Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Seçmene ihanet etmeyin!..

12 Haziran 2015

Seç­men 13 yıl­lık AKP ik­ti­da­rı­nı kol­tu­ğun­dan in­dir­di…
Onu yi­ne ay­nı kol­tu­ğa otur­ta­cak mı­sı­nız?..
Ta­yip Bey ça­ğır­dı, De­niz Bay­kal tı­pış tı­pış git­ti…
Mey­dan­lar­da ka­se­ti için “Bu özel de­ğil özel de­ğil, ge­ne­ee­el ge­ne­l” di­ye ba­ğı­ran zat­la baş ba­şa ve­re­rek 40 yıl­lık dost gi­bi tam 2.5 sa­at ko­nuş­tu…
Pe­ki ne ko­nuş­tu­lar?..
Halk­tan giz­li!..
Pa­zar gü­nü san­dı­ğa gi­dip oy­la­rı­nı atan mil­yon­la­rı bir ke­na­ra bı­rak­tı­lar, ara­la­rın­da hal­le­di­yor­lar!..

* * *

Unu­tul­ma­sın…
Bu se­çi­mi ik­ti­dar par­ti­sin­den çok Tay­yip Bey kay­bet­ti…
Mey­dan mey­dan do­la­şa­rak mu­ha­le­fe­ti suç­la­dı, Baş­kan ola­bil­mek için 400 mil­let­ve­ki­li is­te­di, ala­ma­dı!..
Halk onun Baş­kan­lık ha­yal­le­ri­ni bir gün­de yık­tı ve par­ti­si­ni de ik­ti­dar­dan de­vir­di…
De­niz Bay­ka­l'­la mı tek­rar ik­ti­da­ra ge­le­cek?..

* * *

AKP-CHP bü­yük koa­lis­yon­muş…
CHP seç­me­ni­ne iha­net et­me­yi gö­ze al­dıy­sa, bu­yur­sun bü­yük koa­lis­yo­nu yap­sın…
CHP o za­man…
4 ba­ka­nı Yü­ce Di­va­n'­a gön­der­me­yi…
Yol­suz­luk­la­rın, zen­gin­leş­me­nin he­sa­bı­nı sor­ma­yı…
Tay­yip Be­y'­i sa­ray­dan çı­kar­ma­yı…
As­ga­ri üc­re­ti 1.500 li­ra yap­ma­yı…
Önü­müz­de­ki 16 Tem­mu­z'­da emek­li­le­re ilk bay­ram ik­ra­mi­ye­si­ni ver­me­yi…
Çift­çi­ye ma­zo­tu 1.5 li­ra­ya in­dir­me­yi…
MİT TI­R'­la­rı­nın he­sa­bı­nı so­r­ma­yı…
Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı de­ğiş­ti­re­bil­me­yi…
Tür­ki­ye'yi dün­ya­da es­ki iti­ba­rı­na ka­vuş­tur­ma­yı…
De­mok­ra­si­yi, ba­sın öz­gür­lü­ğü­nü ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nü sağ­la­ma­yı UNUT­SUN!..
Bu du­rum­da Ke­mal Bey çı­kıp, “Ne ya­pa­lım bun­la­rı tek ba­şı­na ik­ti­da­ra gel­me­miz ha­lin­de ya­pa­cak­tık, ku­su­ra bak­ma­yı­n” mı di­ye­cek?..

* * *

AK­P'­yi koa­lis­yo­na da­hil ede­rek ik­ti­da­ra ge­tir­mek, üç par­ti­nin de seç­me­ne iha­ne­ti an­la­mın­da­dır!..
Koa­lis­yon bir en­kaz dev­ra­la­cak…
Enf­las­yon fır­la­mış…
İş­siz­lik fe­la­ket…
Bü­yü­me ra­kam­la­rı açık­lan­dı ve an­la­şıl­dı ki, zen­gin da­ha zen­gin­leş­miş, yok­sul da­ha da yok­sul­laş­mış, Mer­ce­des­ler ve di­ğer pa­ha­lı araç­lar leb­le­bi çe­kir­dek gi­bi sa­tıl­mış, Tür­ki­ye it­ha­lat ve tü­ke­tim­le bü­yü­müş…
Ca­ri açık yük­sel­miş…
Bun­la­rı Tür­ki­ye'nin ba­şı­na be­la eden AK­P'­li koa­lis­yon mu hal­le­de­cek?..
Ba­kan­lar Ku­ru­lu yi­ne sa­ray­da Tay­yi­p'­in hu­zu­run­da mı top­la­na­cak?..

* * *

“Ke­ser dö­ner sap dö­ner, gün ge­lir dev­ran dö­ner o za­man he­sap so­ru­lu­r” di­yor­duk!..
Dev­ran dön­dü de, he­sap so­ra­bi­le­cek mi­si­niz?..
Yok­sa ke­ser de, sa­pı da eli­niz­de mi ka­la­cak?!.

Müj­de, ko­nuş­tu!..

Tay­yip Bey dün ni­ha­yet ko­nuş­tu ve ku­lak­la­rı­mı­zın pa­sı git­ti…
Gün­de üç pos­ta ko­nuş­ma­sın­dan, mey­dan­la­rı in­let­me­sin­den son­ra bu ka­dar ara ver­me­si bi­zi çok üz­müş­tü; ney­se ra­hat­la­dık!..
“Bay­ka­l'­ı da­vet et­tim, sü­re­ci de­ğer­len­dir­me üze­rin­de dur­du­m” di­yor…
Bay­kal, Mec­li­s'­in en yaş­lı üye­siy­miş onun için da­vet et­miş, biz de inan­dık!.
Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci­ler Me­zu­ni­yet Tö­re­ni'n­de se­çim so­nuç­la­rı­nı si­ya­si par­ti­le­rin doğ­ru oku­ma­sı­nı is­ti­yor…
Ken­di doğ­ru oku­muş mu aca­ba?..
Mil­le­tin ona Baş­kan­lı­ğı ver­me­di­ği­ni, ver­me­ye­ce­ği­ni an­la­ya­bil­miş mi­dir?..
Mil­le­tin seç­ti­ği cum­hur­baş­ka­nı ola­rak, ana­ya­sa­nın şah­sı­na yük­le­di­ği gö­re­vi ye­ri­ne ge­ti­re­cek­miş…
Et­ti­ği ye­mi­ne rağ­men se­çim mey­dan­la­rı­na çık­ma­sı da mı ana­ya­sa­nın yük­le­di­ği gö­rev­di?..
Ney­se se­si­ni öz­le­miş­tik, bu ge­ce ar­tık ra­hat uyu­ruz!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more