Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

Ey işadamı havuz faizi, yandaş vergisi ödeme

Mer­ha­ba­lar. Siz­ler­le gö­rüş­me­ye­li çok sev­di­ğim mes­le­ğim­den ay­rı kal­dım. CHP sa­fın­da si­ya­se­te ka­tıl­dım, par­tim be­ni ge­nel baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı­na ge­tir­di.

Öze­ti bu­dur efen­dim!

* * * * *

Ne­den CHP ve ne­den Söz­cü?
Hiç süs­le­me­den mak­yaj­sız söy­lü­yo­rum.
Mes­le­ği­mi bas­kı­cı si­ya­set yü­zün­den nok­ta­la­dım.
Staj­yer mu­ha­bir­lik­ten, ge­nel ya­yın yö­net­me­li­ği­ne ka­dar…
Her ba­sa­mak­ta kav­ga ver­dim.
Cum­hu­ri­yet, de­mok­ra­si, la­ik­lik ve ifa­de öz­gür­lü­ğü­nü sa­vun­dum.
Kah­ra­man­lık yap­ma­dım, çün­kü hiç yal­nız kal­ma­dım.
Şim­di is­te­me­den yal­nız bı­rak­tık­la­rım için özür di­le­rim.
Ku­su­ra bak­ma­sın­lar ve bil­sin­ler ki…
Kav­ga­dan yıl­ma­dım, si­ya­set­te cep­he aç­tım. O yüz­den hep di­yo­rum ki, CHP'­nin ba­na ih­ti­ya­cı yok.
Asıl be­nim CHP'­ye ih­ti­ya­cım var.
Ay­nı denk­lem Söz­cü için de faz­la­sıy­la ge­çer­li­dir.
Öze­ti bu­dur efen­dim.

* * * * *

Ey iş dün­ya­sı, si­zin­le 30 kü­sur yıl­dır ta­nı­şı­rız.1980'ler­de Öza­l'­la ye­ni­den ku­ru­lan eko­no­mi­ye ta­nı­ğı­z. Yıl­lar­ca key­fi­li­ğe, ace­mi­li­ğe, ka­yır­ma­ya, soy­gu­na siz kar­şı çık­tı­nız.
Ben yaz­dım, çiz­dim, bas­tım, so­nuç al­dık.
Ne ol­du da, son on yıl­da dut ye­miş bül­bü­le dön­dü­nüz? Ha­yır de­sem ki, AKP çeş­me­si­nin su­yu­na bel bağ­la­dı­nız.
Ben­den iyi bi­li­yor­su­nuz ki, ora­dan siz­le­re dam­la ha­yır yok! Bu­gün da­ğı­tı­lan her 10 iha­le­nin ye­di­si ay­nı isim­le­re gi­di­yor.
Beş bi­le­me­di­niz al­tı şir­ket, hep ay­nı…
Do­mi­no ta­şı mi­sa­li tek ve­ya de­ği­şik or­tak­lık­lar­la bir­le­şi­yor.
Ha­va li­man­la­rı­nı, yol­la­rı, köp­rü­le­ri, özel­leş­ti­ri­len şir­ket­le­ri ka­pı­yor.
Siz sey­re­di­yor­su­nuz.
Du­yar gi­bi­yim, her­hal­de di­yor­su­nuz ki…
Bu işin bir de ver­gi so­pa­sı var, en iyi sen bi­lir­sin.”
Doğ­ru­dur bi­li­rim, el­hak öğ­ret­ti­ler.
Ama san­ma­yın ki su­sa­rak ver­gi­den kur­tu­lu­yor­su­nuz. Ba­kın açık se­çik söy­lü­yo­rum.
Bu­gün eko­no­mi­de ha­vuz med­ya­sı fai­zi öde­ni­yor.
Yan­daş med­ya ver­gi­si (ha­ra­cı) ke­si­li­yor.
Na­sıl mı, izin ve­rin an­la­ta­yım.

* * * * *

AK­P'­nin med­ya­sın­da pat­ron kün­ye­ye ya­zıl­maz. Re­is adı­na pa­ra­yı öde­yen baş­ka iş­le­ri­ne ba­kar. Ga­ze­te­yi, TV'­yi da­mat, es­ki ve­kil, da­nış­man yö­ne­tir.
Yö­ne­tir de­dim ama as­lın­da yö­ne­te­mez.
Ga­ze­te okun­maz, TV'­ler iz­len­mez, pa­ra kay­be­der. Bir za­man­lar Kİ­T'­le­rin gö­rev za­ra­rı var­dı ya, iş­te o he­sap.
Yan­daş pat­ro­nu­nun da med­ya­da za­rar gö­re­vi var­dır. Şim­di gel­dik en can alı­cı nok­ta­ya… Ha­vuz prob­le­mi mi­sa­li…
Ha­vu­zun di­bi de­lik, su ek­si­li­yor.
Yu­ka­rı­dan AKP akı­tı­yor ama yet­mi­yor.
O za­man ne ola­cak, borç la­zım, kre­di el­zem. Ak­lı ba­şın­da hiç­bir özel ban­ka bu işe pa­ra bağ­la­maz.
O za­man tek ça­re ka­mu ban­ka­la­rı.
Ha­tır­lar mı­sı­nız bil­mem, Sa­bah Ga­ze­te­si ilk el de­ğiş­tir­di­ğin­de…
Fi­nan­se eden iki ka­mu ban­ka­sı­nın bir­den kre­di li­mit­le­ri dol­muş­tu.
Ye­ni kre­di aça­maz ha­le düş­müş­tü ko­ca ban­ka­lar. O gün Sa­bah tek­ti, bu­gün kaç ta­ne var. Hep­si ka­mu ban­ka­la­rı­nın ka­pı­sın­da..
Rek­lam, ilan için, kre­di için…
Hat­ta, “Ma­aş­lar için 2 mil­yon yol­la Sü­ley­ma­n” de­mek için.
Ka­mu ban­ka­la­rı pa­ra bas­mı­yor…
Ne ya­pı­yor, iç ve dış borç alı­yor.
Faz­la borç­la­nın­ca eko­no­mi­de fa­iz ar­tı­yor.
Ha­vuz­cu ba­ta­ğı yü­zün­den di­ğer kre­di­ler­de fa­iz ar­tı­yor. Ez­cüm­le Hü­kü­me­te bo­ra­zan­lık et­sin di­ye ku­ru­lan söz­de med­ya yü­zün­den…
Tü­ke­ti­ci, işa­da­mı, es­naf, köy­lü da­ha faz­la fa­iz ödü­yor.
Ha­vuz fai­zi özet­le bu­dur efen­dim.

* * * * * *

Gel­dik yan­daş ver­gi­si­ne…
Med­ya­yı rek­lam ve ilan ayak­ta tu­tar, ya­şa­tır. Ga­ze­te­le­rin sa­tış ge­li­ri top­lam ci­ro­nun üç­te bi­ri­ni geç­mez.
TV'­le­rin tüm ge­li­ri rek­lam ve spon­sor­luk kay­nak­lı­dır. İlan ve rek­lam dün­ya­da ve ül­ke­miz­de et­kin­li­ğe gö­re da­ğı­tı­lır.
Ba­zen et­kin ga­ze­te ve ka­nal­lar da­ha faz­la sa­tan ra­kip­le­ri­ne gö­re gö­ze­ti­lir.
Çün­kü ta­nı­tı­lan ma­la ve hiz­me­te da­ha iyi dö­nüş sağ­lar­lar. Ama hiç­bir eko­no­mi­de et­ki­siz med­ya­ya rek­lam, ilan ve­ril­mez.
AKP med­ya­sı iş­te böy­le bir mu­ci­ze­yi, dün­ya­da il­ki ger­çek­leş­tir­di.
Ba­kı­yo­ruz, ka­mu yan­daş med­ya­ya rek­lam/ilan­da ya­rı­şı­yor.
Yet­mi­yor, özel şir­ket­le­re emek­li si­ya­set­çi­ler ata­nı­yor.  Yi­ne yan­da­şa ilan, rek­lam için tez­gah ku­ru­lu­yor.
Bir­kaç ay­da beş on bin sa­tan ga­ze­te­ler­de rek­lam ar­tı­şı yüz­de bin­le­ri bu­lu­yor.
İşa­da­mı ve şir­ket bu ha­ra­cı doğ­ru­dan ödü­yor. Tü­ke­ti­ci ha­va­ya sav­ru­lan pa­ra­nın be­de­li­ni mal ve hiz­met fa­tu­ra­sın­da gö­rü­yor.
Yan­daş ver­gi­si de özet­le bu­dur efen­dim.

* * * * * *

Ey işa­da­mı, sen ha­vuz fa­izi­ne, yan­daş ver­gi­si­ne iti­raz et­mi­yor, kat­la­nı­yor ola­bi­lir­sin…
Ama ben, emek­li bir ga­ze­te­ci sı­fa­tıy­la, med­ya­nın hal­kın, eko­no­mi­nin sır­tı­na yük edil­me­si­ne is­yan ede­rim, su­sa­mam, kim­se de sus­tu­ra­maz. Da­ha­sı öz­gür med­ya­nın ne­fes bo­ru­su ke­si­lir ve yal­nız ka­lır­san…
Ba­şı­na ge­le­ce­ği dü­şün­mek bi­le is­te­mem.
O yüz­den med­ya eko­no­mi­si ya­zı­la­rı­na fır­sat bul­duk­ça de­vam ede­ce­ğim.
Bir da­ha­ki ya­zı cu­ma­ya.
Tek­rar mer­ha­ba!

Loading...