Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Bürokratlar dinleniyor

4 Şubat 2014

Te­le­fon din­le­me­le­ri­ne yıl­lar­dır göz yu­man hü­kü­met yet­ki­li­le­ri, ar­tık din­le­me­le­rin ken­di­le­ri­ni de içi­ne al­dı­ğı­nı öğ­ren­miş ola­cak­lar ki, ye­ni dü­zen­le­me­ler­den söz edi­yor­lar. Ül­ke­de yal­nız ya­sa­dı­şı din­le­me­ler de­ğil, ya­sal kı­lıf al­tın­da ya­pı­lan din­le­me­ler­le el­de edi­len bil­gi­ler de bu­gün si­lah ola­rak kul­la­nı­lı­yor.
Ya­sa­dı­şı din­le­me­le­rin, iz­le­me­le­rin, ka­yıt­la­rın üze­ri­ne gi­dil­me­yin­ce, gö­rül­dü ki bu ül­ke­de Baş­ba­ka­n'­ın ça­lış­ma ofi­si­ne bi­le din­le­me ay­gıt­la­rı yer­leş­ti­ri­le­bi­li­yor­muş. Eğer, ya­sa­dı­şı din­le­me­le­rin ya da ya­sal kı­lıf al­tın­da alı­nan din­le­me ka­rar­la­rı­nın na­sıl amaç dı­şı kul­la­nıl­dı­ğı­nın üze­ri­ne gi­di­le­bil­miş olun­say­dı bu­gün­kü sı­kın­tı­lar da ya­şan­maz­dı.
Ya­sa­la­rı­mız­da, te­le­fon din­le­me “en son baş­vu­rul­ma­sı ge­re­ken yön­te­m” ola­rak be­lir­ti­li­yor. An­cak, ül­ke­miz­de ön­ce te­le­fon­lar din­le­ni­li­yor, son­ra bu­na gö­re suç ya­ra­tı­lı­yor. Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si'nin kuv­ve­sin­de gö­rün­me­yen ci­haz­la­rın bir kıs­mı­nın, hat­ta din­le­me araç­la­rı­nın ba­zı­la­rı­nın “si­vil ki­şi­le­r” ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğı­nı da bil­me­yen yok­tur.

“İm­ha edil­mi­yor, de­po­la­nı­yo­r”

Em­ni­yet'te iki bi­rim te­le­fon din­ler. İs­tih­ba­rat Da­ire­si ile Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Da­ire­si… Bu iki da­ire­nin baş­kan­lı­ğı­nı da yap­mış, 8 yıl Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vin­de bu­lun­muş Emin Ars­la­n'­ı bi­le ya­sa­dı­şı ola­rak din­le­miş­ler. Tür­ki­ye'de bu ko­nu­la­rı en iyi bi­len isim­ler­den Emin Ars­la­n'­ın söy­le­ye­cek­le­ri din­le­me skan­da­lı­nın bo­yut­la­rı­nı or­ta­ya ko­yu­yor. Söz Emin Ars­la­n'­ın:
“Har­can­mak is­te­nen pek çok bü­rok­rat, si­ya­set­çi, ha­kim, sav­cı ve işa­da­mı­, isim­le­ri ya­zıl­mak­sı­zın te­le­fo­nu­nun IME­I nu­ma­ra­sı üze­rin­den bir ör­güt men­su­buy­muş gi­bi din­le­ni­yor. Bu din­le­me­le­r bir sü­re son­ra ope­ras­yo­na yö­ne­lik bil­gi el­de edi­le­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le so­na er­di­ri­li­yor. An­cak bu sü­re için­de ki­şi­le­rin özel ha­ya­tı­na yö­ne­lik el­de edi­len bil­gi­le­rin im­ha edil­me­yip de­po­la­na­rak bir kıs­mı­na şan­taj ya­pıl­dı­ğı, ya­pı­la­ma­yan­la­rın el­de edi­len ka­yıt­la­rı­nın ay­nen ve­ya üze­rin­de oy­na­na­rak bi­li­nen in­ter­net si­te­le­ri­ne bu ki­şi­le­ri yıp­rat­mak ama­cıy­la ser­vis edil­di­ği, ba­zı­la­rı­nın da ope­ras­yon­la­ra mon­te edil­di­ği bil­gi­si net bir şe­kil­de ba­na ile­til­di.

“Kim­se he­sap sor­ma­dı­ğı içi­n”

Ya­pı­la­cak bir so­ruş­tur­may­la ko­lay­ca be­lir­le­ne­bi­lir. Çün­kü ön­le­me din­le­me­si ka­ra­rı­nı ve­ren baş­kan­lık­lar­da bu onay ev­rak­la­rı­nın yok edil­me­si ha­lin­de bun­la­rın ya­zıl­dı­ğı yer olan Tİ­B'­de de ka­yıt bu­lu­na­bi­le­ce­ği, ora­da yok ol­ma­sı du­ru­mun­da hiz­met sağ­la­yan şir­ket­le­re ya­zı­lan ya­zı­lar­dan bu ka­yıt­la­rın bu­lu­na­ca­ğı ve 2007'den son­ra ya­pı­lan akıl al­maz ya­sa dı­şı uy­gu­la­ma­la­rın or­ta­ya ko­nu­la­ca­ğı da bil­gi ola­rak ba­na ulaş­tı­rıl­dı.
Çar­pı­cı ör­nek ola­rak Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü Asa­yiş Dai­re Baş­ka­nı Hü­se­yin Özalp, gö­re­vi­nin ba­şın­day­ken, kim­li­ği be­lir­til­mek­si­zin ‘Hü­se­yin Özalp ad­lı te­rör ör­gü­tü şüp­he­li­si' di­ye te­le­fon nu­ma­ra­sı üze­rin­den din­le­me ka­ra­rı alı­na­bil­miş. Em­ni­yet mü­dür­le­ri Mus­ta­fa Ara­l'­ın, Mu­rat Ne­mut­lu'nun te­le­fon­la­rı­nın din­len­me­si için mah­ke­me­ye gön­de­ri­len ta­lep ya­zı­la­rın­da ‘Mus­ta­fa di­ye bir ki­şi', ‘Mu­rat ad­lı şa­hı­s' di­ye ya­zı­la­rak din­le­me ka­ra­rı alın­mış. Ya­sa ve yö­net­me­lik­te­ki ‘İ­le­ti­şi­mi din­le­ne­cek ve­ya tes­pit edi­le­cek ki­şi­nin eğer bi­li­ni­yor­sa kim­li­ği ya­zı­laca­k' hük­mü es ge­çil­miş kim­se bu art ni­yet­li ya­nılt­ma­la­rın he­sa­bı­nı sor­ma­mış­tır.

“Sah­te ile­ti­ler ba­ha­ne edil­di­”

Ör­güt­sel ba­ha­ne­ler­le, il­gi­siz bü­rok­rat, ha­kim, sav­cı, si­ya­set­çi ve ga­ze­te­ci­nin te­le­fon­la­rı ya­sa­nın ara­dı­ğı son ça­re em­ri­ne uyul­mak­sı­zın din­len­di. Ya­sa, bü­tün im­kan­lar kul­la­nıl­ma­sı­na rağ­men baş­ka tür­lü de­lil top­la­ma im­ka­nı bu­lun­ma­ma­sı ve bu ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rın be­lir­til­me­si kay­dıy­la özel ha­ya­ta çok ağır bir mü­da­ha­le olan te­le­fon din­le­me ve iz­le­me ka­ra­rı ve­ril­me­si­ni ön­gör­mek­te­dir.
Son yıl­lar­da özel­lik­le AB­D'­den gön­de­ri­len sah­te ma­il'­le­rin içe­ri­ği araş­tı­rıl­ma­dan ve id­di­a edi­len ko­nu­da her­han­gi bir ön ça­lış­ma ya­pıl­ma­dan, ih­bar ma­il'­in gel­me­si­nin ar­dın­dan, ya­rım sa­at için­de din­le­me ka­ra­rı alın­dı­ğı­nın ör­nek­le­ri­ni dos­ya­lar­da gö­re­bi­li­yo­ruz.

“Ci­haz­la­rın kay­dı yo­k”

Son yıl­lar­da ör­tü­lü öde­nek­ten alı­nan din­le­me-iz­le­me ci­haz­la­rın­dan özel­lik­le kü­çük bo­yut­lu olan­la­rı en­van­te­re kay­de­dil­mi­yor. Bun­lar, her yer­de kul­la­nı­lı­yor.
Po­lis teş­ki­la­tı; ma­li, or­ga­ni­ze, ban­ka do­lan­dı­rı­cı­lı­ğı ve di­ğer in­ter­net suç­la­rın­da ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­li­ğiy­le Ja­pon­ya, AB ül­ke­le­ri, ABD ve pek çok ül­ke­de ko­or­di­ne­li ope­ras­yon­lar ya­pı­yor ve bu çe­te­le­ri çö­ker­ti­yor. Ama na­sıl olu­yor­sa özel­lik­le he­def se­çil­miş ki­şi­le­rin özel ha­ya­tı­na ait mon­taj ve­ya ger­çek ka­yıt­la­rı ya­yın­la­yan in­ter­net si­te­le­ri­ni, sah­te ih­bar gön­de­ren ma­il sa­hip­le­ri­ni son 6-7 yıl­dır bir tür­lü bu­la­mı­yor.”
Ya­rın bu ko­nu­yu yi­ne sür­dü­re­ce­ğiz ve “A se­ri­si­” ci­haz­lar­la in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nın na­sıl ka­rar­tıl­dı­ğı­nı uz­ma­nın­dan din­le­ye­ce­ğiz…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more