Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

Kan ve gözyaşı dolu bu filmi yeniden görmek istemiyoruz!..

30 Temmuz 2015

“İs­tan­bu­l'­da bom­ba yük­lü araç alar­mı! Em­ni­yet, bom­ba yük­lü ol­du­ğu dü­şü­nü­len bir kam­yon, 3 oto­mo­bil ve 1 mo­to­sik­let­ten olu­şan 5 şüp­he­li ara­cın pla­ka­sı­nı, tel­siz­le tüm ekip­le­re bil­dir­di. Şüp­he­li araç­la­rın gö­rül­dük­le­ri yer­de dur­du­ru­la­rak bom­ba im­ha bi­rim­le­ri­ne ha­ber ve­ril­me­si is­ten­di…”
Ön­ce­ki sa­bah Söz­cü'nün in­ter­net say­fa­sın­da­ki bu flaş ha­be­ri okur­ken, bil­dik bir fil­min ka­re­le­ri göz­le­ri­min önün­den geç­me­ye baş­la­dı.

* * *

17 Ka­sım 2013… An­ka­ra'nın Şe­ref­li­koç­hi­sar İl­çe­si… Ge­ce­nin iler­le­yen sa­at­le­ri…
Şüp­he­li bir araç gü­ven­lik güç­le­ri ta­ra­fın­dan dur­du­ru­lu­yor.
Pa­nel­van ti­pi araç­ta­ki 3 ki­şi, oto hır­sız­lı­ğı suç­la­ma­sıy­la gö­zal­tı­na alı­nı­yor.
Bun­lar­dan iki­si, sav­cı­lık sor­gu­su­nun ar­dın­dan tu­tuk­la­nı­yor. Ya­şı kü­çük olan şüp­he­li ise ser­best bı­ra­kı­lı­yor.
Bu aşa­ma­ya ka­dar sı­ra­dan bir adi suç gö­rü­nü­mü ta­şı­yan ola­yın bun­dan son­ra­sı ise çok çar­pı­cı!..
Zi­ra tu­tuk­la­nan­la­rın; 2012 Ağus­to­s'­un­da ya­pı­lan bir El-Kai­de ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­nıp, sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan ser­best bı­ra­kı­lan ki­şi­ler ol­duk­la­rı an­la­şı­lı­yor. Bu du­rum­da ak­la he­men şu so­ru­lar ge­li­yor:
Bu şüp­he­li­ler ne­den gö­zal­tı­na alın­dı­lar? Ni­çin ser­best bı­ra­kıl­dı­lar? Da­ha son­ra han­gi ge­rek­çey­le tu­tuk­lan­dı­lar?

* * *

So­ru­nun ce­va­bı­nı araş­tı­rır­ken kar­şı­mı­za, 15 Ka­sı­m'­da Mil­li­yet Ga­ze­te­si'nin man­şet­ten ya­yın­la­dı­ğı “K­lon­lan­mış pla­ka avı!” ha­be­ri çı­kı­yor. Tol­ga Şar­dan im­za­lı ha­ber­de şu dik­kat çe­ki­ci bil­gi­ler yer alı­yor:
“İs­tan­bu­l'­dan ça­lı­nan kam­yo­net ve pa­nel­van ti­pi araç­la­rın ay­nı pla­ka­lar­la Ha­ta­y'­a gö­tü­rül­dü­ğü be­lir­len­di! Gü­ven­lik güç­le­ri top­lam 25 ça­lın­tı ara­cın Ha­ta­y'­dan ge­ri dö­nüş yap­ma­dı­ğı­nı tes­pit edin­ce alar­ma geç­ti…”
Bu ha­be­rin ya­yım­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan gü­ven­lik güç­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­dı­ğı ve ola­sı te­rör sal­dı­rı­la­rı­nı ön­le­ye­bil­mek ama­cıy­la ope­ras­yo­nun düğ­me­si­ne ba­sıl­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.

* * *

Gü­ve­ni­lir kay­nak­la­ra gö­re; bü­yük kent­le­ri­miz­den ça­lı­nan bir­bi­ri­ne ben­zer kam­yo­net ve pa­nel­van ti­pi araç­la­ra, klon­lan­mış pla­ka­lar ta­kı­lı­yor ve doğ­ru­ca Ha­ta­y'­a gö­tü­rü­lü­yor. Ka­me­ra ka­yıt­la­rın­da bir­den faz­la ça­lın­tı araç­ta ay­nı pla­ka­nın ta­kı­lı ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.
Bu araç­la­rın Ha­ta­y'­dan ge­ri dö­nüş yap­ma­dı­ğı be­lir­le­nin­ce, 17 Ka­sım ge­ce­si Şe­ref­li­koç­hi­sa­r'­da­ki ope­ras­yon ger­çek­le­şi­yor. Gö­zal­tı­na alın­dık­tan son­ra tu­tuk­la­nan sa­nık­la­rın ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­gü­tü El Ka­ide'y­le (uzan­tı­sı IŞİD) bağ­lan­tı­sı or­ta­ya çı­kı­yor.
Ama sa­nık­lar bu bağ­lan­tı­yı red­de­di­yor.

* * *

Bu ko­nu­da ulaş­tı­ğı­mız ay­rın­tı­la­ra ge­lin­ce…
Bü­yük­şe­hir­ler­de araç­la­rı ça­lan bir şe­be­ke var.
Ka­çak­çı­lık ya­pan­lar­la Su­ri­ye'de­ki ka­os­tan do­la­yı ucu­za araç al­mak is­te­yen­ler, bu şe­be­ke­ye ça­lın­tı araç si­pa­ri­şi ve­ri­yor.
Ay­rı­ca el­le­rin­de ton­lar­ca pat­la­yı­cı bu­lu­nan PYD-El Kai­de (IŞİD) ve El Nus­ra gi­bi ör­güt­ler de can­lı bom­ba ey­lem­le­ri için ih­ti­yaç duy­duk­la­rı araç­la­rı, Su­ri­ye'de­ki ikin­ci el oto pa­za­rın­dan sağ­lı­yor.
İs­tih­ba­ri bil­gi­le­ri de­ğer­len­di­ren jan­dar­ma ekip­le­ri, bu­gü­ne ka­dar 15 ki­şi­yi gö­zal­tı­na alı­yor.
Bas­kın­lar­da 12'si kam­yo­net, 1'i TIR ve 2'si de oto­mo­bil ol­mak üze­re top­lam 15 ara­ca el ko­nu­lu­yor. Bu araç­la­rın ba­zı­la­rı Ha­ta­y'­a gö­tü­rül­dü­ğü sı­ra­da yol­da, ba­zı­la­rı ise bek­le­til­dik­le­ri yer­ler­de bu­lu­nu­yor. Ad­li­ye­ye sevk edi­len zan­lı­lar­dan 12'si tu­tuk­la­nı­yor.

* * *

Bu ha­be­ri ya­zar­ken, yıl­lar­dır unu­ta­ma­dı­ğım si­yah be­yaz bir fo­toğ­raf, bir kez da­ha gö­zü­mün önü­ne ge­li­yor.
Gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın 20 Ka­sım 2003 gü­nü sa­at 11.05'te kay­det­ti­ği bu ka­re­de 34 VCV 25 pla­ka­lı, be­yaz renk­li bir Hi­no mar­ka pa­nel­van araç, İs­tan­bul Te­pe­ba­şı'n­da­ki İn­gi­liz Baş­kon­so­los­lu­ğu'na doğ­ru iler­li­yor.
Ara­cı Fe­ri­dun Uğur­lu isim­li El Ka­ide­ci te­rö­rist kul­la­nı­yor.
Kon­so­los­lu­ğun gü­ven­li­ği için nö­bet tu­tan po­lis­ler Hü­se­yin Apay­dın ve Sa­lih Çap­kın, 1.5 ton ağır­lı­ğın­da­ki de­mir ka­pı­yı yı­kıp, bah­çe­ye gir­mek üze­re olan mi­ni­bü­sü son bir ham­ley­le dur­dur­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.
İş­te tam o sı­ra­da can­lı bom­ba Fe­ri­dun Uğur­lu düğ­me­ye ba­sı­yor ve pat­la­yı­cı do­lu araç, ki­lo­met­re­ler­ce uzak­tan du­yu­lan kor­kunç bir ses­le in­fi­lak edi­yor.
33 ya­şın­da, ev­li ve iki ço­çuk ba­ba­sı po­lis Hü­se­yin Apay­dı­n'­la 27 ya­şın­da­ki Sa­lih Çap­kı­n'­dan ge­ri­ye, gü­ven­lik ka­me­ra­sın­da­ki yü­rek ya­kan o son ba­kış­lar ka­lı­yor.

* * *

Be­şar Esa­d'­ı de­vir­me­yi ka­fa­ya ta­kan AKP, Su­ri­ye po­li­ti­ka­sın­da çok bü­yük yan­lış­lar yap­tı.
Esa­d'­ı bir an ön­ce ala­şa­ğı ede­bil­mek uğ­ru­na sı­nır­la­rı­mı­zı El Ka­ide­ci (IŞİD), El Nur­sa­cı te­rö­rist­le­re so­nu­na ka­dar aç­tı. Ama Be­şar ik­ti­da­rı­nı sür­dür­me­yi ba­şar­dı ve Tür­ki­ye'yi, El Ka­ide­ci­le­rin teh­dit­le­riy­le baş ba­şa bı­rak­tı.
Ne di­ye­lim?
Ça­lın­tı pa­nel­van­la­rın bom­ba yük­lü ola­rak ül­ke­mi­ze dön­me­me­le­ri­ni di­le­ye­lim.
“Al­lah ül­ke­mi­zi ve ma­sum in­san­la­rı­mı­zı 2003'te­ki­ne ben­zer bir El Kai­de sal­dı­rı­sın­dan ko­ru­su­n” di­ye­rek du­a ede­lim. (27 Ka­sım 2013-Söz­cü)

* * *

Bu­nun­la da ye­tin­me­ye­lim.
Hep bir­lik­te “Tek ba­şı­nı­za ik­ti­dar­da ka­la­bil­mek uğ­ru­na ül­ke­mi­zi kan ve göz­ya­şı do­lu bir sü­re­ce sü­rük­le­me­ni­ze is­yan edi­yo­ru­z” di­ye­lim.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more