Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
İftarlar ziyafete dönüşmesin
İftarlar ziyafete dönüşmesin
Ramazan ayının bu yıl mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklara denk gelmesi, oruç tutanları olumsuz etkileyebilir. Halsizlik ve tansiyon gibi sorunlar yaşamamak için oruç tutanların yediklerine içtiklerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ramazan 2016 26 Haziran 2016 - 00:13

Sıcaklar ve aşırı nemin yanı sıra oruç süresinin uzun olması, bu yıl oruç tutanları bir hayli zorluyor. O nedenle çok fazla güneş altında kalmamalı ve belli saatlerde dışarı çıkmamalı…
Bununla beraber sahur ve iftarda yenilen yiyecekler de oldukça önemli. Peki nasıl beslenmeli, nelere dikkat edilmeli?

SAHURDA YUMURTA TOK TUTAR

“Ağır ye­mek­ler­den ka­çı­nın ve bol bol sı­vı tü­ke­tin” uya­rı­sı ya­pan uz­man­lar, tok tu­tu­cu özel­li­ğin­den do­la­yı yu­mur­ta­nın tü­ke­til­me­si­ni öne­ri­yor. Öte yan­dan ke­pek­li ma­kar­na, bul­gur ve es­mer piri­nç­ten ya­pı­lan yi­ye­cek­ler, be­yaz ek­mek ye­ri­ne tam ta­hıl­lı ek­mek, bol bol seb­ze ve sa­la­ta ye­mek ge­re­ki­yor.

28

İFTARDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

İf­ta­rı­nı­zı çor­ba ya da ha­fif kah­val­tı­lık­lar­la açıp, ya­rım sa­at ara ver­dik­ten son­ra ana ye­me­ğe geç­me­li­si­niz. Ana ye­mek­ de nor­mal öğün­le­ri­niz­den çok fark­lı ol­ma­ma­lı­dır. Et­li bir seb­ze ye­me­ği ya da et ve sa­la­ta ye­ter­li­dir.
Ya­nın­da pi­de­ni­zi yi­ye­bi­lir­si­niz. İf­ta­rı­nı­zı çor­ba ile açı­yor­sa­nız bir da­ha pi­lav ve­ya ma­kar­na ye­me­ni­ze ge­rek yok. Çün­kü; çor­bay­la pi­lav ay­nı grup­ta­dır.
İf­tar­dan son­ra mut­la­ka tat­lı ye­mek is­ti­yor­sa­nız en gü­ze­li ra­ma­za­na özel olan tat­lı­mız gül­laç­tır. Ye­mek­ten 2 sa­at son­ra bir di­lim gül­laç en iyi tat­lı se­çi­mi­dir. Yağ içe­ri­ği dü­şük, haz­mı ko­lay, be­sin ka­li­te­si ola­rak yük­sek bir be­sin­dir. Bir di­lim gül­laç ye­di­ği­niz­de; 1 di­lim ek­mek, bir çay bar­da­ğı süt, bir mey­ve tü­ket­miş olur­su­nuz. Ce­viz içer­di­ği için iki tat­lı ka­şı­ğı yağ içer­di­ği­ni de ha­tır­lat­mak ge­re­ki­yor. İf­tar sof­ra­sı­nın vaz­ge­çil­mez mey­ve­si­dir hur­ma. İf­tar­la­rın hur­ma ile açıl­ma­sı bir te­sa­düf de­ğil, çok man­tık­lı bir bes­len­me alış­kan­lı­ğı­dır. Hur­ma­da­ki do­ğal şe­ker dü­şük kan şe­ke­ri­nin do­ğal yol­la yük­sel­me­si için uy­gun bir baş­lan­gıç­tır. Hur­ma, be­de­ni ve zih­ni ge­liş­ti­rir, bo­ğaz ağ­rı­la­rı, bron­şit, ök­sü­rük ve so­ğuk al­gın­lı­ğı has­ta­lık­la­rı­na iyi ge­lir. Dü­zen­li ola­rak ye­nil­me­si ha­lin­de kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ko­rur. An­cak gün­de 3-4 ku­ru hur­ma­yı aş­ma­ma­ya özen gös­te­rin.

DİYETİSYENLERDEN ÖNERİLER

Ramazanda doğru beslenmeyle ilgili diyetisyenler şu önerilerde bulunuyor:
– Oruç açıldıktan sonraki beslenme, üç ya da tercihen dört öğüne dağıtılmalı. Hafif bir iftar açılışı, iftar, gece ara öğün ve sahur şeklinde planlı olarak sıvı ve gıda alınmalı. Yemek sırasında kesinlikle acele edilmemeli, gıdalar iyice çiğnenmeli.
– Günde üç kere alınacak ilaçlar; iftar, gece ve sahur şeklinde alınmalı. Ana öğün, yatmadan yaklaşık 2 saat önce yenmeli.
– Ramazan ayında yağlı yiyecek tüketimi reflü, hazımsızlık, kabızlık şikayetlerini arttırır. Lifli gıdalar özellikle gece ve sahurda tüketilmeli.
– Uyku bölünecek endişesiyle sahur atlanmamalı ya da sadece su içip yatılmamalı. Bu durum, enerji yetersizliği, konsantrasyon kaybı, uyuklama, verim düşmesi hatta kazalara neden olabilir.
– Tatlı olarak kan şekerini fazla yükselten ve daha sonra hipoglisemiye yol açan ağır tatlılar yerine sütlü ya da meyveli hafif tatlılar tercih edilmeli.
– İftarda yeterli sıvı tüketilmeli. Gün boyu yaşanan magnezyum ve potasyum eksikliği için çay içilebilir.
– Reflü sorunu olanlar, özellikle yağlı hamur işi gıdalardan ve mideyi fazla doldurmaktan kaçınmalı.
– İftarda hazmı kolay gıdalar tercih edilmeli. Kabızlık sorunu olanlar çorbalarına kepek unu ilave edebilir. Kabızlığı önlemek için ara vakitte günde üç-dört adet kuru kayısı, incir, erik yenmeli komposto şeklinde alınmalı.
– Yağlı, karbonhidratlı gıdalar yerine et, peynir, yumurta gibi proteinli gıdalara ağırlık verilmeli.
– Gün içinde susuzluğa, sıvı kaybına neden olmamak için fazla tuzlu ya da ağır tatlı gıdalar kesinlikle alınmamalı.
– Reflü ve gaz sıkıntısına yol açmamak için sahurdan sonra yarım saatten önce yatmamalı.