Aykırılık, çelişki yanlışlık dizgesi

Ulusal dayanışmayı ve toplumsal barışı temelden etkileyen kimi aykırılık ve olumsuzlukları yönetimin sunumları, savunmaları ve abartılarıyla düzgün, olağan gösterme çabalarını üzüntüyle izliyoruz. Özellikle tüm yurttaşların hukuksal güvencesi olan anayasaya aykırılıklar hep birbirine ekleniyor. Anayasanın ve hukukun ana yapısıyla çelişen partizan değişikliklerinin kişisel egemenliğe yol açan içeriğini, devletimizin kuruluş felsefesiyle ve amacıyla bağdaştıramıyoruz.

★★★

Anayasanın başlangıç bölümündeki “…hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla benimsenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı (Prgf 3)”, “…hiçbir faaliyetin… Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı (Prgf.5)”, “…mutlak sadakatla yorumlanıp uygulanmak üzere… (Prgf.8), …Türk Milleti tarafından… Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunan anayasanın (son prgf.) 2., 14/1., 68/4., 81. (milletvekili andı), 103. (cumhurbaşkanı andı) maddelerinde lâiklik'le birlikte Atatürk ilke ve inkılâpları, özellikle “…görevi tarafsızlıkla yerine getirme”, 136 ve 174. maddelerinde vurgulanan lâiklik, günümüz devlet yöneticileri tarafından hiç önemsenmemektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin 6216 no.lu Kuruluş ve Yargılama Usulleri Yasası'nın 9. maddesi uyarınca üyelerin göreve başlarken içeceği antda geçen “..tarafsızlık..” sözcüğü göreve inan ve güvenin dayanağıdır. Cumhurbaşkanı andında geçen (Anayasa mad. 104/2) “Türk Milleti'nin birliğini temsil…” görevi de bu ilkeye özenli bağlılığı gerektirir. Bu kuralla bağlı olan AKP Genel Başkanı karşıtları için söylemediğini bırakmıyor. Karşı partileri ve yöneticilerini ağır sözcüklerle karalayıp suçluyor. Tarafsızlığı anayasal ilke olmakla birlikte büyük bir vicdan sorumluluğu olan cumhurbaşkanının parti genel başkanlığıyla tuttuğu ve temsil ettiği yanın ulusal birliği temsille çelişmesi açık seçik ortadadır.

★★★

Bu arada Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun 14.3.2019 günlü, 30714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Türk Yargı Etiği Bildirgesi” özellikle “TARAFSIZDIRLAR” başlıklı 3. maddesinin açıklığına karşın aykırılıklar sürüyor ki yakınmalar dinmiyor, durmuyor. Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan ve tarafsızlık andı içen bir kimse, bir parti genel başkanlığıyla andına taban tabana zıt durumda ve konumda, Anayasa'ya açıkça bu aykırılıkta olursa Anayasaya ve yasalara bağlılık ve saygı özenini anlatmak ve savunmak daha büyük anlam taşıyor.