Konya'da Selçuklu Belediyesi'nce 5 bin yıllık Sille Mahallesi'nde 600 parseli içeren proje için 'acele kamulaştırma' kararı talebi, 8 Nisan 2022 tarihli 31803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karar üzerine bölgedeki 5 hak sahibi, avukatları Melih Taha Pekyatırmacı aracılığıyla Danıştay'a yürütmeyi durdurma davası açtı. 

Dava başvurusunda bölgenin Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2017 tarihli ve 1187 sayılı yazıları ile 'kentsel sit alanı' ilan edildiği ve 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak 12 Mayıs 2017 tarihli ve 23515 yevmiye numarası ile tapuda beyan işlemi gerçekleştirildiğini bildirildi.

1 ÜYE DIŞINDA OY ÇOKLUĞU İLE KARAR

Danıştay 6'ncı Dairesi, 1 üyenin şerhi dışında oy çokluğu ile acele kamulaştırma kararını durdurdu. 

Kararda, "Uyuşmazlıkta, davalılardan Selçuklu Belediye Başkanlığı tarafından, yenileme alanındaki uygulamaların etaplar halinde yapıldığı, yenileme alanında birinci ve ikinci etap programlarının meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve belediye başkanının onayıyla yürürlüğe konulduğu ve bu etaplara ilişkin yenileme projelerinin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı, ancak davaya konu parselin bu etaplar kapsamında bulunmadığı, dava konusu parsel henüz herhangi bir etap kapsamına alınmadığından, bir etaba dahil edildikten ve yenileme projeleri hazırlandıktan sonra yenileme uygulamalarının yenileme programına uygun olarak yapılması hususunda malikleri ile anlaşma yoluna gidileceği, 5366 sayılı Kanun gereği uygulamanın projeyle eş zamanlı ve etap programına uygun olarak ivedilikte tamamlanabilmesi, mülkiyet sorunu olan taşınmazların ivedilikle çözüme kavuşturularak proje takviminin aksamaması gerekçesiyle acele kamulaştırma kararının alındığı, dolayısıyla davaya konu parselin herhangi bir etaba dahil edilmediği ve yenileme projesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır" denildi.

'HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADI'

Kararda, acelelik halinin bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

-Davaya konu taşınmazın herhangi bir etaba dahil edilmediği, davaya konu taşınmazın bulunduğu alana ilişkin yenileme projesinin bulunmadığı, hazırlanacak yenileme projelerinin kültür varlıklarını koruma kurulunca onaylanmasını müteakiben belediye tarafından uygulanabileceği, dolayısıyla bu işlemlerin belirli bir zaman alacağı dikkate alındığında, dava konusu Cumhurbaşkanı Kararında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesinde öngörülen acelelik halinin bulunmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu 'acele kamulaştırma' işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmakla, dava konusu Cumhurbaşkanı Kararının davaya konu parsele ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan davalılarca Danıştay İdari Davalar Kurulu'na yapılan temyiz başvurusu da reddedilip, karar onandı.

'BURADAKİ TARİHİ YAPI BOZULMUŞ OLACAKTI'

Avukat Melih Taha Pekyatırmacı, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının müvekkillerini sevindirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

-2022 yılı Nisan ayında tarihi Sille Mahallesi hakkında bir acele kamulaştırma kararı alındı. Biz de müvekkillerim ile Danıştay 6'ncı Dairesi'ne acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi için dava açtık.

-Davanın yargılama aşamasında yürütmeyi durdurma kararı aldırdık. Danıştay'ın ilk derece mahkemesinde acele kamulaştırmanın iptalini sağladık. 600'e yakın parselde acele kamulaştırma kararı alınmıştı.

Melih Taha Pekyatırmacı

-Müvekkillerimiz bu karardan oldukça mutlu. Karar iptal edilmeseydi, acele kamulaştırma gerçekleşmiş olsaydı; belediyenin ödeyeceği tutarlar ile müvekkillerim kent merkezinde bir ev sahibi olamayacaklardı.

-Buradaki tarihi yapı da bozulmuş olacaktı. Belediyenin proje için nasıl bir planlama yaptığını da bilemiyoruz.