Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları…

Kafkas Üniversitesi 106 kişilik sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Personel ilanı, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte Kafkas Üniversitesi sağlık personeli alımı ilanının başvuru koşulları…

Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları…

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 106 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak. Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Üniversitenin web sayfasından online olarak başvurularını yapabilecektir. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 5. 657 sayılı Kanununun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

G- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.
 2. b) Adaylardan KPSS'den 60 (altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.
 3. c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

 1. d) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 2. e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 3. f) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER

*Adaylar öncelikle Üniversitemiz web sayfası (http://www.kafkas.edu.tr) adresinden başvurularını yapacaklardır.Başvuru için istenen belgeleri sistem üzerinden online olarak yükleyeceklerdir.

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:

1 – 1 adet fotoğraf

2- 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

3 – Nüfus cüzdan fotokopisi.

4 – Diplomanın önlü arkalı fotokopisi

5 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6- Sağlık Teknikeri bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar ilgili kısma yüklenecektir.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz web sayfası (http://www.kafkas.edu.tr) adresinden online olarak başvurularını yapacaklardır.Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru yaparken tereddüde düşülmesi halinde personel@kafkas.edu.tr adresine mail veya bilgi için gönderebilirler.

Adaylar sadece tekbir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru Sorgulama butonuna tıklayarak başvuru durumunu takip edebilirler.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda önce mezuniyet diploma notu yüksek olan, aynı olması halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.