Tayyip’in oğlu, babasının ‘darbeci’ dediği Sisi’ye mal taşıyor

Baba-oğul farklı telden çalıyor. Erdoğan Mısır’daki Sisi’ye öfke kusuyor... Oğlu Burak ise Mısır’la ballı ticaret yapıyor

Tayyip’in oğlu, babasının ‘darbeci’ dediği Sisi’ye mal taşıyor

BA­BA­SI­NIN ki­me kız­dı­ğı Bu­ra­k'­ı il­gi­len­dir­mi­yor. Baş­ba­kan Er­do­ğan Ma­vi Mar­ma­ra kri­zin­de İs­ra­il'­e söy­le­me­di­ği­ni bı­rak­ma­mış­tı. Oğ­lu­nun ge­mi­si “Saf­ran-1”, İs­ra­il'­in Ash­dot Li­ma­nı'na de­mir­le­di.

ER­DO­ĞAN Su­ri­ye li­de­ri Esa­d ile düş­man ol­du… Bu­rak yi­ne kaa­le al­ma­dı. “G. İne­bo­lu­” isim­li ge­mi­siy­le Rus­ya'dan Su­ri­ye'nin Tar­tus Li­ma­nı'na yi­ye­cek ta­şı­dı. Bu­rak, Mı­sır ko­nu­sun­da da ba­ba­sı­nı din­le­me­di.

 

CİHAN’IN KÜNYESİ

Bayrak: Marshall Adaları
Tipi: Kuru Yük
Kapasite: 44343 Groston
Ağırlık: 81398 Detveyt
Boy: 229 Metre
Genişlik: 32 Metre
BURAK bu kez, “Ci­ha­n” isim­li ge­mi­si­ni, AK­P'­li­le­rin “dar­be­ci­” de­di­ği Si­si'nin yö­ne­ti­min­de­ki Mı­sı­r'­a yol­la­dı. Ge­mi, Ame­ri­ka'dan al­dı­ğı yü­kü, Mı­sı­r'­ın Port
Sa­id li­ma­nı­na ta­şı­dı…

Burak'ın 229 metrelik gemisi para basıyor

Cihan, 7 Haziran'da Amerika'nın Baltimore Limanı'ndan demir aldı… 26 Haziran'da Mısır'ın Port Said Limanı'na ulaştı. Hala orada bekliyor.

Babası ‘kavga' ediyor, oğlu ticaret yapıyor

Bu­rak Er­do­ğan, da­ha ön­ce or­ta­ğı ol­du­ğu şir­ke­te ait ge­mi fi­lo­suy­la, Baş­ba­ka­n'­ın sık sık eleş­tir­di­ği İs­ra­il ve Su­ri­ye ile de ti­ca­ret yap­mış­tı. Er­do­ğa­n'­ın “Ge­mi­ci­k” de­di­ği ilk ge­mi­si Saf­ran, Ma­vi Mar­ma­ra kri­zi­nin en yo­ğun ya­şan­dı­ğı gün­ler­de İs­ra­il'­in Ash­dod Li­ma­nı'na yük ta­şı­mış­tı. Bu­rak Er­do­ğan, Baş­ba­ka­n'­ın ade­ta düş­man ilan et­ti­ği Be­şar Esad yö­ne­ti­min­de­ki Su­ri­ye ile de ti­ca­ret yap­tı. Fi­lo­sun­da­ki G. İne­bo­lu ad­lı ge­miy­le de, Rus­ya' dan Su­ri­ye'nin Tar­tus Li­ma­nı' na gı­da mal­ze­me­ ta­şı­dı­ğı or­ta­ya çık­mış­tı. Bu­rak, ba­ba­sı­nın kav­ga et­ti­ği ül­ke­ler­le “ti­ca­ret yap­ma” po­li­ti­ka­sı­nı ge­çen ay da Si­si'nin ülkesi Mı­sır ile sür­dür­dü.

Sisi: Kürtler bağımsız olursa yıkıcı ayrılık olur

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Kürtlerin bağımsızlık referandumu isteğinin Irak için ‘yıkıcı bir ayrılık' olacağını söyledi. Reuters'in haberine göre, başkent Kahire'de pazar günü basın mensuplarına konuşan Sisi, Ortadoğu, Mısır ve Irak‘taki gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı
Sisi, “Kürtlerin istediği referandum, aslında Irak'ın küçük, rakip devletlere bölüneceği yıkıcı bir ayrılığın başlangıcıdır” dedi. IŞİD'in amaçları konusunda Batı'yı önceden uyardığını söyleyen Sisi, “IŞİD'in Mısır'ı da ele geçirme planı vardı. ABD ve Avrupa'yı onlara yardım etmeme konusunda uyarmıştım” diye konuştu.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, 23 Ağus­tos 2013 ta­ri­hin­de bir te­le­viz­yon prog­ra­mı­na ka­tıl­mış ve can­lı ya­yın­da Müs­lü­man Kar­deş­le­r'­in li­der­le­rin­den Mu­ham­med El Bil­te­ci'nin Mı­sı­r'­da ya­şa­nan iç sa­vaş­ta öl­dü­rü­len 17 ya­şın­da­ki kı­zı Es­ma'ya yaz­dı­ğı mek­tu­bu din­ler­ken ağ­la­mış­tı.

‘Ra­bi­a' işa­re­ti yap­mış­tı

Er­do­ğan o gün­den son­ra ka­tıl­dı­ğı her mi­ting­de ve top­lan­tı­da ‘Ra­bi­a' işa­re­ti ya­pa­rak Es­ma'yı ha­tır­lat­mış, Mı­sır Cum­hur­baş­ka­nı Mu­ham­med Mur­si'nin ye­ri­ne se­çim­le ge­len Ab­dül­fet­tah Si­si'ye ‘dar­be­ci' de­miş­ti. An­cak, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın oğ­lu Bu­ra­k'­ın ABD-Mı­sır ara­sın­da ge­mi­cik­le­ri ile ti­ca­ret yap­tı­ğı or­ta­ya çık­tı ve iş­ler de­ğiş­ti. Na­sıl mı?

Ay­nı hat­ta bir se­fer da­ha

Bu­rak Er­do­ğa­n'­a ait ge­mi­ler­den bi­ri olan Ci­han, 6 Ha­zi­ra­n'­da AB­D'­den al­dı­ğı yü­kü, 26 Ha­zi­ran­da Mı­sı­r'­ın Port Sa­id Li­ma­nı'­na ge­tir­di. 26 Ha­zi­ra­n'­dan bu ya­na li­man­da du­ran ge­mi, ge­çen ni­san ayın­da da ay­nı hat­ta bir se­fer yap­mış­tı. Ay­nı ge­mi da­ha ön­ce de ABD ile Mı­sır ara­sın­da ti­ca­ret yap­ma­ya de­vam edi­yor­du.
44 bin 343 gros­ton­luk 229 met­re uzun­lu­ğun­da­ki ku­ru yük ge­mi­si 2 Ni­san 2014 ta­ri­hin­de, AB­D'­nin Nor­folk Li­ma­nı'n­dan mal al­dık­tan son­ra yo­la çık­tı, 23 Ni­sa­n'­da Mı­sı­r'­ın İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı'na de­mir­le­di. 3 gün bo­yun­ca li­man­da mal bo­şal­tıp mal alan ge­mi, 27 Ni­sa­n'­da İs­ken­de­ri­ye Li­ma­nı'n­dan ha­re­ket et­ti ve 30 Ni­sa­n'­da da İs­tan­bu­l'­a gel­di.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...