Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Modanın yeni dinamiği: Akıllı alışveriş
Modanın yeni dinamiği: Akıllı alışveriş
Yasemin CANDEMİR
Moda 16 Ekim 2016 - 06:53

Kim­se ar­tık ucuz ama iki gün­de yıp­ra­na­cak şey­le­ri al­mak is­te­mi­yor. Hız­lı tü­ke­tim ye­ri­ni ka­li­te­li ve za­man­sız ola­na bı­rak­mak üze­re. Out­le­tler ha­ya­tı­mı­za ta­sa­rım ürün­le­ri da­ha ma­kul fi­yat­la­ra sun­mak için ge­ri dön­dü.

63

Ta­sa­rım ürün­le­re sa­hip ola­bil­mek için yurtdı­şı­na se­ya­hat eden­le­rin sa­yı­sı ar­tın­ca Bey­men Out­le­t'­ler ay­nı man­tı­ğı Tür­ki­ye'ye ge­tir­me­ye ka­rar ver­di. İlk ma­ğa­za Kurt­kö­y'­de açıl­dı bi­le. Bir ön­ce­ki se­zo­na ait za­man­sız ve mo­da­cı elin­den çık­mış ta­sa­rım­lar, vit­rin­ler­de ye­ri­ni al­dı. Bey­men Mar­ka ve İle­ti­şim So­rum­lu­su Elif Tel­la­loğ­lu ile mo­da tut­kun­la­rı­nın bek­len­ti­le­ri­ni ko­nuş­tuk.
Her­kes, he­pi­miz iyi mar­ka­la­ra ulaş­mak is­ti­yor ama ço­ğun­luk­la bu­nu ya yurtdı­şı­na gi­de­rek ya da Tür­ki­ye'de uzun so­luk­lu bir do­la­şım sü­re­cin­den son­ra bu­la­bi­li­yo­ruz.
Bu bek­len­ti doğ­rul­tu­sun­da Tür­ki­ye'de ar­tık pek çok mar­kaya ula­şa­bi­li­yo­ruz. Ma­ğa­za­la­rı­mız­da her se­zon yak­la­şık 600 mar­ka­yı be­ğe­ni­ye su­nu­yo­ruz.
Yurtdı­şın­da out­let man­tı­ğı çok iyi iş­li­yor. 1-2 se­zon ön­ce­ki ko­lek­si­yon­la­ra nor­mal fi­ya­tı­n çok al­tın­da ula­şı­la­bi­li­yor.
Ke­sin­lik­le. Biz de yurtdı­şı ör­nek­le­ri ile bi­re­ bir ay­nı man­tık­ta olan bir ope­ras­yo­na ha­zır­la­nı­yo­ruz. Mar­ka­lı, di­zay­nır ürün­le­ri da­ha uy­gun fi­yat­la­ra sa­tın ala­bil­me­yi tem­sil edi­yoruz.

64

“Hem zamansız hem de moda”

Bu ka­dar bü­yü­me na­sıl bir ta­lep­le bir­lik­te doğ­du?
2016 ba­şı­na ka­dar out­let işi­miz Boy­ner Hol­ding ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­li­yor­du ama ar­tık out­let ope­ras­yo­nu­nu da biz yö­ne­ti­yo­ruz. Pe­ra­ken­de, on­li­ne sa­tış gi­bi fark­lı ka­nal­lar­da da önem­li bir iv­me ya­ka­lan­dı. Out­let bu ih­ti­ya­cın bir de­va­mı.
Akıl­lı alış­ve­riş man­tı­ğı siz­de na­sıl iş­le­ye­cek?
Out­let ma­ğa­za­cı­lı­ğın özün­de za­man­sız par­ça­lar bu­lu­nu­yor. Di­ğer ta­raf­tan mo­da tut­kun­la­rı­nın nor­mal şart­lar­da al­ma­ya­cak­la­rı ‘se­zo­nu tem­sil ede­n' ürün­le­re ulaş­ma­la­rı­nı sağ­lı­yor.
Alış­ve­riş­te ka­la­ba­lı­ğı sev­mi­yo­ruz. Ge­niş alan­lar­la bu­nun önü­ne ge­çi­le­cek mi?
Ma­ğa­za­la­rı­mız ge­niş met­re­ka­re­ler­de ve ço­ğu za­man iki kat­lı ma­ğa­za­lar ola­rak kur­gu­lan­dı. Ama­cı­mız kon­for­lu bir alış­ve­riş de­ne­yi­mi sun­mak.

62

Önemli olan stil

Da­ha bi­linç­li bir mo­da an­la­yı­şı­nı da­ha bi­linç­li bir tü­ke­tim­le bir­lik­te dü­şün­mek ge­re­ki­yor. Mo­da ar­tık ‘ün­lü' kav­ra­mıy­la iliş­ki­len­di­ri­li­yor. Her­kes ‘ün­lü' gi­bi ya­şa­ma­ya, ta­sa­rım kı­ya­fet­ler giy­me­ye zor­la­nı­yor. Bir sü­re­dir özel­lik­le AB­D'­de de bu­na kar­şı du­ruş baş­la­tıl­dı ve ger­çek out­let kav­ra­mı ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

Moda ve güzellik keşifleri

Işıklı parlatıcılar  
Her ruh ha­li­ne uy­gun bir­bi­rin­den fark­lı renk­le­riy­le tü­ke­ti­ci­nin be­ğe­ni­si­ne su­nu­lan Işık­lı Du­dak Par­la­tı­cı­la­rı, kul­la­nı­cı­la­rın vaz­ge­çe­me­ye­ce­ği bir de­ne­yim su­nu­yor. Am­wa­y'­in LED lambalı Ar­tistry Sig­na­tu­re Co­lor se­ri­si ye­ni ne­sil du­dak par­la­tı­cı­la­rı pi­ya­sa­ya çık­tı.

66

Has­sas cilt te­miz­li­ği
Yü­zü­mü­ze sür­dü­ğü­müz krem­ler ka­dar na­sıl te­miz­le­di­ği­miz de önem­li. Bu nok­ta­da öne­ri­miz Ca­uda­li­e'­nin yüz­de 94'ün üze­rin­de do­ğal içe­rik­le for­mü­le edi­len te­miz­le­yi­ci­si Gent­le Cle­an­sing Milk. Ürün mak­yaj­dan arın­dı­rı­yor, has­sas ve et­ki­li bir te­miz­lik va­at e­di­yor.

67

Bu son­ba­har ken­din ol!
Sa­nat, mo­da ve ta­sa­rım ala­nın­da ulus­la­ra­ra­sı üne sa­hip Mi­la­no' nun at­mos­fe­ri­ni ve yük­se­len trend­le­ri­ni ula­şı­la­bi­lir ha­le ge­ti­ren Ki­ko Mi­la­no, son­ba­ha­rı ge­niş ürün yel­pa­ze­siy­le kar­şı­lı­yor. Mar­ka­nın 2016 son­ba­har için mot­to­su ise do­ğal­lık.

68

Bro­şum ol­ma­dan as­la
Ariş Pır­lan­ta, mü­cev­her res­sam­la­rı­nın, mi­ne us­ta­la­rı­nın, taş mıh­la­ma­cı­la­rı­nın el eme­ği ile ya­ra­tı­lan broş ko­lek­si­yo­nu ile sa­nat­se­ver kul­la­nı­cı­la­rı­nı bek­li­yor. Ko­lek­si­yon için­de yer alan mü­cev­her­ler yal­nız­ca 1 adet ve 5 ay sü­ren me­şak­kat­li bir sü­reç­le üre­ti­li­yor.

69

Meme Kanseri ile mücadele
Meme Kanseri ile Mücadele projesini 20 yıldır kesintisiz olarak sürdüren AVON'un ekim ayı boyunca Türk Kanser Derneği ile birlikte alışveriş merkezlerinde (AVM) düzenlediği bilgilendirici etkinlikler devam ediyor. Burcu Esmersoy, Medikal Onkoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Esat Namal'la birlikte katıldığı “Meme Kanserini Kafaya Taktık” söyleşisinde erken teşhisin önemine dikkat çekerek tüm kadınları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

70

Saçı yak­ma­yan tek­no­lo­ji
Fö­ne ya­kın so­nuç el­de eden­ saç düzleştiricilerin sa­yı­sı az de­ğil. Bun­lar­dan bi­ri de Re­ming­ton. Akıl­lı Op­ti­he­at tek­no­lo­ji­si ile Pro­lu­xe tüm ısı­yı eşit ola­rak da­ğı­tı­yor. Böy­le­lik­le pla­ka­lar açıl­dı­ğın­da da­hi ci­haz ısı kay­bı­na uğ­ra­mıyor.

71

Ya­ban iğ­de­si ile genç­lik 
Kı­sa bir sü­re ön­ce ürün ga­mı­nı cilt te­miz­le­me ürün­le­ri ile ge­niş­le­ten Be­e Bea­uty, Tür­ki­ye'nin ilk ya­ban iğ­de­si öz­lü cilt ba­kım se­ri­si­ni sa­tı­şa sun­du. Gra­ti­s'­in özel mar­ka­sı olan Be­e Bea­uty'nin yeni serisinde bütün bakım ihtiyaçlarınız yer alı­yor.

72

Ha­yal­ler sı­nır­sız­dır
İn­sa­na, çev­re­ye ve ya­şam ka­li­te­si­ne önem ve­ren Ho­tiç, Pa­rıl­tı Der­ne­ği ger­çek­leş­tir­di­ği “Ha­yal­ler sı­nır­sız­dı­r” pro­je­si ile sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si­ne im­za at­tı. Gör­me en­gel­li ço­cuk­la­rın re­sim­le­rin­den olu­şan de­sen­le­rin Ho­tiç çan­ta­la­rın­da ha­yat bul­du.