sı­na er­kek öğ­ren­ci­le­ri yer­leş­tir­di. En­sar Vak­fı yurt yet­ki­li­sin­den alı­nan bil­gi­ye gö­re; te­si­sin yı­kı­mı söz ko­nu­su de­ğil. Hat­ta ya­tak ka­pa­si­te­si­nin ar­tı­rıl­ma­sı plan­la­nı­yor. Te­si­ste­ki so­yun­ma oda­la­rı ise de­po ola­rak kul­la­nı­yor. Va­kıf yet­ki­li­si, “En az 3 yıl bu­ra­da­yı­z” de­di. Yetkili, sa­ha­nın kul­la­nım hak­kı için ise İBB ile söz­leş­me ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

CHP'Lİ ORAN MEC­Lİ­S'­E TA­ŞI­DI
CHP'li Umut Oran, Lan­ga Te­sis­le­ri'nin En­sar Vak­fı'na dev­re­dil­me­si­ni so­ru öner­ge­si ola­rak Mec­li­s'­e ta­şı­dı. Oran, Genç­lik ve Spor Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ya­zı­lı ola­rak ya­nıt­lan­ma­sı­nı is­te­di­ği so­ru öner­ge­sin­de “En­sar Vak­fı bu te­sis­ler­de han­gi spor­tif ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek­te­dir? Te­sis­te En­sar Vak­fı öğ­ren­ci­le­ri­nin kal­dı­ğı ve hiç­bir spor et­kin­li­ği dü­zen­len­me­di­ği bil­gi­si doğ­ru mu­dur?” di­ye sor­du.

Taraftardan büyük tepki

90 yıl­lık geç­mi­şi olan Ka­ra­güm­rük Spor ta­raf­tar­la­rı ve spor­cu­la­rı, te­si­sin hiç­bir spor fa­ali­ye­ti ol­ma­yan bir vak­fın kul­la­nı­mı­na ver­li­me­si­ne tep­ki gös­ter­di. “Tek Aşk Ka­ra­güm­rü­k” gru­bu­nun söz­cü­sü Em­re Uçar, “Ya­la­ka ol­ma­dı­ğı­mız, dik dur­du­ğu­muz için bi­ze stat ve­ril­mi­yor” di­ye ko­nuş­tu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more