Yeniden Osmanlı hayalinin peşinden koşan AKP, felaketi yakaladı!..

“Bu­ra­da in­san­lık öl­dü!”
Ta­rif­siz acı­lar için­de­ki Rey­han­lı­lı­lar, ka­me­ra­la­ra böy­le hay­kı­rı­yor.
Ya­yın ya­sa­ğı­na, acı­la­rı­nı pay­laş­ma­yan med­ya­ya ver­yan­sın edi­yor.
Ya­şa­nan fe­la­ke­tin so­rum­lu­su ola­rak Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­la, onun Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu'nu gö­rü­yor.
Halk, AK­P'­nin fe­la­ket­le­re da­ve­ti­ye çı­ka­ran Su­ri­ye ve Or­ta­do­ğu po­li­ti­ka­sı­nı yer­den ye­re vu­ru­yor.
On­ca ma­sum in­san­la bir­lik­te in­san­lı­ğı da öl­dü­ren bom­ba­cı ka­til­le­ri la­net­li­yor.
İs­tan­bu­l'­da Şük­rü Sa­ra­çoğ­lu ve İnö­nü Stad­yum­la­rı'nın tri­bün­le­ri “Hü­kü­met İs­ti­fa­” ses­le­riy­le in­li­yor.

* * *

İk­ti­dar Rey­han­lı'da­ki fe­la­ke­tin so­rum­lu­su ola­rak Esad re­ji­mi­ni gös­te­ri­yor.
Pat­la­ma­nın he­men ar­dın­dan ka­me­ra­la­rın kar­şı­sı­na ge­çen İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, fa­il­le­ri be­lir­le­dik­le­ri­ni, bun­la­rın Su­ri­ye giz­li ser­vi­si El Mu­ha­be­ra­t'­la bağ­lan­tı­lı ki­şi­ler ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor.
Ya­yın ya­sa­ğı­nın ya­rat­tı­ğı bil­gi kir­li­li­ği ne­de­niy­le ki­me ina­na­ca­ğı­nı şa­şı­ran hal­kın ak­lı­na ise, da­ha ön­ce ya­pı­lan açık­la­ma­lar ge­li­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğan ge­çen haf­ta­ki Mec­lis ko­nuş­ma­sın­da, Su­ri­ye'nin Ban­yas ken­tin­de­ki kor­kunç kat­li­amı da, Esad­çı­la­rın yap­tı­ğı­nı öne sür­müş­tü!
Ara­la­rın­da be­bek­le­rin, ço­cuk­la­rın, ka­dın­la­rın ve yaş­lı­la­rın bu­lun­du­ğu yak­la­şık 500 ki­şi­yi hun­har­ca öl­dü­ren­le­ri la­net­le­miş­ti…
Esad­çı­la­rı, Ker­be­la'da İmam Hü­se­yin ve Pey­gam­ber so­yun­dan ge­len ai­le­si­ni şe­hit eden Ye­zi­t'­e ben­zet­miş­ti.
“Bu kat­li­amı ya­pan­lar, Ye­zi­t'­ten da­ha al­çak­tır!” de­miş­ti.
Ama son­ra ne ol­muş­tu?
Baş­ba­ka­n'­ın la­net­le­di­ği soy­kı­rı­mı, Esad re­ji­mi yan­daş­la­rı­nın de­ğil, Tür­ki­ye'nin des­tek­le­di­ği ci­hat­çı mu­ha­lif­le­rin yap­tı­ğı or­ta­ya çık­mış­tı.
Ye­zit­le­r'­in de El Ka­ide­ci­ler­le kü­re­sel ci­hat­çı­lar ol­duk­la­rı be­lir­len­miş­ti!
Baş­ba­kan kı­sa bir sü­re ön­ce de Esa­d'­a bağ­lı güç­le­rin kim­ya­sal si­lah kul­lan­dık­la­rı­nı öne sür­müş, ama çok geç­me­den bu­nun bir de­zen­for­mas­yon ol­du­ğu öğ­re­nil­miş­ti.
Ulus­la­ra­ra­sı göz­lem­ci­ler, kim­ya­sal si­lah­la­rı mu­ha­lif­le­rin kul­lan­dı­ğı­nı ilan et­miş­ti!

* * *

Rey­han­lı'da­ki pat­la­ma­yı Esad re­ji­mi de, mu­ha­lif­ler de, hat­ta baş­ka ül­ke­le­rin giz­li
ser­vis­le­ri de ger­çek­leş­tir­miş ola­bi­lir.
Ama fa­il­ler kim olur­sa ol­sun, fe­la­ket­te Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­la onun Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun so­rum­lu­luk­la­rı bü­yük­tür.
Da­vu­toğ­lu'nun Or­ta­do­ğu'yu ye­ni­den in­şa ve Os­man­lı'yı ih­ya pro­je­si, Rey­han­lı'da in­fi­lak et­miş­tir!
Kan ve göz­ya­şıy­la ya­zı­lan bu pro­je­nin pat­la­ma­sı so­nu­cun­da 51 ma­sum in­san ha­ya­tı­nı kay­bet­miş, ço­ğu ağır, on­lar­ca ki­şi ya­ra­lan­mış­tır.
Da­vu­toğ­lu, Or­ta­do­ğu çöl­le­rin­de ye­ni­den Os­man­lı ha­ya­li­nin pe­şin­den ko­şar­ken, fe­la­ke­ti ya­ka­la­mış­tır!