Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin risk tutarları toplamı ana sermayenin ve özkaynağın yüzde 25'ini aşamayacak.

Yönetmelikle belirlenen bankaların dâhil olduğu risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin risk tutarları toplamı ise, ana sermayenin ve özkaynağın yüzde 20'sini aşamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bu oranı yüzde 25'e kadar yükseltmeye veya kanunî haddine kadar indirmeye yetkili olacak.

Bankalarca risk gruplarının belirlenmesine ve konsolide ve konsolide olmayan esasa göre kredi sınırlarının hesaplanmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın bankaların sermayesinin yüzde 1 ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı özkaynaklarının yüzde 50'sini aşamayacak.

BÜYÜK KREDİ SINIRI

Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde 10'u veya daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılacak ve bunların toplamı özkaynakların 8 katını geçemeyecek. Belirlenen kredi sınırları konsolide ve konsolide olmayan esasa göre hesaplanacak ve uygulanacak.

Yönetmeliğe eklenen intibak maddesine göre, bu kredi sınırlarından herhangi birini aşan bankalar, bu gerçek ya da tüzel kişiye veya risk grubuna hiçbir şekil ve surette yeni kredi kullandıramayacaklar.

Bankalar, yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2024 tarihinden başlamak üzere aşım tutarlarını, bu tutarların 30 Haziran 2024 tarihine kadar yüzde 50'sini itfa etmek suretiyle 31 Aralık 2024 tarihine kadar giderecekler. BDDK, bu tarihleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

BDDK, sistemik önemli bankaların, diğer sistemik önemli bankalara ya da uluslararası yetkili otoritelerce küresel sistemik önemli banka olarak belirlenen bankalara kullandırdıkları kredilerine ilişkin daha ihtiyatlı kredi sınırları belirleyebilecek.

Konsolidasyona tabi tutulan finansal kuruluşların faktoring alacakları ile çeşitli ikrazlarına ve vermiş oldukları ödünçlere ilişkin kalemler nakdi kredi niteliğinde kabul edilecek.

Bankaların alım satım veya bankacılık hesaplarında izlenen, bilanço içi ve bilanço dışı tüm riskler belirlenen tutarlar üzerinden kredi sınırları hesaplamalarına dâhil edilecek. Menkul kıymet finansman işlemleri, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca bankanın hesapladığı risk tutarı üzerinden dikkate alınacak.

Teminatlı menkul kıymetler, ihraççısının kredi sınırları hesaplamasında, nominal değerlerinin %100'ü üzerinden dikkate alınır. Yönetmelikle belirlenen şartları taşıyan teminatlı menkul kıymetler, kredi sınırları hesaplamalarında nominal değerlerinin asgari %20'si üzerinden dikkate alınabilecek.