Reklamsız Sözcü

Bize bir kara çadır yeter

As­lın­da her­ şey Baş­ba­kan Ahmet Da­vu­toğ­lu­’nun söz­le­ri ile baş­la­dı.

06:59 -
Bize bir kara çadır yeter

Özlem Gürses Tunceli'den yazdı

Geç­ti­ği­miz haf­ta grup top­lan­tı­sın­da­ki ko­nuş­ma­sın­da Der­sim tar­tış­ma­sı­na de­ği­nen Da­vu­toğ­lu, Bah­çe­li'yi he­def ala­rak “Der­sim Cum­hu­ri­yet için bir çı­ban­dır den­di. Bah­çe­li'ye mey­dan oku­yo­rum. Ce­sa­re­tin var­sa bun­la­rı Tun­ce­li'de söy­le­” de­miş­ti. MHP'­nin Ge­nel Baş­kan se­vi­ye­sin­de uzun yıl­lar son­ra ilk kez zi­ya­ret et­ti­ği Tun­ce­li, Bah­çe­li'yi iş­te bu tar­tış­ma­nın göl­ge­sin­de bek­li­yor­du. 20 Ma­yıs 1977 gü­nü MHP Ge­nel Baş­ka­nı Tür­ke­ş'­in Tun­ce­li'ye gi­rer­ken kon­vo­yu­na ateş edildiği gün­le­ri ha­tır­la­ya­cak olur­sak, 37 yıl son­ra ger­çek­le­şen bu zi­ya­re­tin öne­mi da­ha iyi an­la­şı­la­cak­tır.

TUNÇ YÜREKLİ KARDEŞLERİM…

100 ki­şi­yi aş­kın MHP he­ye­tin­de Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ruh­sar De­mi­rel, Ce­lal Adan, Şef­kat Çe­tin, Ge­nel Sek­re­ter İs­met Bü­yü­ka­ta­man, mil­let­ve­kil­le­ri Zu­hal Top­çu, Sa­dir Dur­maz gi­bi isim­le­rin ya­nı­sı­ra MYK üye­le­ri de var­dı. Ge­ce­yi Ela­zı­ğ'­da ge­çi­ren MHP li­de­ri iş­te bu ka­la­ba­lık kon­voy­la sa­bah 9:30'da Tun­ce­li'ye doğru yo­la çıktı… 150 ki­lo­met­re­lik yo­lun ilk 100 ki­lo­met­re­sin­de Baş­ba­kan ve­ya Cum­hur­baş­ka­nı için alı­nan ru­tin gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin dı­şın­da ya da bun­dan da­ha faz­la gö­ze çar­pan bir du­rum yok­tu. Doğ­ru­dan Va­li­li­ğe ge­çen Bah­çe­li, çı­kış­ta Va­li­lik Mey­da­nı önün­de Ata­türk hey­ke­li­nin al­tın­da ka­me­ra­la­rın kar­şı­sı­na geç­ti. “A­ra­mı­za örü­len ni­fak yol­la­rı­nı yık­mak için Tun­ce­li'ye gel­di­m” di­yen Bah­çe­li, halka “Tunç yü­rek­li kar­deş­le­rim­le bu­luş­ma­mı­zı çe­ke­me­yen­ler de­di­ko­du yap­tı­. Tun­ce­li' ye gel­me­mi­zi san­ki ya­ban­cı ve ha­sım bir ül­ke­yi zi­ya­ret edi­yor­muş gi­bi sa­bo­te et­me­ye ça­lış­tı­la­r” di­ye ses­len­di.

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Da­vu­toğ­lu'nun ken­di­si­ne yö­ne­lik söz­le­ri­ne de­ği­nen Bah­çe­li, “Baş­ba­kan öy­le­si­ne çıl­dır­mış­tı ki, ‘Buy­run gi­din bu söy­le­dik­le­ri­ni­zi Tun­ce­li'de de söy­le­yin, ce­sa­re­ti­niz ve yü­re­ği­niz var­sa di­ye­rek den­ge­si­ni kay­bet­miş­ti. İş­te Tun­ce­li'de­yim, mem­le­ke­tin gü­zi­de ev­lat­la­rıy­la bir ara­da­yım. Dev­let mil­le­tiy­le Tun­ce­li'de­dir. Bi­zim va­tan top­rak­la­rın­da gi­de­me­ye­ce­ği­miz yer yok­tu­r” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma sık sık ken­di­si­ni din­le­yen ka­la­ba­lı­ğın al­kış ve slo­gan­la­rıy­la ke­si­lir­ken, Va­li­lik mey­da­nın­da yer alan Ad­li­ye Bi­na­sı'n­dan za­man za­man pro­tes­to ses­le­ri yük­se­li­yor­du: “Der­sim fa­şis­te me­zar ola­cak!” Her se­fe­rin­de po­li­sin dur­dur­du­ğu bir­kaç pro­tes­to­nun dı­şın­da sa­kin ge­çen ko­nuş­ma­sı­nı şu söz­ler­le ta­mam­la­dı Bah­çe­li : “Pir Sul­tan Ab­da­l'­a ya­rın mah­şer­de ne di­ye­ce­ğiz. Yav­ru­su­nu kay­bet­miş bir ko­yu­nun da­hi fer­ya­dı­nı ci­ğe­rin­de duy­muş Pir Sul­tan Ab­dal he­pi­mi­zin ku­tup yıl­dı­zı­dır. Hz. Hü­se­yin he­pi­mi­zin için­de­ki yas ve acı­dır. Hz. Ali bi­zim­dir, in­san­lı­ğa is­ti­ka­met ver­miş 12 imam her şe­yi­miz­dir. Al­la­hı­mız, pey­gam­be­ri­miz, kıb­le­miz bir. Di­ni­miz, di­li­miz, ge­le­ce­ği­miz bir ve ay­nı­dır. Baş­ba­ka­n'­ın kor­ku is­tis­ma­rı­nı ya­rıp mu­hab­bet der­ya­sın­dan ka­na ka­na iç­mek için siz­le­rin ko­nu­ğu ol­duk. Ne mut­lu Tür­küm di­ye­ne!” Bah­çe­li bu ko­nuş­ma­nın ar­dın­dan cu­ma na­ma­zı­nı Tun­ce­li'de kı­lıp kent­ten ay­rıl­dı. MHP li­de­ri­nin res­mi prog­ra­mın­da yer alan es­naf ve ce­me­vi zi­ya­ret­le­ri ise es­na­fın ke­penk ka­pat­ma­sı, ce­me­vinin ise “uy­gun ol­ma­dık­la­rı­nı bil­dir­me­si­” üze­ri­ne ger­çek­le­şe­me­di.

SEYİT RIZA İÇİN “TERÖRİST” DEDİ

MHP he­yetindeki her­kes zi­ya­re­tin ba­şa­rı­lı ve sa­kin geç­ti­ğin­den söz edi­yor­du. Tun­ce­li­ler ise tem­kin­li. Her­ke­sin or­tak tep­ki­si ise Bah­çe­li'nin Se­yit Rı­za ile il­gi­li “te­rö­ris­t” sö­zü­ oldu­… Ka­ra­yo­lu ile An­ka­ra'ya yol alan Bah­çe­li'yi Ma­lat­ya'ya ka­dar İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Meh­met Bü­lent Ka­ra­ta­ş'­ın ara­cın­da ta­kip et­tim. İl Baş­ka­nı par­ti­si­nin Kürt­ler­le il­gi­li ger­çek çö­zü­mü sa­vun­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. “Bir si­ya­set­çi bir ül­ke­nin her ye­rin­de si­ya­set yap­ma­lı­dır, Çe­miş­ge­ze­k'­te, Per­te­k'­te, Ela­zı­ğ'­da, Mu­ş'­ta ve Tun­ce­li'de bi­ze oy ve­ren Kürt kar­deş­le­ri­miz de va­r… On­la­rın er­dem­le­ri­ni ve onur­la­rı­nı ko­ru­ya­rak on­lar için si­ya­set yap­ma­lı­yız ve ya­pı­yo­ruz…” di­yor.

AK SARAY SORUSU KAHKAHA ATTIRDI

Bah­çe­li'y­le bir te­siste ye­mek­te bu­lu­şu­yo­ru­z… Son haf­ta­la­rın en bü­yük po­le­mik ko­nu­su Ak­ Sa­ra­y'­ı sor­dum, “Ak­ Sa­ra­y'­da bi­na­nın al­tı­na giz­li bir ge­çit ya­pıl­mış, aca­ba ne­den?” Çok da gül­me­di­ği­ni dü­şün­dü­ğü­müz Ge­nel Baş­kan kah­ka­ha ata­rak ya­nıt ver­di: “Sa­ray­la­rın ge­le­ne­ğin­den­dir o!” Pe­ki de­dim; “Siz ik­ti­dar ol­du­ğu­nuz­da ne ya­pa­cak­sı­nız Ak ­Sa­ra­y'­ı ?” Bah­çe­li'nin ya­nı­tı net: “Bi­ze bir Ka­ra Ça­dır ye­te­r…”

DÖ­NÜŞ YO­LUN­DA ZİNCİRLEME TRAFİK KA­ZASI MEYDANA GELDİ

500 araç­lık kon­voy­la şeh­re gi­den MHP'­li­ler, dö­nüş­te ta­lih­siz bir olay ya­şa­dı. Kon­vo­y­da zin­cir­le­me ka­za mey­da­na gel­di. 5 araç ha­sar gör­dü. Kimsenin burnu bile kanamadı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 07:03 29.11.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more