Reklamsız Sözcü

Altay Tankı’nın ihalesiyle Erdoğan niçin ilgileniyor

Emek­li Tüm­ge­ne­ral Hal­dun Sol­maz­türk'ten, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın, Mus­ta­fa Vehbi Ko­ç’­la son gö­rüş­me­sine ilişkin açıklamalarına tepki..

android-time 06:34
Altay Tankı’nın ihalesiyle Erdoğan niçin ilgileniyor
Emek­li Tüm­ge­ne­ral Hal­dun Sol­maz­türk'ten, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın, Mus­ta­fa Vehbi Ko­ç’­la son gö­rüş­me­sine ilişkin açıklamalarına tepki..

Haldun Solmaztürk, “Koç Grubu'nun geliştirdiği Altay Tankı'nın seri üretime geçiş aşamasında AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak'ın şirketi BMC devreye girdi. Cumhurbaşkanı, Koç'la niçin konuştuğunu açıklamalı” dedi…

Saygı ÖZTÜRK

21. Yüz­yıl Tür­ki­ye Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı Emek­li Tüm­ge­ne­ral Hal­dun Sol­maz­türk, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın, Koç Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mus­ta­fa Vehbi Ko­ç'­la son gö­rüş­me­sin­de 3.5 mil­yar do­lar­lık Al­tay Tan­kı pro­je­si iha­le­si­ni ele al­dık­la­rı­nı açık­la­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di. Son dö­nem­ler­de sa­vun­ma sa­na­yi­i ile il­gi­li önem­li bir­çok pro­je­­nin ger­çek­leş­me­di­ği­ne dik­kat çe­ken Sol­maz­türk, şun­la­rı söy­le­di:

ETHEM SAN­CA­K'­IN FİR­MA­SI DEV­RE­DE

Al­tay Tan­kı'nın ge­liş­tir­me­si işi Koç Gru­bu'na bağ­lı Oto­kar fir­ma­sı­na ve­ril­miş­ti. Bu fir­ma ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­tı, tan­kın pro­ti­pi­ni ge­liş­tir­di ve se­ri üre­tim için ha­zır ha­le ge­tir­di. Se­ri üre­ti­me geç­mek için 18 Oca­k'­ta Sa­vun­ma Sa­na­yii Müs­te­şar­lı­ğı'na tek­lif­te bu­lu­nul­du. Bu­na gö­re 250 tank üre­ti­le­cek. 250 tan­kın ma­li­ye­ti ise 3,5 mil­yar do­lar. Koç Gru­bu'nun çok bü­yük önem ver­di­ği pro­je­de önem­li bir aşa­ma­ya ge­lin­miş­ken, AK­P'­ye ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen ga­ze­te ve te­le­viz­yon pat­ro­nu da olan BMC fir­ma­sı­nın sa­hi­bi Et­hem San­cak dev­re­ye gir­di. BMC, Koç Gru­bu ta­ra­fın­dan pro­ti­pi ge­liş­ti­ri­len Al­tay Tan­kı'nın se­ri üre­ti­mi­ne ta­lip ol­du. AK­P'­ye ya­kın­lı­ğı­, bu iha­le­de BMC fir­ma­sı­nı da­ha şans­lı ko­nu­ma ge­tir­di. İş­te bu aşa­ma­da Koç, Erdoğan ile gö­rüş­tü.

YET­Kİ­Sİ YOKSA, KOÇ'LA NE GÖRÜŞTÜ?

Sa­vun­ma sa­na­yi­i iha­le­le­riy­le il­gi­li ka­rar ver­me yet­ki­si Cum­hur­baş­ka­nı'na ait de­ğil. Bu­na rağ­men Cum­hur­baş­ka­nı'nın bu ko­nuy­la ni­çin il­gi­len­di­ği ve Mus­ta­fa Ko­ç ve Ali Koç'la bu ko­nu­da ni­çin ko­nuş­tu­ğu me­rak ko­nu­su­dur. Bunun açık­lan­ma­sı ge­re­kir. Sa­vun­ma Sa­na­yi­i İc­ra Ku­ru­lu Baş­ba­kan, Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı ve Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'n­dan olu­şur. Bu ko­nu­lar­da yet­ki­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men Cum­hur­baş­ka­nı, Ko­ç'­la ni­çin gö­rüş­me ih­ti­ya­cı his­set­ti? Üs­te­lik bu gö­rüş­me gün­lük prog­ra­mın­da gö­zük­mü­yor.

Koç Grubu'na bağlı Otokar firması tarafından prototipi geliştirilen Altay Tankı'nın seri üretim aşamasında olduğunu belirten Haldun Solmaztürk, “3.5 mil­yar do­lar­lık iha­le et­ra­fın­da söy­len­ti­ler var” iddiasında bulundu. Solmaztürk, “Erdoğan, Mustafa Koç'la projeyi ko­nuş­tu­ğu­nu ni­çin açık­la­ma ge­re­ği duy­du? İha­le ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan ya­kın­dan iz­len­me­li” dedi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Son güncelleme: android-time 07:1625.01.2016
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more