Sözcü Plus Giriş

CHP’nin İhlaszedeler kanun teklifi Meclis’e geliyor

İhlaszede’lerin 400 milyon dolarlık alacağı 9 ay sonra buhar olacak. 68 bin İhlaszede'nin sesi TBMM'de yeniden yankı buldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaman aşımının kıskacındaki İhlaszede'ler için hazırladığı kanun teklifi ve araştırma önergesi Meclis gündemine geliyor.

Zeynep GÜRCANLI
15:21 -
CHP’nin İhlaszedeler kanun teklifi Meclis’e geliyor

İşte o kanun teklifi;

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

19.10.2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na bir geçici madde eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

M. Akif HAMZAÇEBİ

İstanbul Milletvekili

TBMM Başkanvekili

GENEL GEREKÇE

Bilindiği gibi Türkiye'de batık bankaların tasfiyesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütmektedir. Tasfiye sırasında, TMSF, alacağını herhangi bir şekilde söz konusu batık bankanın varlıklarıyla karşılayamaz, yani varlıkları borçları ödemeye yetmez ise, o bankanın hâkim hissedarlarından, her türlü yetkiyi kullanmak suretiyle bu alacağını tahsil imkânına sahiptir. 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında tasfiyesine karar verilen birçok banka, TMSF'nin bu yetkisi dâhilinde tasfiye edilmiştir. Ancak, Türkiye'de 2001 kriziyle sadece bankalar değil, bir özel finans kurumu olan İhlas Finansda varlıklarıyla taahhütlerini/borçlarını karşılayamaz duruma gelmiş, diğer bir ifadeyle batmıştır.

İhlas Finans, 10 Şubat 2001 tarihi itibarıyla genel hükümlere göre tasfiye sürecine girmiş, bu tarihte söz konusu kuruluşun tasfiye ilanında tüm hak sahiplerine paralarının en fazla 5 yıl içinde ödeneceği duyurulmuştur. Ne var ki söz konusu özel finans kurumunun tasfiye işlemleri bugüne kadar TMSF tarafından değil, 4672 sayılı Yasa hükümleri uyarınca, tasfiye memurları tarafından yürütülmekte olduğu için,100 bine yakın (halen bunun 80.000 kişi dolayında olduğu ifade edilmektedir) İhlas Finans mağduru,yaklaşık 17 senedir alacaklarının kendilerine iade edilmesini beklemektedir.

Tasfiye Halindeki İhlas Finans Kurumu AŞ'nin internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre tasfiye sürecindeki borçlar;

a) Devlete ait borçlar (Vergi ve SSK Borçları),

b) Personel borçları (Personelin iş kanunundan doğan hakları),

c) Cari Hesap borçları,

d) Katılım Hesabı borçları,

e) Diğer borçlar,

f) Ortaklara ait borçlar

sırasıyla olmak üzere ödenmektedir. Söz konusu borçların Devlete ait olan bölümü, personel borçları ve cari hesap borçlarının ödenmesi işlemleri tamamlanmış fakat katılım hesabı borçlarının mudilere ödenmesi aradan geçen yaklaşık 17 seneye rağmen tamamlanmamıştır.

“Katılım Bankası” sistemiyle toplanmış olan paraların hak sahiplerine geri ödenmesi, kurumun tasfiyesinin bankalarda olduğu gibi TMSF tarafından değil de tasfiye memurları tarafından yürütülüyor olması,uzun yıllardır süren bir gecikmeye neden olmaktadır. Söz konusu borçların düşük tutarlardan başlayarak yüksek tutarlara doğru alacaklılara ödeneceğinin belirtilmiş olmasına rağmen 200.000 Türk Lirası civarındaki bazı alacakların ödendiği halde halen mevduatı yaklaşık 2.000 Türk Lirası düzeylerinde olan birçok alacaklının alacağının ödenmediği de ifade edilmektedir.

Teklifle, İhlas Finans Kurumunun tasfiyesine kalınanyerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun devam etmesi, tasfiye görevinin, tasfiye memurundan TMSF'yegeçmesi, İhlas Finans Kurumunun varlıklarının mevcudunun borçlarını karşılayamaz olması halinde aradaki farkın tahsil edilmesi amacıyla TMSF'ninBankacılık Yasası'nda batık bankalar için sahip olduğu yetkileri kullanması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Maddeyle, İhlas Finans Kurumunun tasfiyesine kalınan yerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun devam etmesi, tasfiye görevinin, tasfiye memurundan TMSF'ye geçmesi, İhlas Finans Kurumunun varlıklarının mevcudunun borçlarını karşılayamaz olması halinde aradaki farkın tahsil edilmesi amacıyla TMSF'nin Bankacılık Yasası'nda batık bankalar için sahip olduğu yetkileri kullanması öngörülmektedir.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

19.10.2005 TARIH VE 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU'NA BIR GEÇICI MADDE EKLENMESI (İHLAS FINANS MAĞDURLARININ ALACAKLARININ IADESI) HAKKINDA KANUN TEKLIFI

MADDE 1- 19.10.2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 32 – 12.5.2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca genel hükümlere göre tasfiye edilmekte olan özel finans kurumlarının tasfiyesi fon tarafından yürütülür. Genel hükümlere göre atanmış olan tasfiye memurlarının görevi bu maddenin yürürlüğü girdiği tarih itibarıyla sona erer. Özel Finans Kurumlarının tasfiyesine kaldığı yerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonutarafından devam edilir. Tasfiye kapsamındaki alacakların tasfiye kapsamındaki borçları karşılamaması halinde aradaki fark özel finans kurumunun yönetiminidoğrudan ya da dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran hissedarlardan tahsil edilir.

Fon, söz konusu özel finans kurumlarının tasfiyesine ilişkin olarak bu Kanun ile diğer kanunların kendisine vermiş olduğu görev ve yetkilere sahiptir.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Son güncelleme: 15:27 05.02.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more