Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Dicle Üniversitesi 65 kişilik sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte Dicle Üniversitesi’nin sözleşmeli personel alımı ilanının başvuru koşulları…

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel ilanına göre hemşire, sağlık teknikeri, eczacı, fizyoterapist, emriyolog, diyetisyen, laborant ve ebe alımı yapılacak. İşte başvuru şartları…

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puan grubu sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6- Sağlık Bakanlığının 30/03/2020 tarihli Genelgesine istinaden, hali hazırda herhangi bir

sağlık kuruluşunda görev yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu

2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3-Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) sınav sonuç belgesi.

5-Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100' lük sistem (Eczacı İçin) Dicle Üniversitesinin http://www.dicle.edu.tr/ web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamdan gönderilecektir. Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2018 KPSS(P3) ve ön lisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananlar, ilana başvuru süresinin bitiminden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde belirlenecek olup adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru uygulamasının sonuçlar bölümünden başvuru sırasında kendilerine verilmiş olan kod ile takip edilebilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyonun asıl adayları haricinde 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde yaşı küçük olan tercih edilecektir.

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

  • Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği)
  • 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
  • Nüfus Cüzdan fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
  • Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
  • KPSS (B) grubu sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)
  • Adli Sicil Kaydı (barkotlu e-devlet çıktısı- 2020 yılı)
  • Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde Adı ve Soyadı ve TC. Kimlik No yazılacaktır.)
  • Beyan Formu web sayfamızda yayımlanacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (On beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar hakkını kaybeder.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır