Sözcü Plus Giriş
SAYGI ÖZTÜRK

Suruç soruları

22 Temmuz 2015

Su­ruç, Su­ri­ye'de­ki res­mi adı Ayn El Arap olan, Kürt grup­la­rın Ko­ba­ni de­dik­le­ri il­çey­le ade­ta iç içe geç­miş du­rum­da… Mür­şit­pı­nar Sı­nır Ka­pı­sı'na uzak­lı­ğı 4 ki­lo­met­re. De­mir­yo­lu­nun 30 met­re ile­ri­sin­de Su­ri­ye top­rak­la­rı baş­lı­yor. Gi­re­ni-çı­ka­nı bel­li ol­ma­yan, nü­fu­su 200 bi­ne yak­la­şan bu il­çe, Su­ri­ye bağ­lan­tı­lı olay­la­rın Tür­ki­ye'de­ki önem­li bir mer­ke­zi sa­yı­lı­yor.
Bu il­çe, al­çak­ça bir ey­lem so­nu­cu 31 gen­ci­mi­zin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­siy­le gün­dem­de… Can­lı bom­ba­nın uzak­tan ku­man­day­la, te­le­fon­la pat­la­tıl­dı­ğı de­ğer­len­di­ri­li­yor. Gü­ven­lik bi­rim­le­ri ta­ra­fın­dan şu ana ka­dar 300'e ya­kın te­le­fo­na el ko­nul­du. Olay ye­ri­ne ya­kın sin­yal ve­ren bu te­le­fon­lar uz­man­lar ta­ra­fın­dan in­ce­le­ne­cek ve bu­nun­la da bir yol alın­ma­ya ça­lı­şı­la­cak. Can­lı bom­ba­nın IŞİD mi­li­ta­nı ol­du­ğu­na iliş­kin de he­nüz bul­gu yok. Sa­de­ce “ma­ku­l” şüp­he var.

ADİL FİN­DO'NUN İN­Tİ­KA­MI MI?

Sı­nır böl­ge­le­rin­de te­rör ör­gü­tü PKK ken­di­si­ne gö­re bir “is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı­” kur­muş. Pat­la­ma­dan tam 10 gün ön­ce Vey­si Kurt, Su­ruç İl­çe­si'ne bağ­lı Mu­rat Ma­hal­le­si'n­de yol ke­na­rın­da ölü ola­rak bu­lun­du. Da­ha ön­ce Ko­ba­ni'de sa­va­şan Kurt, Tür­ki­ye'ye dön­dü, gü­ven­lik güç­le­ri­ne iti­raf­lar­da bu­lun­du. Böy­le­ce 30 PKK'­lı­nın ya­ka­lan­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı için ken­di­le­ri­ne “A­po­cu Fe­da­ile­r” adı­nı ve­ren te­rö­rist­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü.
Ga­zi­an­te­p'­te po­lis­le 13 sa­at ça­tı­şa­bi­le­cek bir gü­ce sa­hip olan IŞİD için bu kent son de­re­ce önem­li. IŞİ­D'­in Su­ri­ye-Ce­rab­lus Dış İliş­ki­ler So­rum­lu­su ol­du­ğu, ay­nı za­man­da IŞİD ile MİT ara­sın­da iliş­ki­yi sağ­la­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le “A­po­cu Fe­da­ile­r” ta­ra­fın­dan Adil Fin­do ve oğ­lu­na da sui­kast dü­zen­len­di. IŞİ­D'­in, önem­li bir ele­ma­nı­na kar­şı dü­zen­le­nen sui­kast için in­ti­kam ey­le­mi­ne gi­riş­miş ola­bi­le­ce­ği de gü­ven­lik güç­le­ri­nin araş­tır­dı­ğı ko­nu­lar ara­sın­da yer alı­yor.

ARA­MA Nİ­ÇİN ÖZEL GÜ­VEN­Lİ­ĞE BI­RA­KIL­DI?

Ge­len gru­bun üzer­le­ri­nin po­lis ta­ra­fın­dan de­ğil özel gü­ven­lik ta­ra­fın­dan aran­dı­ğı id­di­ası var. Bu id­di­a doğ­ruy­sa can­lı bom­ba­nın üze­rin­de bom­ba dü­ze­ne­ği bi­le­rek mi ya­ka­lan­ma­dı.
Bir ey­lem ger­çek­leş­ti­ril­di­ği za­man po­lis ön­ce “Bu ey­lem ki­me ya­ra­dı?” so­ru­su­nun ce­va­bı­nı arar. “HD­P'­nin Di­yar­ba­kır mi­tin­gin­de bom­ba­yı kim pat­lat­tır­dıy­sa, Su­ruç ey­le­mi­ni de ay­nı ki­şi­ler yap­tır­dı­” var­sa­yı­mı­na gö­re de gü­ven­lik bi­rim­le­ri iz sü­rü­yor. Ay­nı gün, te­rör ör­gü­tü PKK'­nın Adı­ya­ma­n'­da bir as­ke­ri­mi­zi şe­hit et­me­si, Do­ğu­ba­ya­zı­t'­ta yol kes­me­si, araç yak­ma­sı da hay­li il­ginç. “Çö­züm sü­re­ci­” dö­ne­min­de 13 köy ko­ru­cu­su­nu şe­hit eden, ha­len 4'ü­nü re­hin tu­tan ör­gü­tün, ey­lem­le­ri baş­lat­ma­sı da yü­rü­tü­len pla­nın bir par­ça­sı­dır.
AKP hü­kü­me­ti­nin en bü­yük ha­ta­la­rın­dan bi­ri, “te­rör­le mü­ca­de­le­” ile “çö­züm sü­re­ci­”ni bir­bi­ri­ne ka­rış­tır­ma­sı ol­du. Te­rör­le mü­ca­de­le et­me­ye­rek ör­gü­tün alan ha­ki­mi­ye­ti­ni kur­ma­sı, böl­ge hal­kı üze­rin­de et­kin­li­ği­ni ar­tır­ma­sı­nın yo­lu­nu aç­tı. As­ker hal­kın gö­zün­de “Ka­ra­ko­lun­dan çı­ka­maz, ope­ras­yon ya­pa­ma­z” ha­le ge­ti­ril­di. PKK'­nın dev­let ya­pı­lan­ma­sı olan KCK güç­len­di­ril­di, ör­güt ken­di­le­ri­ne ya­kın olan­la­rı si­lah­lan­dır­dı. Öy­le bir nok­ta­ya ge­lin­di ki, HDP'­nin ba­zı yö­ne­ti­ci­le­ri hal­kın ken­di ken­di­ni ko­ru­ma­sı­nı is­ti­yor. De­mek ki halk ken­di ken­di­si­ni ko­ru­ya­cak ka­dar si­lah­lan­dı­rıl­mış.

IŞİD VAR­SA, ABD VAR

Mil­li Gü­ven­lik Ku­ru­lu'nun (MGK) ül­ke­miz açı­sın­dan teh­dit ön­ce­li­ği IŞİD de­ğil PYD için­dir. IŞİ­D'­in bu­lun­du­ğu top­rak­lar­dan gö­re­vi­ni ta­mam­la­dık­tan son­ra mut­la­ka gi­de­ce­ği­ne ina­nı­lı­yor. Bu­gün IŞİ­D'­in sı­nı­rı­mız­da bu­lun­ma­sı­nın ne­de­ni de “I­ŞİD ol­maz­sa ora­da ABD ol­ma­ya­ca­k” di­ye açık­la­nı­yor. Su­ri­ye top­rak­la­rın­da oluş­tu­rul­mak is­te­nen “Kürt ko­ri­do­ru­”nun, Tür­ki­ye açı­sın­dan Ira­k'­ın ku­ze­yin­de­ki Kürt böl­ge­sin­den da­ha teh­li­ke­li ol­du­ğu de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ora­da­ki Kürt ko­ri­do­ru, Tür­ki­ye'nin Arap dün­ya­sıy­la, Türk­men­ler­le bü­tün ba­ğı­nı ko­pa­ra­cak.
Ko­nuş­tu­ğum bir as­ke­ri yet­ki­li, son ey­le­me fark­lı bir ba­kış açı­sı ge­ti­ri­yor ve şun­la­rı söy­lü­yor:
“Tür­ki­ye'nin bir gü­ven­lik böl­ge­si oluş­tur­mak is­te­me­si ABD ve İn­gil­te­re'yi çok ra­hat­sız et­ti. 'Su­ri­ye'ye gi­rer­sen ben ken­di ele­man­la­rım­la ül­ken için­de her tür­lü ka­rı­şık­lı­ğı ça­kar­tı­rım, had­di­ni bi­l' de­yip ül­ke­mi­zi Su­ri­ye'ye mü­da­ha­le et­mek­ten vaz­ge­çir­mek is­ti­yor­lar. Tür­ki­ye'nin o böl­ge­ye mü­da­hil ol­ma­sı ha­lin­de Kürt ko­ri­do­ru açıl­ma­sı uzun yıl­lar yi­ne er­te­len­miş ola­cak­tır.”
“Ey­le­mi kim yap­tı­”dan çok böy­le bir ey­le­mi gü­ven­lik güç­le­ri­mi­zin ni­çin ön­le­ye­me­di­ği üze­rin­de ön­ce­lik­li ola­rak du­rul­ma­lı. Sa­hi bi­ri­le­rin­den bu­nun he­sa­bı­nın so­ru­la­ca­ğı­na siz ina­nır mı­sı­nız? Ba­zı te­rör ör­güt­le­ri­ni hoş­gö­rüy­le kar­şı­la­yan, ba­zı­la­rıy­la mü­za­ke­re ya­pı­la­rak on­la­rı da tat­min ede­cek si­ya­si çö­züm­ler bu­lun­ma­sı­nı öne­ren­ler ve des­tek­le­yen­ler bu gi­bi in­san­lık dı­şı sal­dı­rı­la­rın ma­ne­vi so­rum­lu­la­rı ara­sın­da de­ğil mi?