Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Bu kafa kadına şiddeti önleyemez!..

18 Şubat 2015

Ka­dı­na ikin­ci sı­nıf in­san mu­ame­le­si gös­te­ren…
Ka­dı­na say­gı­yı aciz­lik ola­rak gö­ren…
“Ka­dın­la er­kek eşit de­ğil­di­r” di­yen…
“Ka­dı­nın ka­ri­ye­ri an­ne­lik­ti­r” di­ye­rek, ka­dı­nı sa­de­ce ço­cuk ba­kı­cı­sı ola­rak ka­bul eden…
“Ka­dı­nın fıt­ra­tı­” di­ye sö­ze baş­la­ya­rak ka­dın­lı­ğı aşa­ğı­la­yan ka­fa…
Ka­dı­na şid­de­ti ve ka­dın ci­na­yet­le­ri­ni ön­le­ye­mez!..

* * *

Bı­ra­kın siz oku­duk­la­rı mar­ta­val­la­rı…
Bu­gün Öz­ge­ca­n'­ın vah­şi­ce kat­le­dil­me­si kar­şı­sın­da ka­dı­na sa­hip çık­ma nu­ma­ra­la­rı ya­pı­yor­lar!..
Ve bil­di­ği bil­me­di­ği her mev­zu­ya ba­lık­la­ma da­lan Tay­yip Bey, 14 Şu­ba­t'­ta CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­lin Naz­lı­aka'­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu dans pro­tes­to­su için de ko­nu­şu­yor:
“Hun­har­ca öl­dü­rü­len Öz­ge­ca­n'­ımı­zın ölü­mü­nü dans ede­rek gü­ya pro­tes­to edi­yor­lar. Bu ne bi­çim iş­tir ya­aa, sen bi­li­yor­san bir Fa­ti­ha oku. Ai­le­si­ne bir baş­sağ­lı­ğı di­le. Dans edi­yor. Bu­nun bi­zim kül­tü­rü­müz­de ye­ri ne­dir? Ade­ta bu ölüm­den zevk alı­yo­r”

* * *

Dans eden­ler ara­sın­da CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­lin Naz­lı­aka ol­ma­sa çok muh­te­mel­dir ki bu ko­nu­da ko­nu­şa­ca­ğı yok da, ora­dan da bir si­ya­set mal­ze­me­si çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yor…
Ay­lin Naz­lı­aka da bu çı­kı­şa ce­va­bı­nı ver­di:
“O dans Öz­ge­can için ya­pıl­ma­dı. Her yıl dün­ya­nın her ye­rin­de­ki ka­dın­la­rın, 14 Şu­ba­t'­ta ka­dı­na ve kız ço­cuk­la­rı­na yö­ne­lik şid­de­te, te­ca­vüz­le­re, en­ses­te, sün­ne­te ve seks kö­le­li­ği­ne dik­kat çek­mek için ger­çek­leş­tir­dik­le­ri bir is­yan­dır. 14 Şu­bat sem­bo­lik an­la­mıy­la da ev­ren­sel bir gün ola­rak se­çil­miş­ti­r”

* * *

Tay­yip bil­mi­yor, bil­me­di­ği­ni de bil­mi­yor; bil­gi sa­hi­bi ol­ma­dan fi­kir sa­hi­bi olu­yor ve so­nun­da ters kö­şe­de ka­lı­yor…
Bu­nu öğ­ren­dik­ten son­ra ben onun “Val­la bil­mi­yor­dum, ku­su­ra bak­ma­yı­n” de­me­si­ni bekle­rim….
Aca­ba ya­par mı böy­le bir gü­zel­lik?..
Ay­lin Naz­lı­aka ay­rı­ca, söy­lem­le­riy­le Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın bu ül­ke­de ka­dı­na şid­de­tin art­ma­sı­nın en önem­li ne­den­le­rin­den bi­ri ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yor ve “Ka­dın er­kek eşit­li­ği­ne inan­mı­yo­rum, di­ye­rek 12 yıl­da ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­tin yüz­de 1400 art­ma­sı­nın so­rum­lu­su ken­di­si­di­r” di­yor…

* * *

Tür­ki­ye kalk­mış bir de AB'­ye gir­me­ye uğ­ra­şı­yor…
Bu ha­liy­le mi?..
Ata­tür­k'­ün ka­dı­na aç­tı­ğı ay­dın­lık dün­ya­yı ka­rar­tan;
Ka­dı­nı sa­de­ce cin­sel bir ob­je ola­rak gö­ren zih­ni­yet mi bu ül­ke­yi çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi­ne ulaş­tı­ra­cak?..
Bu ka­fa ka­dın ci­na­yet­le­ri­nin, ka­dı­na te­ca­vüz­le­rin, ka­dı­nı ha­kir gör­me za­val­lı­lı­ğı­nın baş so­rum­lu­su­dur!..
Ka­fa de­ğiş­me­dik­çe, Tür­ki­ye'nin bu il­kel­lik­ten kur­tu­lu­şu yok­tur!..

Bu na­sıl bir fur­ya!..

Dün­ya­nın her­han­gi bir ül­ke­sin­de cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­ret id­di­asıy­la bu ka­dar in­san hak­kın­da da­va açıl­dı­ğı ve tu­tuk­la­ma­lar ya­pıl­dı­ğı gö­rül­müş mü­dür, val­la ben bil­mi­yo­rum…
Son za­man­lar­da Tür­ki­ye'de “Cum­hur­baş­ka­nı'na ha­ka­ret da­va­sı ve tu­tuk­la­ma­” fur­ya­sı baş­la­dı…
Bu fur­ya­da kur­ban­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı öğ­ren­ci!..
Di­ğer ül­ke­ler­de aca­ba cum­hur­baş­kan­la­rı­na hiç mi ha­ka­ret edil­mi­yor, yok­sa biz­de “nef­re­ti­” ha­ka­re­te dök­me re­kor­la­rı mı kı­rı­lı­yor?..
Ya da Cum­hur­baş­ka­nı­nı eleş­ti­ren her­ke­sin gö­zal­tı­na alın­ma­sı, hak­kın­da da­va açıl­ma­sı, tu­tuk­lan­ma­sı için “ha­ka­ret id­di­ası­” bir ge­rek­çe ha­li­ne mi ge­ti­ril­di?..
Bi­li­nen fık­ra­dır:
Es­ki Sov­yet­ler'de ada­mın bi­ri so­kak or­ta­sın­da dev­let baş­ka­nı­na kü­für eder­ken, po­lis ya­ka­sı­na ya­pış­mış…
Adam ka­ra­ko­la gi­der­ken “Ben Mo­zam­bik dev­let baş­ka­nı­na kü­für edi­yor­du­m” di­ye yal­var­ma­ya baş­la­yın­ca, po­lis kaş­la­rı­nı ça­tıp, “Yü­rü­” de­miş, “Ben ki­me kü­für edi­le­ce­ği­ni bi­li­ri­m”
Aman bu­gü­nün Tür­ki­ye'sin­de her­kes dik­kat­li ol­sun!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more